15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

NABÓR WNIOSKÓW:

 • 28 wrzesień - 27 październik 2017 r. (wg. zaktualizowanego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach  PROW 2014-2020 do 31.12.2018 r.)

AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - link

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY APLIKACYJNE I INFORMACJE:

1. Wzory wniosków.

2. Informcje:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.

Zakres wsparcia

Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Wsparcie dotyczy inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Beneficjent

Rolnik, który:

- posiada min. 1 ha trwałych użytków zielonych położonych na obszarze NATURA 2000,

- w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

 • 200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich,
 • 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowane obejmują:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli, wykorzystywanych w produkcjizwierzęcej, wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia oraz rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
 • zakupu nowych maszyn lub urządzeń do:
  a) przygotowywania, składowania lub zadawania pasz,
  b) pojenia,
  c) pozyskiwania lub przechowywania mleka,
  d) przechowywania odchodów zwierzęcych
  – wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
 • wyposażenia położonych na obszarze Natura 2000 trwałych użytków zielonych, na których są wypasane zwierzęta, lub wybiegów dla zwierząt,
 • zakupu nowych maszyn lub urządzeń, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych,
 • budowy lub zakupu wiat lub magazynów do przechowywania biomasy skoszonej na trwałych użytkach zielonych,
 • ogólne.

Do kosztów ogólnych zalicza się koszty:
1) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a) kosztorysówb) projektów architektoniczno-budowlanych, budowlanych lub technologicznych,
c) operatów wodnoprawnych,
d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości;
2) sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
3) związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

ARIMR rozpatruje wnioski, które otrzymały min. 30 pkt.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji.
2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, suma uzyskanych
punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1) operacja jest realizowana w gospodarstwie, w którym powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 jest:
a) nie większa niż 100 ha – przyznaje się tyle punktów, ile stanowi iloczyn liczby 1 i wyrażonej w hektarach powierzchni
trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 wchodzących w skład gospodarstwa,
b) większa niż 100 ha – przyznaje się punkty według wzoru:
L = 99,15 + P * 10 / 1175
gdzie:
L – oznacza liczbę punktów,
P – oznacza wyrażoną w hektarach powierzchnię trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura
2000 wchodzących w skład gospodarstwa;

2) operacja jest realizowana w gospodarstwie, w którym udział powierzchni trwałych użytków zielonych wartościowych
pod względem środowiskowym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca
2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U.
poz. 348 oraz z 2016 r. poz. 313), zwanych dalej „trwałymi użytkami zielonymi wartościowymi pod względem środowiskowym”,
w odniesieniu do powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi:
a) 30% – przyznaje się 10 punktów,
b) powyżej 30% i nie więcej niż 75% – przyznaje się punkty według wzoru:
L = 10 + U − 30%/ 45 * 20
gdzie:
L – oznacza liczbę punktów,
U – stanowi iloraz powierzchni trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym
wchodzących w skład gospodarstwa i powierzchni trwałych użytków zielonych położonych na obszarze
Natura 2000 wchodzących w skład gospodarstwa,

c) powyżej 75% – przyznaje się 30 punktów;

3) operacja jest realizowana w gospodarstwie, w którym udział trwałych użytków zielonych położonych na obszarze
Natura 2000 w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. e rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące
płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 wchodzących w skład
gospodarstwa wynosi:
a) 30% – przyznaje się 10 punktów,
b) powyżej 30% i nie więcej niż 60% – przyznaje się 20 punktów,
c) powyżej 60% – przyznaje się 30 punktów;

4) operacja obejmuje realizację przynajmniej jednej inwestycji związanej z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi
i fakultatywnymi, jakie wynikają dla danego gospodarstwa z planu zadań ochronnych lub planu ochrony ustanowionych
dla danego obszaru Natura 2000 – przyznaje się 20 punktów;

5) operacja jest realizowana przez młodego rolnika – przyznaje się 20 punktów.

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze  Natura 2000.

W gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych.

W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.


Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.