17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Współpraca

NABÓR WNIOSKÓW:

 • 2017 r. - (30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.)

AKTY PRAWNE:

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020 - plik do pobrania tutaj

 Legislacja rozporządzeń Współpracy - link

1. Dokumenty aplikacyjne

2. Materiały informacyjne:

Beneficjent:

Grupa operacyjna EPI, która:

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy
 • właściciele lasów
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
 • przedsiębiorcy
 • podmioty świadczące usługi doradcze

Grupa operacyjna powinna działać w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów, objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych ww. załącznikiem 1.

Forma wsparcia - refundacja części kosztów kwalifkowalnych, do których zalicza się koszty:

 • budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakupu lub instalacji: maszyn, urządzeń, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i sprzętu laboratoryjnego, wartości niematerialnych i prawnych,
 • rat zapłaconych z tytułu leasingu,
 • ogólne - sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego, kierowanie robotami budowalnymi, certyfikacja rezultatów operacji, przygotowanie dokumentacji operacji (kosztorys, projekt technologiczny, dokumentacja geologiczna i inne), opracowanie biznesplanu,
 • bieżące:
  upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów;administrowania stroną internetową, która będzie wykorzystywana do informowania o na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów;wynajmu budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji, utrzymania budynków lub pomieszczeń, obejmujące: koszty sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody a także odbioru nieczystości płynnych i stałych; usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich oraz dostępu do sieci Internetu; zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów; ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, za okres w którym realizowana jest operacja; prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat; usług księgowych, kadrowych i doradczych, z wyłączeniem usług doradczych świadczonych przez jednostki, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją; wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji, w tym nie więcej niż jednej osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją.
 • badań - do których zalicza się: zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi; dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji; ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji; ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji; wynagrodzenia pracowników naukowych podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.

Pomoc przyznaje się na operację, której celem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu objętego załącznikiem nr 1 lub nowych lub znacznie udoskololnych praktyk, procesów lub metod wprowadzania do obrotu tego produktu.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne wsparcie wynosi 12 mln zł na jednego beneficjenta (jedną grupę operacyjną), z czego maks. 2 mln zł może być przeznaczone na koszty ogólne i koszty bieżące.

Pomoc przyznaje się w wysokości do:

 • 100% kosztów ogólnych i bieżących,
 • 90% kosztów badań,
 • 50% pozostałych kosztów.

 

Więcej informacji na stronie ARiMR

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.