17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie

PZDR Braniewo                                             Kierownik: Barbara Kocięda             
14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 118               tel. 665 890 155                                 
tel./fax (55) 243 28 46                                  e-mail: b.kocieda@w-modr.pl                 Dyżury Doradców w PZDR
e-mail: pzdr.braniewo@w-modr.pl             
                                                                     

 


Szkolenie z zakresu Nowoczesnych Technologii Uprawy Zbóż


W czwartek 07.02.2019 r. w restauracji „ Kristal” w Braniewie odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu braniewskiego na temat „ Nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie warmińsko-mazurskim”.

Na początku szkolenia wszystkich gości przywitała kierownik  PZDR Braniewo Pani Barbara Kocięda, która przedstawiła harmonogram szkolenia oraz przedstawiła prelegentów szkolenia: Pana Zbigniewa Salmanowicza oraz Czesława Kimbara pracowników PZDR z Lidzbarka Warmińskiego. Na szkoleniu omówione zostały następujące zagadnienia:

1.    Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie
2.    Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego – ich wpływ na jakość i wielkość plonu
3.    Kształtowanie, zgodnie z wymogami, parametrów jakościowych ziarna zbóż przez odpowiednie elementy technologii,
       w tych techniki zbioru i przechowywanie
4.    Zasady uprawy konserwującej – np.: bezorkowej, pasowej.
5.    Zasady integrowanej ochrony zbóż

W szkoleniu wzięło udział 25 rolników, którzy na zakończenie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia.

Opracowanie:Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia 15.02.2019 r.


Szkolenie uzupełaniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym


Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Braniewie prowadzi zapisy na szkolenia chemizacyjne uzupełniające.

Planowane są szkolenia  w następujących terminach:

25.02.2019 r. - Urząd Miasta w Braniewie
04.03.2019 r.-  Urząd Miasta w Braniewie
06.03.2019 r.- Miejski Dom Kultury  w Pieniężnie

Szkolenia rozpoczynają się o godz. 900.
Wszystkich chętnych rolników, którzy chcą skorzystać ze szkolenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu (55) 243 28 46 lub z doradcami na poszczególnych gminach.

Opracowanie:Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia 15.02.2019 r.


Koła Gospodyń Wiejskich

W dniu 09 listopada 2018 roku w życie weszła ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Podmiotem prowadzącym Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Według ustawy KGW to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet zamieszkujących obszary wiejskie i ich rodzin oraz wspierać rozwój obszarów wiejskich. Koło może być założone przez dziesięć osób. Na terenie jednej wsi może swoją siedzibę zarejestrować tylko jedno koło. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do KGW działających do tej pory na podstawie przepisów dotychczasowych. Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działania koła. Jednakże ustawa stanowi, że osoby które ukończył 13 lat również mogą brać udział w działalności KGW, pod warunkiem zgody przedstawicieli ustawowych. Ustawa określa formy oraz zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. KGW, które zostaną wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą otrzymać dotacje na realizację ustawowo określonych zadań. Z chwilą wpisu do KRKGW, koło nabywa osobowość prawną.

W powiecie braniewskim do dnia dzisiejszego w ARiMR zostały zarejestrowane dwa koła gospodyń wiejskich: koło z miejscowości Żugienie gmina Pieniężno oraz z miejscowości Lelkowo, gmina Lelkowo.

Opracowanie: Barbara Kocięda
Braniewo, dnia 20.12.2018 r.


Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej chroniące wody przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych

Dnia 09.11.2018 r. w Urzędzie Miasta w Braniewie odbyło się szkolenie organizowane przez PZDR Braniewo pt. „ Zasady prawidłowej gospodarki nawozowej chroniące wody przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych” mające na celu przedstawić ważniejsze zagadnienia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzących ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” ( Dz. U. 2018 poz. 1339).

Program działań muszą stosować podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działy specjalne, w ramach której przechowywane są odchody zwierzęce lub stosowane nawozy. W programie tym określone zostały techniki i sposoby postepowania w zakresie nawożenia i gospodarki nawozami mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu wód.

Część z ważniejszych zagadnień

Przechowywanie nawozów naturalnych i kiszonek
1.Nawozy naturalne płynne i nawozy naturalne stałe przechowuje się w bezpieczny dla środowiska sposób,
   zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.
2. Podmioty zapewniają bezpieczne dla środowiska przechowywanie nawozów naturalnych, wytwarzanych
    w gospodarstwie rolnym lub przyjętych od innego gospodarstwa rolnego, przez okres, w którym nie jest możliwe
    ich rolnicze wykorzystanie. Wymaga to zapewnienia powierzchni nieprzepuszczalnych miejsc do
    przechowywania nawozów naturalnych stałych oraz pojemności przykrytych, w szczególności osłoną elastyczną
    lub osłoną pływającą, zbiorników na nawozy naturalne płynne, które powinny posiadać szczelne dno i ściany.
3. W przypadku utrzymywania zwierząt gospodarskich na głębokiej ściółce obornik może być przechowywany
    w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu.
4. Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez okres 6 miesięcy.
5. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwiać ich przechowanie
    przez okres 5 miesięcy
6.Nawozów naturalnych oraz kiszonek nie przechowuje się w odległości mniejszej niż 25 m od:
    -studni lub ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów ustawy 
    – Prawo wodne;
    -linii brzegu wód powierzchniowych oraz pasa morskiego.
7.Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm,
   przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:
  -pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%,
   w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych,
   pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów– Prawo wodne;
  -lokalizację pryzmy oraz datę złożenia obornika w danym roku na danej działce zaznacza się na mapie lub
   szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika;
  -obornik na pryzmie ponownie przechowuje się w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia
   uprzedniego przechowywania obornika.
8.Kiszonek nie przechowuje się bezpośrednio na gruncie. Kiszonki przechowuje się w szczególności w silosach, rękawach foliowych, na płytach lub na podkładzie z folii, sieczki, słomy, lub innego materiału, który pochłania odcieki, oraz pod przykryciem foliowym.

Terminy przystosowania miejsc do przechowywania nawozów.


Podmioty prowadzące produkcję rolną, działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność w ramach której
są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy powinny dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie do dnia:
•    31 grudnia 2021 r. w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich
      w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów i hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk
      lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadzę 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
•    31 grudnia 2024 r.- w przypadku podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
       w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Kontrole z zakresu stosowania Programu działań

Organem właściwym do przeprowadzenia kontroli z zakresu stosowania programu działań jest Inspekcja Ochrony Środowiska. 

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska kontrolować będą:
•    Dawki i terminy stosowania nawozów na gruntach rolnych;
•    Warunki przechowywania nawozów naturalnych ( pojemność zbiorników oraz płyt obornikowych,
      ich stan techniczny itp.);
•    Posiadanie umów na zbycie lub nabycie nawozów naturalnych oraz produktu pofermentacyjnego;
•    Sporządzenia planu nawożenia azotem;
•    Posiadanie opinii do planu nawożenia azotem wydaną przez okręgową stację chemiczno-rolniczą;
•    Prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem

Opracowanie: Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia 16.11.2018 r.


Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc.

Pomoc nie będzie przysługiwać producentowi rolnemu, który taką pomoc już otrzymał.

Stawka pomocy wynosi:
1.    1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu
        nawalnego lub gradu objęły co najmniej 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw
        w szklarniach lub tunelach foliowych;
2.    500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych,  na której szkody spowodowane wystąpieniem  w 2017 r. huraganu, deszczu
       nawalnego lub gradu objęły mniej niż 70% danej uprawy lub szkody powstały na powierzchni poniżej 70% upraw w
      szklarniach lub tunelach foliowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Źródło: arimr.gov.pl

Opracowanie: Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia 16.11.2018 r.


Stacja uzdatniająca wodę w Szylenach

17 października 2018 roku odbyło się oddanie do użytku stacji uzdatniającej wodę w miejscowości Szyleny w gminie Braniewo. Dzięki tej inwestycji do mieszkańców gminy Braniewo popłynęła wysokiej jakości woda. Stacja  zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości: Bemowizna, Brzeszczyny, Bobrowiec, Bobrowiec Kolonia, Młoteczno, Rodowo, Rogity, Szyleny Osada, Szyleny Wieś, Świętochowo i Zgoda. Docelowo stacja zaopatrzy w wodę także: Rusy, Szyleny Kolonię oraz Marcinkowo


Koszt całej inwestycji wyniósł 3 mln. złotych i został zrealizowany z środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy udziale finansowym Gminy Braniewo. Stacja jest nowoczesnym obiektem, który posiada trzystopniowy układ filtrów, wielostopniowy układ pompujący II stopnia oraz automatyczną kontrolę ciśnienia wody podawanej nowymi odwiertami (studniami głębinowymi). Stacja wyposażona jest również w zbiornik retencyjny, który magazynuje wodę pitną. Cały proces technologiczny jest kontrolowany przez najnowszej generacji urządzenie sterujące w pełni zautomatyzowane. Praca całego systemu, dzięki zdalnej transmisji danych GSM, widoczna jest w obiekcie stacji monitorujące oddalonej od 15 km od stacji uzdatniania wody w Szylenach. Stacja wyposażona jest w urządzenia pomiarowe i nowatorskie rozwiązania techniczne w postaci lamp ultrafioletowych UV, które cały czas dezynfekują wydobywaną wodę, dzięki czemu możliwa jest całodobowa kontrola jakości wody.


Innowacyjny  i nowoczesny sposób dezynfekcji wody poprzez zastawania Lamp UV, gmina Braniewo planuje również wdrożyć w innych ujęciach wody w gminie. Lampy tego typu zostały zainstalowane na ujęciu wody w Gronowie, a w niedalekiej przyszłości tego typu rozwiązanie zostanie zastosowane również na ujęciu wody w Żelaznej Górze. 


Nowoczesne stacje uzdatniania wody to krok na przód ku rozwojowi gminy. Słuszność wykonanej inwestycji potwierdzana jest przez względy ekonomiczne, ale przede wszystkim zdrowotne. Sieć wodociągowa z własną stacją uzdatniania wody daje duże możliwości dla gminy w kształtowaniu ceny za wodę.

Opracowanie: Barbara Kocięda
Braniewo, dnia 19.10.2018 r.


Eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Braniewie


Dnia 28.05.2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Urzędu Pracy w Braniewie odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie zorganizowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników, wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

W tegorocznym etapie powiatowym udział wzięło 7 uczestników. Uczestnicy mieli za zadanie w ciągu 30 minut, rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań.  Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego i będą reprezentować nasz powiat na Olimpiadzie Wojewódzkiej, która odbędzie się 25.06.2018 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.  Olimpiadę uświetnili swą obecnością zaproszeni goście - sponsorzy, m. in. Pan Zbigniew Nadrowski z-ca dyrektora KOWR  OT Olsztyn oraz  Pani Monika Trzcińska Burmistrz Miasta Braniewa, którzy wręczyli nagrody zwycięzcom.

Tegoroczni laureaci:
I miejsce: Marcin Niski z gminy Wilczęta,
II miejsce: Paweł Smyk z gminy Pieniężno,
III miejsce: Mariusz Rumian z gminy Płoskinia.

Sponsorami nagród rzeczowych byli:
•    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn,
•    Gmina Braniewo,
•    Gmina Lelkowo,
•    Gmina Płoskinia,
•    Gmina Wilczęta,
•    Gmina Pieniężno,
•    Urząd Miasta Braniewo,
•    Starostwo Powiatowe w Braniewie,
•    KRUS Oddział Braniewo,
•    Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
•    market rolno-budowlany Krówka Pieniężno,
•    Gospodarstwo Rolne Władysław Raubo,
•     Gospodarstwo Szkółkarskie Jacek Jurgielewicz,
•     Firma PHP Agro-Rolnik Śniadowo,
•     Firma Kongskilde.

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy.

 Galeria zdjęć

Opracowanie: Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia 29.05.2018 r.


ASF w powiecie braniewskim

Dnia 22 lutego 2018 r. ukazała się Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w którym w obszarze objętym ograniczeniami - strefie czerwonej, znalazły się następujące gminy: Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i Frombork oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim oraz w obszarze ochronnym - tzw. strefie żółtej, część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

W związku z tym, na terenie tychże stref, obowiązują przepisy rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń dotyczących w szczególności postępowania i bioasekuracji w stadach świń, jak również z dzikami odstrzelonymi na wskazanych obszarach.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 28 lutego 2018 r. obowiązują zasady bioasekuracji w hodowli świń, opublikowane w rozporządzeniu MRiRW z dnia 09 lutego 2018 r. Wymagania ustanowione w tym rozporządzeniu mają na celu zwiększenie ochrony stad świń przed ASF w gospodarstwach, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Wymagania dla gospodarstw, w których utrzymywane są świnie:

1.    karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
2.    prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru
       wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
3.    zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
4.    utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie,
       mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń,
       w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
5.    wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko
       w danym gospodarstwie,
6.    stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności,
       środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie
       i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
7.    bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
8.    używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia
       ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
9.    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami
        z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia
        lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym
        utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
10.    sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki,
        lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
11.    zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m,
        związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

W gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, obowiązuje również zakaz:

1.    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików,
       części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów
       i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
2.    wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
       w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt,
3.    karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia,
       chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano
       w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom,
4.    wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt,
       pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę  słomę poddano obróbce
       w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej
       przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.

Rozporządzenie nie przewiduje odszkodowań za rezygnację z hodowli, jedynie rekompensatę, w przypadku wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji o nakazie zabicia lub ubicia zwierząt oraz zakazie ich hodowli. Rekompensata będzie wypłacana przez Biura Powiatowe ARiMR.

Od kwietnia 2018 r. – prowadzone będą planowe kontrole weterynaryjne w zakresie spełnienia ww. wymagań.

Opracowanie: Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia 30.03.2018 r.


Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców


W dniu 21.02.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Niniejsza ustawa zmieniła między innymi przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Najważniejsze zmiany dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:

•    zwiększenie progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców
     z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro;
•    umożliwienie ustalania jednego kryterium oceny ofert - ceny lub kosztu;
•    w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego
     możliwość wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności;
•    określenie terminu, w jakim należy dokonać ustalenia wartości zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
     - nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego bądź przed dniem zawarcia umowy
      z wykonawcą (gdy nie udostępniono zapytania ofertowego), a w przypadku zadań dotyczących robót budowlanych
      termin ten wydłuża się do 6 miesięcy;
•    w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania ujętego w zestawieniu
      rzeczowo-finansowym, możliwość zawarcia umowy na wykonanie danego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą;
•    w przypadku uchylania się od zawarcia umowy na wykonanie danego zadania ujętego w zestawieniu
      rzeczowo-finansowym przez wykonawcę wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania, możliwość
      zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
       konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania.

Bardzo ważne jest, że w związku ze zmianami, decydującym momentem dla oceny konieczności stosowania przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców obowiązujących w ramach danego postępowania jest moment zamieszczenia zapytania ofertowego na portalu ogłoszeń ARiMR. Moment zawarcia umowy o przyznaniu pomocy z beneficjentem nie ma przy tej ocenie znaczenia. Oznacza to, że nowe zasady mogą mieć zastosowanie zarówno do beneficjentów, którzy zawarli umowy o przyznaniu pomocy przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów (jednak nie wcześniej niż w dniu 18.01.2017 r.), jak i do tych, którzy umowy zawrą w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po tym dniu.

Opracowanie: Tomasz Rumian
Braniewo, dnia 27.02.2018 r.

 


 

Potrawy tradycyjne i regionalne - Potrawy Świąt Bożego Narodzenia

15 grudnia 2017 roku w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie odbył się pokaz „Potraw Tradycyjnych i Regionalnych”, którego myślą przewodnią były potrawy Świąt Bożego Narodzenia. Od wieków głównymi daniami goszczącymi na wigilijnych stołach są ryby, pierogi, barszcz z uszkami oraz potrawy z makiem. Natomiast w Boże Narodzenie głównie królują potrawy mięsne wieprzowe oraz drobiowe. Na pokazie zaprezentowano cztery potrawy Bożonarodzeniowe, które bardziej lub mniej są widziane na stołach w trakcie trwania tych magicznych Świąt.

Pierwszą prezentowaną potrawą były śledzie z jajkiem.  Jest to proste danie, które sprawdza się idealnie, nie tylko na świątecznym stole, ale przy różnych uroczystościach. Do przygotowania potrzeba: płaty śledziowe (ilość płatów zależy od ilości przygotowywanej potrawy), mleko (do odmoczenia śledzi),  jajka ugotowane na twardo (tak jak w przypadku śledzi ich ilość zależy od ilości potrawy), puszka groszku konserwowego, majonez, cebulka, ogórki konserwowe. Śledzie moczymy w wodzie, a następnie w mleku. Jajka obieramy i przekrajamy na połówki, groszek odcedzamy, obraną cebulę kroimy w drobną kostkę, tak samo ogórki konserwowe. Odsączone śledzie kroimy na kawałki. Groszek mieszamy z majonezem. Na półmisku układamy cebulkę, pokrojone śledzie, groszek z majonezem, jajka i ogórki (sposób układania może być dowolny). Potrawę solimy do smaku oraz można popieprzyć trochę jajka.

Kolejną prezentowaną potrawą były  mięsa pieczone- pieczona szynka, schab oraz karkówka. Danie te z  powodzeniem można podawać na ciepło do obiadu świątecznego, lub też można podawać na zimno z pieczywem, ćwikłą, żurawiną, sosem tatarskim i innymi dodatkami. Przygotowanie potrawy: przepis na marynatę (dla 2 kg mięsa): w naczyniu umieszczamy mięso, zalewamy wodą, aż całe mięso będzie zakryte, dodajemy majeranek, sól (w takiej ilości, aby marynata była dobrze słona), łyżkę stołową cukru, 2 liście laurowe, 15 ziarnek pieprzu czarnego, 2 ziela angielskie. Podczas marynowania, mięso należy raz dziennie przemieszać. Po tygodniu mięso wyjmujemy z marynaty. Odsączone mięso podsmażamy na rozgrzanym tłuszczu na złocisty kolor z obu stron. Następnie mięso umieszczamy w rękawie do pieczenia i pieczemy 2-2,5 godziny w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. 

Kolejną prezentowaną potrawą był pasztet z zająca. Do wykonania potrawy potrzeba: zająca lub królika (1-1,5 kg),  40 dag podgardla wieprzowego, 30 dag słoniny, 40 dag wątróbki z drobiu, 2 łyżki smalcu, 40 dag selera, 15 dag marchwi, 25 dag cebuli, bułka, 4-6 jaj, klika goździków, 2-3 liście laurowe, kilkanaście ziaren pieprzu, 3 ziela angielskie, 4 ziarna jałowca, 1 łyżeczka estragonu i 3 łyżki tartej bułki. Wieprzowinę, zająca i wątróbki obsmażyć na smalcu, przełożyć do garnka, zalać wodą i gotować około 30 minut. Następnie dodać obrany seler, marchew, cebulę oraz przyprawy i gotować do miękkości mięsa. Ugotowane mięso odcedzić (wywar zachować, niewielką ilość odlać do osobnego naczynie i namoczyć w nim bułkę). Po ostudzeniu mięso, warzywa oraz bułkę zemleć na maszynce z sitkiem z małymi otworami.  Zmieloną masę podzielić na dwie- trzy części, które kolejno ucierać w makutrze dodając jajka oraz pozostawiony bulion. Przyprawić solą i pieprzem. Masę przełożyć do wysmarowanej smalcem i posypanej tartą bułką foremek do wysokości 2/3. Wstawić do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika, piec około 2,5 godziny. Upieczony pasztet ostudzić.    

Ostatnią prezentowaną potrawą była nadziewana szyja indycza farszem z wątróbek drobiowych z pietruszką. Do przygotowania potrawy potrzeba: 1 kg wątróbek drobiowych, skóry z szyi indyka lub gęsi (nadzienie można też upiec w foremce), 20 dag tłuszczu drobiowego, 2 czerstwe bułki, 4 jajka, zielona natka pietruszki (dość duża ilość), pieprz, sól, gałka muszkatołowa. Wątróbki i tłuszcz rozgnieść widelcem, dodać namoczone wcześniej bułki, dodać jaka i wymieszać. Dodać posiekaną natkę pietruszki, przyprawić przyprawami i wymieszać. Szyje zszyć z jednej strony lub spiąć wykałaczkami. Farsz włożyć do szyi, a otwór zszyć lub spiąć wykałaczkami. Farsz można wyłożyć również do foremki i tak upiec. Szyje umieszczamy na blaszce i pieczemy około 2 godziny w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Po upieczeniu szyje zostawić na około godzinę, aż stężeją.

Pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie pragną złożyć serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia  dla Wszystkich Rolników oraz Ich Rodzin. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i miłości.
A w Nowym 2018 Roku życzymy Wam wszystkiego co najlepsze, wysokich plonów oraz sprzyjającej aury.

Opracowanie: Izabela Kocięda
Braniewo, dnia 20.12.2017 r.


Dożynki Powiatowe w powiecie braniewskim

Jak co roku, w naszym powiecie, na przełomie sierpnia i września odbywają się uroczystości dziękczynne za zebrane plony. W tym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych była gmina Pieniężno, która 17 września 2017 r. (niedziela) na placu przed Ratuszem Staromiejskim w Pieniężnie zebrała przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu oraz przede wszystkim naszych rolników, którzy wspólnie dziękowali za zebrane plony.

Święto rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św. w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła o godzinie 12:00. Następnie, pod przewodnictwem gospodarzy imprezy, Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga oraz burmistrza Pieniężna Kazimierza Kiejdo, wszyscy udali się na plac przed Ratuszem Staromiejskim. Tam też gospodarze przyjęli chleb dożynkowy od tegorocznych starostów dożynek pp. Izabeli i Macieja Stolarz. Samorządowcy podziękowali rolnikom za ich ciężką pracę oraz życzyli im bogatych planów w kolejnych latach. Na uroczystości wręczono puchary rolnikom wyróżnionym przez Radę Powiatową Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Tegoroczni wyróżnieni rolnicy:

- Halina i Wiesław Kowalikowie z Żelaznej Góry,
- Regina i Leszek Wieczorkowie z Bartek,
- Lidia i Zbigniew Wnukowie z Biedkowa,
- Elżbieta i Kazimierz Siatkowscy z Płoskini,
- Jakub Błachnio z Gładysz,
- Mariusz Kisiel z Bornit,
- Maria i Roman Miciakowie z Jeziorka.

Tradycyjnie, jak co roku, odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku komisja wyróżniła następujące wieńce:

I miejsce  wieniec wykonany przez dwa sołectwa: Wyrębiska i Żugienie,
II miejsce wieniec z sołectwa Łajsy,
III miejsce wieniec z sołectwa Cieszęta.

Na uroczystościach dożynkowych swoje wystawy przedstawiały jednostki samorządowe z naszego powiatu oraz firmy powiązane z rolnictwem. Również i nasz PZDR, jak co roku, aktywnie uczestniczył w święcie plonów. Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku zorganizowaliśmy wystawę promującą naszą firmę oraz płody rolne rolników z całego powiatów, którzy chętnie wspomogli naszą wystawę.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Całą imprezę uświetniły występy zespołu Stokrotki z Pieniężna, Braniewska Nuta, Wrzos, Ton Lira i Tęcza Warmii z Braniewa oraz Warmianki z Fromborka. Następnie na scenie wystąpił zespół Power Play. Również na scenie zaprezentowała się braniewska grupa taneczna Dance Studio oraz wokalistka Elizilee. Imprezę zamykały występ zespołów Cover Song oraz Crazy Quartet. 

Galeria zdjęć

Opracowanie: Izabela Kocięda
Braniewo, dnia 11.10.2017 r.


Święto Plonów  w powiecie braniewskim

Dożynki - piękne ludowe święto dziękczynne obchodzone po ukończeniu żniw i prac polowych, zaczynające się uroczystą Mszą Św. w podzięce za plony, a kończące festynem ludowym. Piękna tradycja celebrowana, najczęściej we wrześniu, po raz kolejny w powiecie braniewskim rozpocznie się od „Swiato Urożaj”, czyli Święta Urodzaju. Są to Ukraińskie dożynki obchodzone zawsze na koniec sierpnia. W tym roku odbędą się one 27 sierpnia 2017 r. (niedziela) na Stadionie Leśnym w Pieniężnie.

Tydzień później, w niedzielę 03 września 2017 r., swoje Święto Plonów obchodzić będą mieszkańcy gminy Frombork i Płoskini. Uroczystości będą odbywać się w osadzie Bogdany (gmina Frombork) oraz na boisku szkolnym w Płoskini.

W następnym tygodniu  w niedzielę 10 września 2017 r. na boisku szkolnym w Wilczętach, dożynki będą obchodzić mieszkańcy gminy Wilczęta.

16 wrzenia 2017 r. (sobota), podziękowania za tegoroczny urodzaj, będą składać mieszkańcy gminy Braniewo i Lelkowo.  Dla gminy Braniewo uroczystości dziękczynne będą odbywać się w miejscowości Krzewno, a w gminie Lelkowo, jak co roku, w mieście Lelkowo.

Natomiast 17 września 2017 r. (niedziela), wszyscy mieszkańcy powiatu braniewskiego, będą mogli przybyć do Pieniężna, aby razem obchodzić Dożynki Powiatowe. Impreza odbędzie się na Placu Rynkowym koło Ratusza.

Wszystkich chętnych zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału w obchodach Święta Plonów w naszym powiecie.

Opracowanie: Izabela Kocięda
Braniewo, dnia 24.08.2017 r.


Eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Braniewie

02.06.2017 r. o godz. 10:00 w Biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników, wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

W Olimpiadzie udział wzięli mieszkańcy obszarów wiejskich z naszego powiatu w wieku 18-35 lat. W tegorocznym etapie powiatowym udział wzięło 10 uczestników. Uczestnicy mieli za zadanie w ciągu 30 minut, rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego i będą reprezentować nasz powiat na Olimpiadzie Wojewódzkiej, która odbędzie się 22.06.2017 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Tegoroczni laureaci:
I miejsce: Natalia Rumian z gminy Płoskinia,
II miejsce: Paweł Smyk z gminy Pieniężno,
III miejsce: Tomasz Dźwiniel z gminy Płoskinia.

Sponsorami nagród rzeczowych byli:
- Pan Tomasz Sielicki Wójt Gminy Braniewo,
- Pan Stanisław Popiel Wójt Gminy Lelkowo,
- Pan Zbigniew Kowalski Wójt Gminy Płoskinia,
- KRUS Oddział Braniewo,
- Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 
- Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy,
- Firma EXBUD Sp. z o.o.,
- Firma FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.,
- Firma PPHU MIRTRANS
- sponsorem materiałów promocyjnych było Starostwo Powiatowe.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Galeria zdjęć

Opracowanie: Izabela Kocięda
Braniewo, dnia 08.06.2017 r.


 

Dnia 02 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w biurze Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie odbędzie się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie.

W Olimpiadzie udział mogą wziąść wszyscy zainteresowani w wieku 18-35 lat, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne w naszym województwie.

Chętni do wzięcia udziału mogą zgłaszać się osobiście w biurze powiatowym, telefonicznie lub u doradców z poszczególnych gmin.

Uczestnicy rozwiązują pisemny test, który wyłoni zwycięzcę. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca kwalifikują się do etapu wojewódzkiego i będą reprezentować nasz powiat na Olimpiadzie Wojewódzkiej, która odbędzie się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zarówno dla zwycięzców, jak i pozostałych uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Izabela Kocięda
                                                                                                                                                                            Braniewo, dnia 22.05.2017 r.


Niedziela Palmowa

W dniu 09.04.2017 r. w godz. od 9:00 do 16:00 na placu przy Kościele w Płoskini odbędą się obchody Niedzieli Palmowej.

W programie:
- INSCENIZACJA WJAZDU JEZUSA DO JEROZOLIMY godz. 11:15 początek przy remizie strażackiej w Płoskini
- KONKURS WIELKANOCNY na najładniejszą palmę, pisankę, koszyk oraz tradycyjne ciasto wielkanocne
- JARMARK WIELKANOCNY(wystawy, kiermasze, stragany, gastronomia) w godz. 9:00 – 16:00 plac przy Kościele w Płoskini


Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Teresa Fryga
                                                                                                                                                                            Braniewo, dnia 26.03.2017 r.


Święto plonów 2016 w powiecie braniewskim

Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się na boisku w miejscowości Bemowizna. Organizatorem Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Braniewie i Gmina Braniewo. Przy sprzyjającej pogodzie mieszkańcy powiatu z dumą i radością dziękowali rolnikom za ich całoroczną pracę.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną sprawowaną pod przewodnictwem Dziekana Dziekanatu Braniewskiego księdza Leszka Galickiego, w asyście księży z powiatu braniewskiego. Podczas nabożeństwa, według obyczaju starostowie dożynek - Pani Danuta Hrycyna i Pan Leszek Kołakowski, złożyli na ręce księdza dziekana chleb dożynkowy, a delegacje z gmin powiatu złożyły dary z tegorocznych plonów, które zostały poświęcone wraz z wieńcami.
Po zakończeniu mszy świętej na scenie pojawili się gospodarze tegorocznych dożynek, Wójt Gminy Braniewo Pan Tomasz Sielicki i Wicestarosta Powiatu Braniewskiego Pan Artur Mieczaniec, którzy wraz ze swoimi małżonkami i starostami dożynek, podzielili wszystkich chlebem dożynkowym.

Następnie gospodarze uroczystości przywitali zaproszonych gości, których było bardzo wielu i długo by ich wymieniać.

Jednym z najważniejszych punktów dożynek  jest wręczenie „Bursztynowego ziarna”. Jest to tradycja wprowadzona przez Wójta Tomasza Sielickiego, który wręcza 3 nagrody: rolnikom, instytucjom oraz przedsiębiorcom, zaangażowanym nie tylko w rozwój własnych gospodarstw i firm, ale także w życie Gminy Braniewo. Z racji tego, że były to również dożynki powiatowe grono laureatów nagród zostało rozszerzone do 5. W tym roku wyróżnieni zostali: Pani Teresa Olczak , Pani Anna Kowalczyk , Pan Wojciech Hołownia, Firma Okmed Sp.J. oraz przedsiębiorstwo Euro-Trans. W imieniu Starosty Powiatu Braniewskiego wręczone zostały również odznaki honorowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Następnie przedstawiciel Powiatowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Pan Bogdan Pohodaj wręczył wyróżnienia za prace w dziedzinie rolnictwa.

Kolejnym wydarzeniem był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wieńce były przygotowywane przez sołectwa
z powiatu braniewskiego. Na najwyższym podium stanął wieniec wykonany przez sołectwo Łajsy-Pajtuny (gmina Pieniężno), drugie miejsce zajęło sołectwo Posady-Kiersiny (gmina Pieniężno), a trzecie miejsce zdobył wieniec sołectwa Szyleny (gmina Braniewo).

Po oficjalnej części dożynek gospodarze zaprosili wszystkich do biesiadowania, wspólnej zabawy i kosztowania przygotowanego poczęstunku. Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne i młodzieżowe oraz kapele ludowe. Jako pierwszy zaprezentował się zespół folklorystyczny  Braniewska Nuta i kapela Wrzos. Następnie pojawiały się kolejno zespoły Elizazilee i  Gentelmen’s oraz długo wyczekiwana gwiazda wieczoru zespołu Boys, który wystąpił tuż po godzinie 20. Wśród licznie zgromadzonej publiczności panowała doskonała atmosfera, która została przedłużona do późnych godziny nocnych dzięki niespodziance przygotowanej przez gospodarzy, a mianowicie występu jeszcze jednego zespołu disco polo Next Dance.

                                                                                                                                                                                   Opracowanie: Tomasz Rumian
                                                                                                                                                                                      Braniewo, dnia 16.09.2016 r.


Dożynki powiatowe w miejscowości Bemowizna

Dnia 10 września 2016 r.  (sobota) w godzinach 14.00 – 23.00 w miejscowości Bemowizna (gmina Braniewo) odbędą się Dożynki Powiatowe.
Dożynki są doskonałą okazją do podsumowania całorocznej pracy rolnika, jego zaangażowania i trudu, a także do promocji kultury powiatu braniewskiego.

Niech dożynki stanowią uwieńczenie tegorocznych zbiorów i staną się okazją do wspólnego świętowania, zarówno rolników, jak i mieszkańców powiatu braniewskiego. Gwiazdą wieczoru będzie zespół BOYS.

Serdecznie wszystkich zapraszamy oraz zachęcamy do odwiedzania stoiska zorganizowanego przez PZDR Braniewo.

Opracowanie: Tomasz Rumian
Braniewo, dnia 24.08.2016 r.         W  PZDR Braniewo 08.06.2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się powiatowy etap Olimpiady Wiedzy Rolniczej,

Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego, wyróżnianie młodych rolników posiadających wiedzę ekonomiczno-rolniczą oraz propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Chętni do wzięcia udziału w Olimpiadzie mogą zgłaszać się u Kierownika PZDR Braniewo lub doradców w poszczególnych gminach powiatu.

Uczestnicy rozwiążą test pisemny składający się z 25 pytań. Osoby, które zajmą miejsca I-III kwalifikują się do etapu wojewódzkiego, który został zaplanowany na dzień 22.06.2016 r. w siedzibie W-MODR w Olsztynie. Zarówno dla zwycięzców, jak i dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody.

Sponsorami nagród na etapie powiatowym są:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urzędy Gmin,  Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie, KRUS, Exbud Pieniężno, Mirtrans Płoskinia, Bank Pekao w Elblągu oraz inne instytucje i firmy działające na rzecz rolnictwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia: 20.05.2016 r.


Dnia 19.02.2016 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie, odbędzie się szkolenie powiatowe dla rolników pod nazwą „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej”. Szkolenie będzie dotyczyło głównie operacji typu: „Premie dla młodych rolników”  i „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  Szkolenie organizowane jest przez PZDR Braniewo we współpracy z W-M OR ARiMR. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Opracowanie: Krystian Żarnowski
Braniewo, dnia:16.02.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.