17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Agroturystyka

Baza gospodarstw agroturystycznych na Warmii i Mazurach


Gospodarstwo agroturystyczne to czynne gospodarstwo rolne, w którym świadczenie usług turystycznych odbywa się w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, bez zmiany ich charakteru i naruszania podstawowej funkcji, jaką jest zachowanie do zdolności produkcyjnej. Agroturystyka nie jest terminem wprost określonym w  przepisach prawnych. Udogodnienia zawarte w kilku odrębnych aktach prawnych wymagają każdorazowej interpretacji uwzględniającej indywidualne warunki świadczącego tego typu usługi gospodarstwa. Obejmują one w szczególności:

  • wyłączenie w art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej „wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych pobytem turystów” oraz „działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego” czy „wyrobu wina przez producentów będących rolnikami”;
  • zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 pkt. 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 zwolnione są z opodatkowania;
  • uznanie, zgodnie z art. 1a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, że wynajmowanie turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5 nie uważa się za działalność gospodarczą, co oznacza, że stawki podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem tego typu działalności pozostają na niższym poziomie, adekwatnym dla wykorzystywania tych nieruchomości do celów mieszkaniowych.

Rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego jest związane z obowiązkiem zgłoszenia obiektu do ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) ze względu na miejsce położenia obiektu. Ponadto gospodarstwa prowadzące usługi żywieniowe powinny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności, prowadzonego przez terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej jest systemem dobrowolnym prowadzonym przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", która w ramach dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do listopada 2017 r. (II etap realizacji projektu "Wzmocnienie jakosci usług agroturystycznych na Warmii i Mazurach poprzez wdrażanie systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegwej") będzie dokonywała bezpłatnej kategoryzacji obiektów turystyki wiejskiej zlokalizowanych na Warmii i Mazurach, w dwóch kategoriach: „Wypoczynek u rolnika” lub „Wypoczynek na wsi”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem Polskej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne", tel. 666 361 423, e-mail: federacja@agroturystyka.pl.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.