17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Grupy producentów rolnych

 

NABÓR WNIOSKÓW:

 • 2017 r. - ( od 30 października do 28 grudnia 2017 r.)
 • 2016 r. (od 30 września do 28 listopada 2016 r.)
 • 2017 r. (czerwiec 2017 r i IV kwatrał 2017 r. wg. Harmonogramu planowanych naborów wniosków w PROW 2014-2020 w 2017 r.)

AKTY PRAWNE:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowanej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowanej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PROJEKT 

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc może być przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.

 

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY NA DZIAŁANIE TYPU "TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW" W POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTWACH

 

Szczegółowe warunki uznawania grup można znaleźć na stronie ARR.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY APLIKACYJNE I MATERIAŁY INFORMACYJNE:

1.    Wniosek o przyznanie pomocy:

2.    Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. nieruchomości, na której realizowana będzie operacja, zawierające w szczególności numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości
 • Załącznik nr 3 - Wykaz gospodarstw posiadających certyfikat wymagany na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie nabywania po zakończeniu realizacji operacji produktów do produkcji lub sprzedaży hurtowej na podstawie co najmniej 3 -letnich umów, zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi, na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych produktów rolnych
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu po zakończeniu operacji produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywanych na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji
 • Załącznik 6 - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami
 • Załącznik - Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa wraz z załącznikami

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

4.    Biznesplan

 • Załącznik Nr 3 do biznes planu_- Charakterystyka produkcji rolnej [dot. podmiotów ubiegających się o pomoc wykorzystujących surowiec pochodzący z własnego gospodarstwa] oraz wydajności produkcji przetwórczej podmiotu ubiegającego się o pomoc.
 • Załącznik Nr 4 do biznes planu - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji trwale związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym (budowy, remonty połączone z modernizacją itp.)
 • Załącznik Nr 5 do biznes planu - _ Zaktualizowana wartość netto operacji

5.    Liczba punktów przyznawana operacji, zgodnie z § 14. ust. 3 pkt 7 rozporządzenia MRiRW z dnia 5 października 2015 r., na podstawie stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana będzie operacja, dla naboru wrzesień 2016

6.    Umowa o przyznaniu pomocy

7.    Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
 • Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
 • Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa

8.    Wniosek o płatność

9.    Załączniki do wniosku o płatność:

 • Informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn/urządzeń
 • Oświadczenie dotyczące wyodrębnienia kont
 • Sprawozdanie z realizacji operacji
 • Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością, objęta wnioskiem o płatność
 • Zestawienie umów długoterminowych zawartych minimum na 3 lata

10.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Dokumenty aplikacyjne dot. kolejności wniosków w 2016r. oraz intrukcji ich wypełniania do pobrania na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.