27.04.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

NABÓR WNIOSKÓW:

 • 28 wrzesień - 27 październik 2017 r. (wg. zaktualizowanego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach  PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r.)

AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - link

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY APLIKACYJNE I INFORMACJE:

1. Wzory wniosków.

2. Informcje:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.

Zakres wsparcia

Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Beneficjent

Rolnik, który:

- posiada min. 1 ha trwałych użytków zielonych położonych na obszarze NATURA 2000,

- w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

 • 200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich,
 • 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcjizwierzęcej, wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
 • zakupu nowych maszyn lub urządzeń do:
  a) przygotowywania, składowania lub zadawania pasz,
  b) pojenia,
  c) pozyskiwania lub przechowywania mleka,
  d) przechowywania odchodów zwierzęcych
  – wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
 • wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych, na których są wypasane zwierzęta, lub wybiegów dla zwierząt,
 • zakupu nowych maszyn lub urządzeń, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych,
 • budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych,
 • ogólne.

Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:
1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a) kosztorysówb) projektów architektoniczno-budowlanych, budowlanych lub technologicznych,
c) operatów wodnoprawnych,
d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
2) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

ARIMR rozpatruje wnioski, które otrzymały min. 30 pkt.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.
2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, suma uzyskanych
punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) operacja jest realizowana w gospodarstwie, w którym powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 jest:
a) nie większa niż 100 ha – przyznaje się tyle punktów, ile stanowi iloczyn liczby 1 i wyrażonej w hektarach powierzchni
trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 wchodzących w skład gospodarstwa,
b) większa niż 100 ha – przyznaje się punkty według wzoru:
L = 99,15 + P * 10 / 1175
gdzie:
L – oznacza liczbę punktów,
P – oznacza wyrażoną w hektarach powierzchnię trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura
2000 wchodzących w skład gospodarstwa;

2) operacja jest realizowana w gospodarstwie, w którym udział powierzchni trwałych użytków zielonych wartościowych
pod względem środowiskowym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca
2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U.
poz. 348 oraz z 2016 r. poz. 313), zwanych dalej „trwałymi użytkami zielonymi wartościowymi pod względem środowiskowym”,
w odniesieniu do powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi:
a) 30% – przyznaje się 10 punktów,
b) powyżej 30% i nie więcej niż 75% – przyznaje się punkty według wzoru:
L = 10 + U − 30%/ 45 * 20
gdzie:
L – oznacza liczbę punktów,
U – stanowi iloraz powierzchni trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym
wchodzących w skład gospodarstwa i powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze
Natura 2000 wchodzących w skład gospodarstwa,

c) powyżej 75% – przyznaje się 30 punktów;

3) operacja jest realizowana w gospodarstwie, w którym udział trwałych użytków zielonych położonych na obszarze
Natura 2000 w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 wchodzących w skład
gospodarstwa wynosi:
a) 30% – przyznaje się 10 punktów,
b) powyżej 30% i nie więcej niż 60% – przyznaje się 20 punktów,
c) powyżej 60% – przyznaje się 30 punktów;

4) operacja obejmuje realizację przynajmniej jednej inwestycji związanej z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi
i fakultatywnymi, jakie wynikają dla danego gospodarstwa z planu zadań ochronnych lub planu ochrony ustanowionych
dla danego obszaru Natura 2000 – przyznaje się 20 punktów;

5) operacja jest realizowana przez młodego rolnika – przyznaje się 20 punktów.

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze  Natura 2000.

W gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych.

W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.


Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.