17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Kredyty z linii "MRcsk"

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


 

KREDYTY Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW

Linia "MRcsk" - Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

1. O kredyt mogą ubiegać się, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
  1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2) w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,
  3) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
  4) posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem,
  5) po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
  6) zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5,
  7) przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

2. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub uczelni na kierunku, w zawodzie lub specjalności w zakresie rolnictwa lub dokument potwierdzający uzyskanie tytułu kwalifikacyjnego w zakresie rolnictwa. Wykaz kierunków studiów i zawodów w zakresie rolnictwa oraz rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych określony został w załączniku nr 1.

3. Wnioskodawcy nieposiadającemu kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa może być udzielona pomoc, jeżeli zobowiąże się do ich uzyskania w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu i przedstawi w banku oświadczenie o sposobie uzyskania kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa, wg wzoru określonego w załączniku nr 6.

4. Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku o kredyt, jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub podatku od działów specjalnych produkcji rolnej do dnia złożenia wniosku o kredyt nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

 5.  O kredyt na zakup użytków rolnych na współwłasność mogą ubiegać się wyłącznie małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, jeżeli przynajmniej jedno z nich spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2)-4), 6)-7) i w ust. 6 oraz obydwoje spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 5) i ust. 4.
 
6. Kredytobiorcą nie może być:
  1) podmiot znajdujący się w trudnej sytuacji,
  2) podmiot, na którym ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym,
  3) osoba, która ma ustalone prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  4) emeryt.

7. Przy ocenie czy kredytobiorca spełnia kryteria rolnika aktywnego zawodowo stosuje się następujące postanowienia:
  1) jeżeli kredytobiorca prowadzi działalność rolniczą zgodnie z planem inwestycji, na podstawie którego udzielono kredytu, to oznacza, że stał się rolnikiem aktywnym zawodowo, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2) rolnikiem aktywnym zawodowo nie jest kredytobiorca, który jednocześnie spełnia dwa poniższe warunki:
    a) poza prowadzeniem działalności rolniczej wykonuje działalność gospodarczą polegającą na administrowaniu portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami oraz
    b) w roku poprzednim otrzymał płatności bezpośrednie w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 euro (jeżeli nie ubiegał się o przyznanie płatności w roku poprzednim, kwota ta wyliczana jest na podstawie powierzchni deklarowanej do jednolitej płatności obszarowej w bieżącym roku i średniej krajowej płatności na hektar w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedni),
    chyba, że na podstawie dokumentów określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352) udowodni, że spełnia jedno z kryteriów wymienionych w art. 9 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 
W ocenie czy kredytobiorca stał się rolnikiem aktywnym zawodowo pomocnym może być fakt uzyskania z ARiMR płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW) lub płatności ekologicznej (PROW 2014 – 2020).

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.
W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów z linii MRcsk lub z kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, suma kwot udzielonych kredytów oraz kredytu nowo udzielonego na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 5 mln zł.

Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy. Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku.

Oprocentowanie kredytu ustala bank i określa w umowie kredytu.

1. Wysokość pomocy określa w umowie kredytu w dniu jej zawarcia:
  1) nominalną kwotę pomocy w formie częściowej spłaty kapitału (kwota pomocy do wypłaty),
  2) wysokość pomocy, która:
    a) nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 70 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy
    oraz
    b) nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.

Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określane są w umowie kredytu, przy czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.

1. Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym:
  1) pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,
  2) druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.

2. Pierwsza rata częściowej spłaty kapitału jest stosowana, z zachowaniem wymagań dotyczących realizacji planu inwestycyjnego, wyrzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem oraz udokumentowaniem poniesionych wydatków, gdy:
   1) kredytobiorca spełnia warunki określone w niniejszych zasadach,
   2) kredytobiorca zrealizuje inwestycję, udokumentuje poniesione wydatki w sposób określony w pkt 4) i uruchomi działalność zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu,
   3) kredytobiorca wykorzysta kredyt zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w planie inwestycji i umowie kredytu,
   4) kredytobiorca przedstawi w banku, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, dowody wpłat za zakupione użytki rolne wraz z aktem notarialnym lub prawomocnym postanowieniem sądu o przysądzeniu własności albo prawomocnym postanowieniem organu egzekucyjnego o przyznaniu własności, potwierdzającym nabycie tych użytków rolnych,
   5) kredytobiorca udokumentuje wniesienie wkładu własnego, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w banku udzielającym kredytu,
   6) kredytobiorca nie dokona zmiany przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych na cele inne niż rolnicze, z wyjątkiem inwestycji publicznych,
   7) kredytobiorca zobowiąże się, że w okresie kredytowania:
     a) będzie prowadził działalnośćzgodnie z przedstawionym planem inwestycyjnym i nie zmieni kierunku produkcji bez zgody Banku
     b) umożliwi przedstawicielom Agencji i banku kredytującego dokonywanie wizytacji (kontroli) w miejscu realizacji inwestycji, a także dokonywanie kontroli dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
     c) będzie przechowywał całość dokumentacji związanej z realizacją inwestycji.

3. Druga rata częściowej spłaty kapitału jest stosowana, gdy:
  1) został osiągnięty cel, który został wskazany w planie inwestycji i umowie kredytu,
  2) kredytobiorca:
    a) proewadzi działalność zgodnie z planem inwestycyji i umową kredytową, w tym osiągnął nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmnie 4 ESU
    b) uzyskał kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa,
    c) stał się, w wymaganym terminie, rolnikiem aktywnym zawodowo,
    d) nie zmienił kierunku produkcji rolnej bez wymaganej zgody Banku
    e) nie zaprzestał trwale spłaty kapitału i/lub odsetek,
    f) nie zmienił przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych na cele inne niż rolnicze, z wyjątkiem inwestycji publicznych,
    g) nie przeniósł posiadania, bez zgody banku, zakupionych za kredyt użytków rolnych,
  3) kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli banku kredytującego wykaże, że kredytobiorca realizuje zobowiązania

Procedura ubiegania się o kredyt:
przygotowanie planu przedsięwzięcia,
złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

Więcej informacji na temat zasad udzielania kredytów na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.