17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Kredyty z lini PR

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


 

KREDYTY NA PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH, RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW ORAZ ZAKUP AKCJI LUB UDZIAŁÓW

Linia "PR" - Kredyty na przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów

O kredyt mogą ubiegać się:
osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
osoby prawne,
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom:
1) będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
2) które nie znajdują się w trudnej sytuacji,
3) na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym

Kredyt może zostać przeznaczony na:
A. Sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, które obejmują:
  1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
  2)
zakup lub zakup i instalację, z zastrzeżeniem ust. 7, maszyn lub urządzeń służących do:
    a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności,
    b) przetwarzania produktów rolnych,
    c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
  3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania,
  6) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
  7) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
  8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu bankowego obejmujące:
    a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
    b) opłaty za patenty lub licencje,
    c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
  9) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.
 B.
Sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, które obejmują:
  1)
budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania ryb, skorupiaków i mięczaków, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
   2) zakup lub zakup i instalację, z zastrzeżeniem ust. 7, maszyn, urządzeń lub wyposażenia do:
    a)
magazynowania lub przygotowania ryb, skorupiaków i mięczaków do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwa żywności,
    b) przetwarzania ryb, skorupiaków i mięczaków,
    c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
   3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub do magazynowania,
   4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
   5) zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania,
   6) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
   7) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
   8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12% kwoty kredytu bankowego, obejmujące:
    a)
przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
    b) opłaty za patenty lub licencje,
    c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
   9) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.
C.
   Sfinansowanie nabycia:
  1)
akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, zwanych dalej akcjami lub udziałami spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej lub przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, zwane dalej grupami producentów rolnych,
   2) udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), zwanych dalej udziałami spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych

Warunki udzielania kredytów:
 1 Kwota kredytu nie może przekroczyć:
  1)
w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł,
  2) w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb:
     a)  80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 mln zł – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez grupę producentów rolnych,
     b)  80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł – jeżeli akcje lub udziały nabywane są przez producentów rolnych,
  3) w przypadku zakupu udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie – 80% wartości udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł,
  4) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt 1) nie może przekroczyć 16 mln zł.
 2. W przypadku podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów, skonsolidowanych sprawozdań finansowych wysokość kwoty kredytu jest ustalana łącznie dla jednostki dominującej i jednostek zależnych.
 3. Łączna kwota kredytów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3), może być udzielona:
  1) tej samej grupie producentów rolnych, bez względu na liczbę zaciągniętych przez ten podmiot kredytów, do wysokości 16 mln zł,
  2) temu samemu producentowi rolnemu, bez względu na liczbę zaciągniętych przez tego producenta rolnego kredytów, do wysokości:
    a)
5 mln zł – w przypadku producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne,
    b) 8 mln zł – w przypadku producenta rolnego prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej lub działalność w zakresie rybactwa śródlądowego.
 4. W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów preferencyjnych suma kwot udzielonych kredytów z dopłatami lub z częściową spłatą kapitału oraz kredytu nowo udzielanego nie może przekroczyć 16 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów na inwestycje realizowane w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.
 5.  W przypadku gdy grupa producentów rolnych korzysta z kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym lub w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz z kredytów na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub ryb suma kwot udzielonych kredytów oraz kredytu nowo udzielanego nie może przekroczyć:
  1) dla grupy, której członkowie prowadzą gospodarstwa rolne – 9 mln zł, tj. 4 mln zł na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym i 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów,
  2) dla grupy, której członkowie prowadzą działy specjalne produkcji rolnej lub działalność w zakresie rybactwa śródlądowego – 13 mln zł, tj. 8 mln zł na realizację inwestycji w dziale specjalnym produkcji rolnej i 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów,
  3) dla grupy, która prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – 16 mln zł, w tym nie więcej niż 5 mln zł na zakup akcji lub udziałów.
 Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy. Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku.

Oprocentowanie kredytu - nie więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego, należne bankowi, płacone przez:
kredytobiorcę - w wysokości 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania,
Agencję - w pozostałej części.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na 15 lat z możliwością zastosowania 2-letniej karencji w spłacie kapitału.

Procedura ubiegania się o kredyt:
przygotowanie planu przedsięwzięcia,
złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

 Więcej informacji na temat zasad udzielania kredytów na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.