23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Kredyty z linii "MRcsk"

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


 

KREDYTY Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU NA ZAKUP UŻYTKÓW ROLNYCH PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW

Linia "MRcsk" - Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

1. O kredyt mogą ubiegać się, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
  1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2) w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,
  3) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
  4) posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem,
  5) po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
  6) zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5,
  7) przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

2. Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub uczelni na kierunku, w zawodzie lub specjalności w zakresie rolnictwa lub dokument potwierdzający uzyskanie tytułu kwalifikacyjnego w zakresie rolnictwa. Wykaz kierunków studiów i zawodów w zakresie rolnictwa oraz rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych określony został w załączniku nr 1.

3. Wnioskodawcy nieposiadającemu kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa może być udzielona pomoc, jeżeli zobowiąże się do ich uzyskania w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu i przedstawi w banku oświadczenie o sposobie uzyskania kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa, wg wzoru określonego w załączniku nr 6.

4. Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku o kredyt, jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub podatku od działów specjalnych produkcji rolnej do dnia złożenia wniosku o kredyt nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

 5.  O kredyt na zakup użytków rolnych na współwłasność mogą ubiegać się wyłącznie małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, jeżeli przynajmniej jedno z nich spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2)-4), 6)-7) i w ust. 6 oraz obydwoje spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 5) i ust. 4.
 
6. Kredytobiorcą nie może być:
  1) podmiot znajdujący się w trudnej sytuacji,
  2) podmiot, na którym ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym,
  3) osoba, która ma ustalone prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  4) emeryt.

7. Przy ocenie czy kredytobiorca spełnia kryteria rolnika aktywnego zawodowo stosuje się następujące postanowienia:
  1) jeżeli kredytobiorca prowadzi działalność rolniczą zgodnie z planem inwestycji, na podstawie którego udzielono kredytu, to oznacza, że stał się rolnikiem aktywnym zawodowo, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2) rolnikiem aktywnym zawodowo nie jest kredytobiorca, który jednocześnie spełnia dwa poniższe warunki:
    a) poza prowadzeniem działalności rolniczej wykonuje działalność gospodarczą polegającą na administrowaniu portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczy usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami oraz
    b) w roku poprzednim otrzymał płatności bezpośrednie w wysokości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 euro (jeżeli nie ubiegał się o przyznanie płatności w roku poprzednim, kwota ta wyliczana jest na podstawie powierzchni deklarowanej do jednolitej płatności obszarowej w bieżącym roku i średniej krajowej płatności na hektar w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedni),
    chyba, że na podstawie dokumentów określonych w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352) udowodni, że spełnia jedno z kryteriów wymienionych w art. 9 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
 
W ocenie czy kredytobiorca stał się rolnikiem aktywnym zawodowo pomocnym może być fakt uzyskania z ARiMR płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW) lub płatności ekologicznej (PROW 2014 – 2020).

Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.
W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów z linii MRcsk lub z kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, suma kwot udzielonych kredytów oraz kredytu nowo udzielonego na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 5 mln zł.

Różnica między wartością przedsięwzięcia inwestycyjnego, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział własny kredytobiorcy. Posiadanie udziału własnego musi zostać udokumentowane przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu w sposób wiarygodny dla Banku.

Oprocentowanie kredytu ustala bank i określa w umowie kredytu.

1. Wysokość pomocy określa w umowie kredytu w dniu jej zawarcia:
  1) nominalną kwotę pomocy w formie częściowej spłaty kapitału (kwota pomocy do wypłaty),
  2) wysokość pomocy, która:
    a) nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 70 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy
    oraz
    b) nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.

Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu określane są w umowie kredytu, przy czym okres od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat.

1. Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym:
  1) pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,
  2) druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.

2. Pierwsza rata częściowej spłaty kapitału jest stosowana, z zachowaniem wymagań dotyczących realizacji planu inwestycyjnego, wyrzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem oraz udokumentowaniem poniesionych wydatków, gdy:
   1) kredytobiorca spełnia warunki określone w niniejszych zasadach,
   2) kredytobiorca zrealizuje inwestycję, udokumentuje poniesione wydatki w sposób określony w pkt 4) i uruchomi działalność zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu,
   3) kredytobiorca wykorzysta kredyt zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w planie inwestycji i umowie kredytu,
   4) kredytobiorca przedstawi w banku, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego, dowody wpłat za zakupione użytki rolne wraz z aktem notarialnym lub prawomocnym postanowieniem sądu o przysądzeniu własności albo prawomocnym postanowieniem organu egzekucyjnego o przyznaniu własności, potwierdzającym nabycie tych użytków rolnych,
   5) kredytobiorca udokumentuje wniesienie wkładu własnego, zgodnie z regulaminem kredytowania obowiązującym w banku udzielającym kredytu,
   6) kredytobiorca nie dokona zmiany przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych na cele inne niż rolnicze, z wyjątkiem inwestycji publicznych,
   7) kredytobiorca zobowiąże się, że w okresie kredytowania:
     a) będzie prowadził działalnośćzgodnie z przedstawionym planem inwestycyjnym i nie zmieni kierunku produkcji bez zgody Banku
     b) umożliwi przedstawicielom Agencji i banku kredytującego dokonywanie wizytacji (kontroli) w miejscu realizacji inwestycji, a także dokonywanie kontroli dokumentów związanych z realizacją inwestycji,
     c) będzie przechowywał całość dokumentacji związanej z realizacją inwestycji.

3. Druga rata częściowej spłaty kapitału jest stosowana, gdy:
  1) został osiągnięty cel, który został wskazany w planie inwestycji i umowie kredytu,
  2) kredytobiorca:
    a) proewadzi działalność zgodnie z planem inwestycyji i umową kredytową, w tym osiągnął nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmnie 4 ESU
    b) uzyskał kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa,
    c) stał się, w wymaganym terminie, rolnikiem aktywnym zawodowo,
    d) nie zmienił kierunku produkcji rolnej bez wymaganej zgody Banku
    e) nie zaprzestał trwale spłaty kapitału i/lub odsetek,
    f) nie zmienił przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych na cele inne niż rolnicze, z wyjątkiem inwestycji publicznych,
    g) nie przeniósł posiadania, bez zgody banku, zakupionych za kredyt użytków rolnych,
  3) kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli banku kredytującego wykaże, że kredytobiorca realizuje zobowiązania

Procedura ubiegania się o kredyt:
przygotowanie planu przedsięwzięcia,
złożenie w Banku wniosku o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia oraz kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

Więcej informacji na temat zasad udzielania kredytów na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.