17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wieści z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Giżycku

PZDR Giżycko                                                     Kierownik: Anna Kocz
11-500 Giżycko, ul. Przemysłowa 2                       tel. 665 910 641                                  Dyżury Doradców w PZDR
tel./fax: (87) 428 51 99                                       e-mail: a.kocz@w-modr.pl
e-mail: pzdr.gizycko@w-modr.pl


Szkolenie powiatowe PROW 20014-2020

29 stycznia 2019 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Giżycko zorganizował szkolenie powiatowe na temat ,, Bieżące informacje o wybranych działaniach PROW na lata 2014-2020, zasad konkurencyjności oraz perspektywy WPR po 2020 r. ‘’

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Wykłady przeprowadził Specjalista ds. wdrażania i nadzoru PROW Jerzy Rutkowski z Oddziału WMODR w Olecku oraz Starszy referent DROW Jadwiga Weisbrod. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: kierownik biura powiatowego ARiMR w Giżycku Pani Izabela Szostak oraz kierownik WIORIN O/Giżycko  Pani Justyna Szypulewska.

Podczas szkolenia zostały omówione szczegółowo wymagania dotyczące uzyskania wsparcia z nowego działania jakim jest " Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.”

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 04.02.2019 r.

                                   


Spotkanie Rady Powiatowej

6 grudnia odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim, w którym uczestniczyły instytucje: przedstawiciel Nadleśnictwa Giżycko, kierownik BP ARiMR, kierownik  PZDR Giżycko, oraz przedstawiciel KOWR. Głównym tematem spotkania był temat suszy rolniczej oraz dopłat bezpośrednich za rok 2018.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 10.12.2018 r.


Wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy do suszy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy do suszy. Termin został wydłużony do 31 października 2018 r., zarówno dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% upraw, jak i rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych mieszczące się w przedziale co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz 500 zł do 1 ha powierzchni upraw, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały. Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 03.10.2018 r.


W dniu 02.09.2018  w Bystrym odbędzie się coroczne Święto Plonów

W programie można wyszczególnić :

12:00 dożynkowa msza święta w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Bystrym,
13:15 część oficjalna uroczystości i występ grupy Jarzębiny,
13:50 konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz sołeckie stoisko promocyjne tradycyjnych produktów lokalnych,
14:00 występy artystyczne m.in. zespołów tanecznych i wokalnych GOKiR Wilkasy, demonstracja sprzętu i uzbrojenia, pokaz walki wręcz i degustacja grochówki (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana), konkursy i zabawy dla publiczności, gaszenie samochodu i akcja ratownicza OSP Spytkowo,
16:00 Turniej Sołectw,
17:00 finały Między sołeckiego Turnieju Piłki Nożnej 2018 – mecze o III miejsce Bogacko-Doba kontra Sulimy i o I miejsce Gajewo kontra Kamionki ,
19:00 koncert gwiazdy disco-polo Renata Dąbkowska i DYSTANS,
20:00 zabawa taneczna z zespołem KLEZMER.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 02.08.2018 r.


Susza w powiecie giżyckim

Według Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach obecnie mamy do czynienia z suszą rolniczą wśród wszystkich monitorowanych upraw. Klęską suszy został  dotknięty również powiat giżycki . Na terenie 5 gmin można szacować starty w uprawie : zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku, buraków cukrowych,  roślin strączkowych, warzyw , drzew i krzewów owocowych. Jeżeli chodzi o szkody w kukurydzy na kiszonkę i na ziarno to podlega ona szacowaniu na terenie gminy Wydminy, Kruklanki, Gizycko i Miłki.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 17.07.2018 r.


Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

04.06.2018 r. odbyło się posiedzenie  Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji:  ARiMR, W-MODR, Wody Polskie, Nadleśnictwo Pisz, Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Nadleśnictwo Olecko, Nadleśnictwo Borki, Nadleśnictwo Ełk, Nadleśnictwo Giżycko, Nadzór Wodny . Na spotkaniu obecny był również poseł  na sejm RP Jerzy Małecki oraz Dyrektor W-MODR O/Olecko Pan Robert Nowacki. Głównym tematem spotkania było  utrzymanie melioracji szczegółowych i podstawowych na gruntach ornych oraz w Lasach Państwowych, konserwacja istniejących głównych rowów melioracyjnych przechodzących prze grunty leśne, procedura odwoławcza w szacowaniu szkód łowieckich. Kierownik BP ARiMR przedstawił szczegóły dotyczące wypłat płatności bezpośrednich za rok 2017. Na spotkaniu zostały omówione również działania PROW na lata 2014-2020, które zostały uruchomione w II  kwartale 2018.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 12.06.2018 r.


 

W PZDR Giżycko 06.06.2018 r. o godz. 10:00 odbędzie się Olimpiada Wiedzy Rolniczej,

Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

 

Celem Olimpiady jest wyróżnianie młodych rolników posiadających dużą wiedzę rolniczą i ekonomiczną oraz znających zasady bezpiecznej pracy. Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 25 pytań. Drugi etap składa się z 40 pytań testowych oraz części ustnej, w której bierze udział 5 osób z największa liczbę punktów za test. Każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania z wylosowanych zestawów. Zwycięzcy Olimpiady I-V miejsca  otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Sponsorami nagród na etapie powiatowym są, jak co roku:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urzędy Gmin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, KRUS oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie.

Etap Wojewódzki został zaplanowany na dzień 25.06.2018 r. w siedzibie W-MODR w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 11.05.2018 r.


Zabiegi chemicznej ochrony roslin

Miesiąc kwiecień to okres, w którym wykonywane są zabiegi chemicznej ochrony roślin. Jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania takiego  zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu, powodując w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych. Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu sprzętu niesprawnego może stwarzać ryzyko powstania skażeń punktowych i utratę zdrowia przez operatora i konsumenta. Mając na uwadze powyższe na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 02.05.2018 r.


MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA

W dniach 10-11 lutego 2018r. odbyła się wystawa MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA  w której uczestniczyli rolnicy z powiatu giżyckiego .Gościem honorowym wystawy był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Pan Minister wziął  udział w oficjalnym otwarciu wystawy, spotkał się z przedstawicielami branży i instytucji działających na rzecz rolnictwa w rejonie Warmii i Mazur, rozmawiał z rolnikami o aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 14.02.2018 r.


Szkolenie ,,Bieżące informacje z wybranych działań PROW na lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej oraz dotyczącej zasady konkurencyjności.”

25 stycznia 2018 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Giżycko zorganizował szkolenie powiatowe na temat ,,Bieżące informacje z wybranych działań PROW na lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej oraz dotyczącej zasady konkurencyjności.”
W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Wykłady przeprowadził Specjalista ds. wdrażania i nadzoru PROW Jerzy Rutkowski z Oddziału WMODR w Olecku oraz Starszy referent DROW Jadwiga Weisbrod. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku Robert Nowacki, pracownicy biura powiatowego ARiMR w Giżycku oraz kierownik KRUS w Giżycku Anna Kutnik.
Podczas szkolenia zostały omówione szczegółowo wymagania dotyczące uzyskania wsparcia z najbardziej popularnego działania jakim jest "Modernizacja gospodarstw rolnych". Nabór został zaplanowany w terminie 19.02.-20.03.2018 r.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 30.01.2018 r.


Pokazy  w zakresie wytwarzania produktu rolniczego w sektorze żywności naturalnej i tradycyjnej

W miesiącu grudniu w powiecie giżyckim  zostały zorganizowane pokazy  w zakresie wytwarzania produktu rolniczego w sektorze żywności naturalnej i tradycyjnej. Wiodącymi produktami na pokazach były ciasta. Uczestnicy zostali uświadomieni odnośnie roli, jaką pełni produkt regionalny oraz może on stanowić ofertę sprzedaży w gospodarstwach agroturystycznych, a w konsekwencji doprowadzić do wzrostu dochodów osiąganych z działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 13.12.2017 r.


Konferencja ,,Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”

20 października 2017 r. w Folwarku Łękuk Mały odbyła się konferencja pn. ,,Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności”. Udział w spotkaniu wzięli rolnicy produkujący zdrową żywność oraz doradcy WMODR. Głównymi prelegentami byli: dr Jerzy Próchnicki - Dyrektor Działu Rozwoju Bayer CropScience w Warszawie oraz dr Jacek Postupolski – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego w Warszawie. Konferencja została dofinansowana ze środków: dotacji podmiotowej z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Ełku, Starostwa Powiatowego w Olecku, Bayer Cropscience w Warszawie oraz Banku Spółdzielczego w Olecku. Spotkanie zakończyło się rozstrzygnięciem konkursu ,,Od pola do stołu”.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 27.10.2017 r.


Dożynki Gminne w Wydminach

W sobotę 9 września 2017 r. w Wydminach, jak co roku, odbyły się Dożynki Gminne. Atrakcją tegorocznego święta były występy artystyczne, konkursy, piękne wieńce dożynkowe oraz stoiska przygotowane przez sołectwa i instytucje w tym W-MODR, na których znalazły się przepyszne wędliny, chleby, ciasta, dania zimne i gorące, nalewki i wiele innych smakołyków.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 13.09.2017 r.


Piknik Ekologiczny Eko-Rancho


01 lipca 2017 r., na Wyspie Wydmińskiej, odbył się Piknik Ekologiczny Eko-Rancho, nad którym Patronat Honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Ważnym punktem programu było ustanowienie nowego rekordu Europy w jedzeniu arbuza. Uczestnicy imprezy zjedli łącznie 700 kg arbuza w 30 minut. Nie zabrakło również zabawy tanecznej pod gołym niebem.  

FOTORELACJA

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 04.07.2017 r.


W  PZDR Giżycko 09.06.2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się Olimpiada Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 25 pytań. Drugi etap składa się z 40 pytań testowych oraz części ustnej, w której bierze udział 5 osób z największa liczbę punktów za test. Każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania z wylosowanych zestawów. Zwycięzcy Olimpiady I-V miejsca  otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Sponsorami nagród na etapie powiatowym są, jak co roku:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, KRUS ,Urzędy Gmin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 22.05.2017 r.


,, Restrukturyzacja małych gospodarstw’’
,,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

W dniu 06.03.2017 r. w Giżycku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące aktualnie uruchomionych działań PROW 2014-2020 ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw’’ oraz ,,Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Na spotkaniu zostały omówione zasady udzielania premii oraz zobowiązania wynikające z założeń biznesplanu. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 09.03.2017 r.


W dniu 04.09.2016 r. odbędą się powiatowe dożynki w miejscowości Orłowo (gm. Wydminy)

Program dożynek przedstawia się następująco:
12:00 – Msza św. w kościele parafialnym w Orłowie
13:00 – przejście korowodu dożynkowego na plac przed szkołą w Orłowie
13:30 – ceremoniał dożynkowy
14:00 – program artystyczny
18:00 – 22:00 – zabawa dożynkowa

Wyjątkowo organizacja dożynek przypadła miejscowości Orłowo ze względu na to, iż rok 2016 jest Rokiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych, a po raz pierwszy w Polsce (w Orłowie) odbył się pogrzeb 9 Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Postanowiono również w ten sposób upamiętnić żołnierzy poległych w bitwie pod Gajrowskimi.

Podczas trwania dożynek zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego SIR – PZDR w Giżycku, w zakresie innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Emil Kobiela
Giżycko, dnia 23.08.2016 r.


W  PZDR Giżycko 14.06.2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się Olimpiada Wiedzy Rolniczej,
Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.


Celem Olimpiady jest wyróżnianie młodych rolników posiadających dużą wiedzę rolniczą i ekonomiczną oraz znających zasady bezpiecznej pracy. Uczestnikami Olimpiady mogą być osoby w wieku 18-35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić samodzielnie gospodarstwo rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 25 pytań. Drugi etap składa się z 40 pytań testowych oraz części ustnej, w której bierze udział 5 osób z największa liczbę punktów za test. Każdy uczestnik odpowiada na 4 pytania z wylosowanych zestawów. Zwycięzcy Olimpiady I-V miejsca  otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Sponsorami nagród na etapie powiatowym są, jak co roku:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urzędy Gmin, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku, KRUS oraz Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie.

Etap Wojewódzki został zaplanowany na dzień 22.06.2016 r. w siedzibie W-MODR w Olsztynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 19.05.2016 r.


W miesiącu lutym zostało zorganizowane szkolenie nt ,,Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW na lata 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej". W spotkaniu uczestniczyło 61 osób. Wykłady przeprowadził Specjalista ds. wdrażania i nadzoru PROW Pan Jerzy Rutkowski z W-MODR Oddział Olecko. Podczas szkolenia zostały omówione szczegółowo wymagania dotyczące uzyskania wsparcia z najbardziej popularnego działania jakim jest ,, Modernizacja gospodarstw rolnych”. Nabór będzie trwał od 31 marca do 29 kwietnia 2016 roku.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach - max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 08.04.2016 r.


 

Posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

21.12.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji: ANR, ARiMR, KRUS oraz W-MODR. Omówione zostały zmiany w przepisach zakupu i dzierżawy gruntów rolnych z ANR. Kierownik BP ARiMR przedstawił szczegóły dotyczące wypłat płatności bezpośrednich za rok 2015. Na spotkaniu zostały omówione również działania PROW na lata 2014-2020, które zostaną uruchomione w I kwartale 2016 roku.  

Opracowanie: Anna Kocz
Giżycko, dnia 25.01.2016 r.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.