17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Kredyty na wznowienie produkcji z linii "KL"

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VATKREDYTY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WYSTĄPIENIE NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH


 Linia KL01
 - podlinia inwestycyjna
Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły straty spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych
 Linia KL02
-
podlinia obrotowa

1. Kredyt może zostać udzielony na nastpujące działalności:
  1) uprawy rolne inne niż wieloletnie
- 01.1.
  2) uprawa roślin wieloletnich
- 01.2.
  3) rozmnażanie roślin
- 01.30.Z
  4) chów i hodowla zwierząt
- 01.4.
  5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
- 01.50.Z
  6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
- 01.64.Z
  7) chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach rybnych - 03.22.Z
  8) działy specjalne produkcji rolnej
- DS

2 Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom prowadzącym działalność określoną w ust.. 1:
   1) osobom fizycznym:
     a) posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
     b) niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo przyznane prawo do renty strukturalnej,
   2) osobom prawnym,
   3) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Podmioty wymienione w ust. 2:
  1) mogą być:
    a) mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
    b) dużym przedsiębiorstwem – wyłącznie w przypadku kredytów, o których mowa w ust. 4 pkt 4,
  2) nie mogą być podmiotami na których ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy podmiotów ubiegających się o kredyt, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.

4. Kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę, jeżeli:
  1) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji – w przypadku szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich,
  2) szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym roku kalendarzowym, co najmniej dwukrotnie, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej i wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1,
  3) szkoda przekracza kwotę 1050 zł – w przypadku szkód w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie,
  4) pomoc będzie stosowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich wyniosą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1, przy czym postanowienie to nie ma zastosowania w sytuacji opisanej w pkt 2.

 5. Przez wznowienie produkcji należy rozumieć:
   1) linia K01 - ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez:
    a)
przywrócenie funkcji użytkowych:
      zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, pomieszczeń socjalnych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,
     
uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,
      elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
     b) przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:
     
kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne,
     
stada podstawowego inwentarza żywego,
     c) zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej,
   2) linia K02 - ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:
    a)
kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
    b) nawozów mineralnych,
    c)
środków ochrony roślin,
    d)
paliwa na cele rolnicze,
    e)
inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
    f) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
    g)
pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
    h)
materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
    i) pasz objętościowych.

6. Kredyt z linii K01 może zostać przeznaczony również na finansowanie kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, i które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujących:
  1) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
  2) opłaty za patenty lub licencje,
  3) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

7. Do kosztów zakupu rzeczowych środków do produkcji rolnej oraz kosztów zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów budowlanych, zwierząt gospodarskich oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego można zaliczyć koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

Wysokość kredytu i wkład własny:
1. Kwota kredytu z linii K01 nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę, oraz wynosić więcej niż:
  1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, w tym w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych
  2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.
2. Kwota kredytu z linii K02 nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne oraz wynosić więcej niż:
  1) 5 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
  2) 8 mln zł dla podmiotu, który korzysta z kredytów zaciągniętych na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.
3. Dla podmiotów obowiązanych do sporządzania, na podstawie odrębnych przepisów skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wysokość kwoty kredytu jest ustalana łącznie dla jednostki dominującej i jednostek zależnych.
4. Suma kwot udzielonych kredytów z linii K01 i K02 nie może przekroczyć kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, a przy jej ustalaniu uwzględnia się kredyty jeszcze nie spłacone w kwocie, w jakiej zostały udzielone po dniu 31 grudnia 2014 r.
5. Kredyty z linii K01 i K02 nie podlegają sumowaniu z innymi kredytami preferencyjnymi.
6. Wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany.

Wysokość oprocentowania:
 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.
 2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:
  1)
kredytobiorcę – w wysokości:
    a)
kredyt z linii K01 - 0,67 oprocentowania ustalonego w sposób określony w ust. 1, jednak nie mniej niż 3%, a gdy oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w ust. 1 wynosi poniżej 3%, - w wysokości tego oprocentowania,
    b) kredyt z linii K02 - 0,5 oprocentowania określonego w ust. 1, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk związanych z klęskami żywiołowymi
  2) Agencję – w pozostałej części.
 3. Wysokość płaconego przez kredytobiorcę oprocentowania kredytu z linii K02 stanowi różnicę pomiędzy wysokością ustalonego w sposób określony w ust. 1 i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredycie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w rozdziale I ust. 1.
 4. Jeżeli szkody występowały w okresie czasu obejmującym więcej niż jeden dzień, to wystarczającym jest jeśli umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i w ust. 3, została podpisana nie później niż w przeddzień jego rozpoczęcia i obowiązywała w pierwszym dniu wystąpienia szkód.

Wysokość pomocy:
 1. Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej zawarcia.
 2. Łączna wysokość pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02, innej pomocy otrzymanej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, z zastrzeżeniem ust. 2a, nie może przekroczyć:
  1)
80% kwoty szkód w środkach trwałych służących do prowadzenia produkcji rolniczej lub 90%, jeżeli gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej położone jest na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,
  2) 80% kwoty obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia 702/2014 lub 90%, jeżeli gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej jest położone na obszarach, o których mowa w pkt. 1.
 2.a. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii K01 lub K02 może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód.
 3. Kwota:
  1)
szkód w środkach trwałych służących do prowadzenia produkcji rolniczej, o której mowa
w ust. 2 pkt 1,     nie może przekroczyć kosztów napraw lub różnicy pomiędzy wartością aktywów bezpośrednio przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i bezpośrednio po jego wystąpieniu, oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę,
  2) obniżenia dochodu, o której mowa w ust. 2 pkt 2:
    a)
jest ustalana przez komisję powołaną przez wojewodę,
    b)
może zostać:
      •  zwiększona o inne koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego,
      zmniejszona o wszelkie koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne.
 4. Za gospodarstwa położone na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami uważa się gospodarstwa, które wznawiają produkcję na tych obszarach, lub w których co najmniej 50% użytków rolnych położonych jest na tych obszarach.

Okres kredytowania i karencji:
1. Okres kredytowania oraz okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, określane są w umowie kredytu.

Procedura ubiegania się o kredyt
1. Uzyskanie protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, na którym wojewoda potwierdził wystąpienie szkód sporządzając adnotację (może to być również protokół zbiorczy, jeżeli szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym roku kalendarzowym co najmniej dwukrotnie i wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
2. Pobranie przez poszkodowanego z banku formularza wniosku o kredyt, którego wzór określono w załączniku nr 17.
3. W przypadku ubiegania się o kredyt z linii K01 należy przygotować plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej, powinien w szczególności zawierać:
  1) cel inwestycji zgodny z określonym dla linii kredytowej KL
  2) strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, o ile jest wnoszony przez wnioskodawcę, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
  3) planowany okres realizacji inwestycji,
  4) kierunek produkcji w okresie kredytowania,
  5) okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu.
4. Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt z wymaganymi przez bank załącznikami:

Więcej informacji na temat zasad udzielania kredytów na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.