23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości.

NABÓR WNIOSKÓW:

  • 2015 r. - (01 grudzień 2015 - 29 styczeń 2016 r.)
  • 2016 r. - (02 listopad 2016 - 31 grudzień 2016 r.)
  • 2017 r. - (II kwartał 2017 r. - wg. harmonogramu planowanych naborów wniosków PROW 2014-2020)

 

LISTY OKREŚLAJĄCE KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

  • Kolejność przysługiwania pomocy w ramach naboru, który trwał do 29 stycznia 2016 r. można sprawdzić tutaj.

 

AKTY PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - pdf. 

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY APLIKACYJNE I INFORMACJE:

1. Dokumenty aplikacyjne.

2. Informcje:

Zakres wsparcia

Rolnik otrzymuje pomoc w okresie kolejnych trzech lat objętych wsparciem na podstawie kosztów faktycznie poniesionych, do których zalicza się wydatki związane z:

1) kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie,

2) składkami na rzecz grupy producentów, jeżeli rolnik jest członkiem takiej grupy,

3) zakupem specjalistycznych publikacji związanych z produkcją prowadzoną w ramach systemu jakości,

4) zakupem specjalistycznych pułapek związanych z prowadzeniem produkcji w ramach integrowanej produkcji roślin.

Wsparcie związane jest z wytwarzaniem następujących produktów:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia – maksymalnie 3 200 zł/rok;

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91maksymalnie 3 000 zł/rok;

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007maksymalnie 3 200 zł/rok;

d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013
r. o środkach ochrony roślin – 2 750 zł/rok;

e) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja” – 1 470 zł/rok;

f) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program” – 2 386 zł/rok;

g) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System” – 1 700 zł/rok;

h) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej” – 2 000 zł/rok;

i) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe” – 2 000 zł/rok;

j) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny” – 2 000 zł/rok.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania jest udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2 000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku prowadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie).

Beneficjent

Rolnik aktywny zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach wybranych unijnych lub krajowych systemów jakości.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Kwoty wsparcia, określone dla poszczególnych systemów jakości są maksymalnymi stawkami wsparcia dla rolnika, uczestniczącego w danym systemie jakości żywności.

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej ARR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach terenowych ARR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

OT Olsztyn
10-959 Olsztyn
ul. Partyzantów 1/2
(89) 527 74 58

 

Źródło: Agencja Rynku Rolnego i Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.