15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Pomoc krajowa od 2015 roku

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


POMOC KRAJOWA DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH PO 1 STYCZNIA 2015 ROKU

    Z dniem 31 grudnia 2014 roku zakończył się 20 letni okres w którym producenci rolni i przedsiębiorcy działający w przetwórstwie rolno-spożywczym mogli korzystać z pomocy krajowej na dotychczas obowiązujących zasadach preferencyjnych. Środki uzyskane i wykorzystane przez rolnictwo polski stanowiły jeden z ważniejszych czynników stymulujących proces transformacji i zmian  w polskim rolnictwie i dostosowaniu go do warunków funkcjonowania we wspólnym rynku Unii Europejskiej.

    Od dnia 1 stycznia 2015 roku wszedł w życie i zaczął obowiązywać nowy system pomocy finansowej przeznaczonej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego oraz przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków w naszym kraju. Podstawa prawną nowego systemu jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. Nr 0, poz. 187).

    Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia, udzielanie kredytów preferencyjnych będzie ograniczone do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc dużym przedsiębiorstwom będzie możliwa do stosowania po notyfikacji Komisji Europejskiej.

    Poniżej przedstawione zostały ważniejsze informacje wynikające z powyższego rozporządzenia oraz opartego na ww. rozporządzeniu Zarządzeniu Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 roku określającego „Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania” oraz „Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”.

1.
Ogólne kierunki działań objęte pomocą:
  Kredyty na warunkach preferencyjnych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym oraz w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków:
      Linia RR - Kredyty na inwestycje w rolnictwie, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym
      Linia Z - Kredyty na zakup użytków rolnych
      Linia PR - Kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji i udziałów
      Linia MRcsk - Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
  Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpły szkody spowodowane przez wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych
  Wykaz działalności podlegających kredytowaniu:
    w zakresie rolnictwa lub rybactwa śródlądowego
    w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków
    w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
2. Średnie ceny gruntów rolnych w obrocie prywatnym wg GUS (wg województw za II kwartał 2017 roku)
3. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach (wg województw w 2017 roku)
4. Lista banków, które zawarły umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na udzielanie kredytów preferencyjnych
5. Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i na wznowienie produkcji udzielanych przez banki (od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.)
6. Oprocentowanie kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia ZC) udzielanych przez Banki (od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. )

  Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - www.arimr.gov.pl
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.