18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dochody rolników w Unii Europejskiej w 2015 roku

Dochody rolników Unii Europejskiej w 2015r.

Wstępny szacunek dochodów rolniczych w 2015r. (drugiego szacunku należy się spodziewać z końcem stycznia 2016 r.) przeprowadzony na podstawie rachunków makro-ekonomicznych dla sektora rolnego z obszaru Unii Europejskiej, wykazał zmniejszenie w stosunku do 2014r. realnej (skorygowanej o inflację) wartości dochodu rolniczego z czynników produkcji w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną o 4,3%.Ten stopień spadku jest wynikiem obniżenia realnej wartości dochodu rolniczego na obszarze Unii Europejskiej o 6,0% i równoczesnego spadku zatrudnienia (o 1,8%). Rachunek dla roku 2014 wykazał 1,7% zmniejszenie dochodu w stosunku do roku 2013, a rachunek dla roku 2013 1,3% zmniejszenie dochodu w stosunku do roku 2012.

W 2015r. realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną zmalała w 15 państwach członkowskich, a zwiększyła się w 13. Największe spadki dochodu (powyżej 10%) odnotowano w ośmiu państwach: w Niemczech (-37,6%), w Polsce (-23,8%), w Luksemburgu (-20,0%), w Danii (-19,7%), w Wielkiej Brytanii (-19,3%), w Rumunii (-19,2%), w Republice Czeskiej (-15,6%) i na Słowacji (-10,6%). Z kolei największy wzrost dochodu (powyżej 10%) wystąpił w Chorwacji (o 21,5%), na Łotwie (o 14,3%) i w Grecji (o 12,1%).

W Polsce realna wartość dochodu w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie zmniejszyła się w 2015r. w stosunku do 2014r. o 23,8%. W poprzednim okresie (2013/2014) także odnotowano spadek dochodu (o 5,7%). Należy zaznaczyć, że pomimo tak znacznego spadku dochodów w rolnictwie polskim wciąż są one wyższe w ujęciu realnym o ponad 47% w stosunku do roku 2005. Dla porównania wartość tego wskaźnika dla EU-28 to 41%. Zmniejszenie, w porównaniu z rokiem 2014 realnej, (skorygowanej o inflację) wartości dochodu rolniczego na obszarze 28 państw członkowskich Unii Europejskiej w 2015 r. spowodowane zostało głównie obniżeniem wartości produkcji rolniczej liczonej w cenach bieżących (o 2,5%). Głównym powodem zmniejszenia wartości produkcji było obniżenie wartości produkcji zwierzęcej (o 5,9%) i niewielkiego spadku wartości produkcji roślinnej (o 0,3%) w połączeniu ze spadkiem kosztów produkcji (o 2,4%). Szacowane zmniejszenie w 2015r. wartości produkcji zwierzęcej (o 5,9%) zostało spowodowane spadkiem wartości produkcji mleka (o 14,9%) i trzody chlewnej (o 8,9%), zostało tylko częściowo złagodzone wzrostem rozmiar produkcji bydła (o 4,3%), owiec i kóz (o 3,2%), jaj (o 2,1%) i drobiu (o 1,1%). W przypadku produkcji roślinnej spadek wartości produkcji buraków cukrowych (o 29%), ziarna kukurydzy (o 24,5%), upraw pastewnych (o 7,6%), roślin oleistych (o 5,3%), jęczmienia (o 1,8%), a także pszenicy i orkiszu (o 0,6%) został bez mała zrównoważony wzrostem wartości oleju z oliwek (o 13,3%), świeżych warzyw (o 12,1 %), owoców (o 7,3%) i wina (o 2,5%). Spadek wartości produkcji buraków cukrowych i kukurydzy miał związek z letnią suszą w niektórych państwach członkowskich UE. Przeprowadzony szacunek wykazał zmniejszenie o 2,4% kosztów materiałów i usług (zużycia pośredniego). Zostało ono spowodowane głównie zmniejszeniem kosztu energii materiałów smarnych (o 10,1%) i pasz (o 3,7%). Spadek kosztu pasz dla zwierząt jest odzwierciedleniem skali spadku cen otrzymywanych przez rolników przy sprzedaży ziarna kilku zbóż. Porównanie szacowanych wyników z danymi dla 2010 roku wskazują na zwiększenie średnio o 8% wartości realnej dochodu rolniczego przypadającego na osobę pełnozatrudnioną na obszarze UE - 28. Spośród 28 państw członkowskich UE w okresie lat 2010-2015, zmniejszenie dochodu odnotowano w 13 państwach, a w pozostałych 15 jego zwiększenie. Najwyższy wskaźnik wzrostu dochodu w tym czasie odnotowano we Bułgarii (+62,9%). Z kolei największy stopień spadku dochodu stwierdzono w Finlandii (-42,3%). Dla porównania dla Polski wartość tego wskaźnika to -15,0%.

Porównanie szacunku dla roku 2015 z rokiem 2014 wskazuje, że Polska znalazła się w grupie 18 państw, które odnotowały spadek realnej wartości dochodu. Wartość wskaźnika –23,8% ulokowała Polskę na drugim po Niemczech miejscu pod względem rozmiaru spadku dochodu realnej wartości dochodu przypadającego na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie.

przyg. dr inż. Lech Goraj, na podstawie:

News Release 223/2015–15.12.2015r. Eurostat

korekta 12.01.2016: dr inż. Zbigniew Floriańczyk

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.