17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości.

NABÓR WNIOSKÓW:

  • 2015 r. - (01 grudzień 2015 - 29 styczeń 2016 r.)
  • 2016 r. - (02 listopad 2016 - 31 grudzień 2016 r.)
  • 2017 r. - (II kwartał 2017 r. - wg. harmonogramu planowanych naborów wniosków PROW 2014-2020)

 

LISTY OKREŚLAJĄCE KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

  • Kolejność przysługiwania pomocy w ramach naboru, który trwał do 29 stycznia 2016 r. można sprawdzić tutaj.

 

AKTY PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości" - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - pdf. 

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY APLIKACYJNE I INFORMACJE:

1. Dokumenty aplikacyjne.

2. Informcje:

Zakres wsparcia

Rolnik otrzymuje pomoc w okresie kolejnych trzech lat objętych wsparciem na podstawie kosztów faktycznie poniesionych, do których zalicza się wydatki związane z:

1) kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie,

2) składkami na rzecz grupy producentów, jeżeli rolnik jest członkiem takiej grupy,

3) zakupem specjalistycznych publikacji związanych z produkcją prowadzoną w ramach systemu jakości,

4) zakupem specjalistycznych pułapek związanych z prowadzeniem produkcji w ramach integrowanej produkcji roślin.

Wsparcie związane jest z wytwarzaniem następujących produktów:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia – maksymalnie 3 200 zł/rok;

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91maksymalnie 3 000 zł/rok;

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007maksymalnie 3 200 zł/rok;

d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013
r. o środkach ochrony roślin – 2 750 zł/rok;

e) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja” – 1 470 zł/rok;

f) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program” – 2 386 zł/rok;

g) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System” – 1 700 zł/rok;

h) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej” – 2 000 zł/rok;

i) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe” – 2 000 zł/rok;

j) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny” – 2 000 zł/rok.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania jest udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2 000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku prowadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie).

Beneficjent

Rolnik aktywny zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach wybranych unijnych lub krajowych systemów jakości.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Kwoty wsparcia, określone dla poszczególnych systemów jakości są maksymalnymi stawkami wsparcia dla rolnika, uczestniczącego w danym systemie jakości żywności.

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej ARR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach terenowych ARR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

OT Olsztyn
10-959 Olsztyn
ul. Partyzantów 1/2
(89) 527 74 58

 

Źródło: Agencja Rynku Rolnego i Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.