15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 2014-2020 | Rolnictwo ekologiczne  |
Program rolnośrodowiskowy 2007-2013
| ONW OSN  | Natura 2000 Odnawialne źródła energii 


Pracownicy Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska:

dr Elżbieta Kaczyńska - Kierownik Działu - pokój nr 34;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 52; tel. kom.
695 550 987

mgr inż. Maria Jankowska – Główny specjalista ds. ekologii i działań rolnośrodowiskowych – pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54;  tel. kom. 665 690 562

mgr inż. Urszula Anculewicz – Główny specjalista 
tel. 89/ 526 44 39, wew. 60;  tel. kom. 697 632 088

mgr inż. Justyna Całka-Orłowska – Główny specjalista – pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54;  tel. kom. 695 990 224

mgr inż. Natalia Niska –  specjalista –  pokój nr 36;
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54;  tel. kom. 665 891 023

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

inż. Natalia Gorlo - stażysta specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska;
tel. 87/ 520 30 31, wew. 32, tel. kom. 665 892 760


Do zadań Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska należy:

1. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej w zakresie:
      a) ekologicznego systemu produkcji rolniczej,
      b) prowadzenia produkcji rolniczej na obszarach szczególnie narażonych (OSN) i obszarach Natura 2000,
      c) programów rolno-środowisko-klimatycznych i ekologicznych,
      d) zasad ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych,
      e) kształtowania krajobrazu i zasobów przyrodniczych,
      f) podnoszenia świadomości proekologicznej,
      g) gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
      h) zasad przeciwdziałania, łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego,
      i) produkcji w gospodarstwie rolnym energii ze źródeł odnawialnych,
      j) energetyki prosumenckiej, zasad opłacalności i możliwości dofinansowania małych instalacji,
      k) zasad ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących
         z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;

2. współpraca w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami  określonymi w ustawie,
    szczególnie na rzecz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w zakresie wprowadzania działań
    na rzecz ochrony środowiska w gospodarstwie rolnym;
3. prowadzenie działalności promocyjnej gospodarstw rolnych;
4. organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą,
    nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
5. sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;
6. sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;
7. sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;
8. sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi
    lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;
9. wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej
    lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
    lub innych instytucji krajowych i zagranicznych;
10. nadzór merytoryczny nad realizacją zadań doradczych przez Zespoły w zakresie zadań Działu.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.