27.04.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Współpraca

NABÓR WNIOSKÓW:

 • 2017 r. - (30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.)

AKTY PRAWNE:

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014-2020 - plik do pobrania tutaj

 Legislacja rozporządzeń Współpracy - link

1. Dokumenty aplikacyjne

2. Materiały informacyjne:

Beneficjent:

Grupa operacyjna EPI, która:

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

 • rolnicy
 • właściciele lasów
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
 • przedsiębiorcy
 • podmioty świadczące usługi doradcze

Grupa operacyjna powinna działać w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów, objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu UE, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych ww. załącznikiem 1.

Forma wsparcia - refundacja części kosztów kwalifkowalnych, do których zalicza się koszty:

 • budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury,
 • zakupu lub instalacji: maszyn, urządzeń, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i sprzętu laboratoryjnego, wartości niematerialnych i prawnych,
 • rat zapłaconych z tytułu leasingu,
 • ogólne - sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego, kierowanie robotami budowalnymi, certyfikacja rezultatów operacji, przygotowanie dokumentacji operacji (kosztorys, projekt technologiczny, dokumentacja geologiczna i inne), opracowanie biznesplanu,
 • bieżące:
  upowszechnienia i promocji operacji oraz jej rezultatów;administrowania stroną internetową, która będzie wykorzystywana do informowania o na temat realizowanej operacji oraz jej rezultatów;wynajmu budynków lub pomieszczeń, w tym pomieszczeń biurowych stanowiących miejsce pracy osób administrujących realizacją operacji, utrzymania budynków lub pomieszczeń, obejmujące: koszty sprzątania, ochrony budynków lub pomieszczeń oraz dostawy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody a także odbioru nieczystości płynnych i stałych; usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kurierskich oraz dostępu do sieci Internetu; zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i kopiowania dokumentów; ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach realizacji operacji, za okres w którym realizowana jest operacja; prowadzenia rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi operacji, w tym prowizji i innych opłat; usług księgowych, kadrowych i doradczych, z wyłączeniem usług doradczych świadczonych przez jednostki, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; pomocy prawnej bezpośrednio związanej z realizacją czynności objętych operacją; wynagrodzenia osób administrujących realizacją operacji, w tym nie więcej niż jednej osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją.
 • badań - do których zalicza się: zakup materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi; dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji; ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji; ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji; wynagrodzenia pracowników naukowych podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej, w tym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych lub naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.

Pomoc przyznaje się na operację, której celem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu objętego załącznikiem nr 1 lub nowych lub znacznie udoskololnych praktyk, procesów lub metod wprowadzania do obrotu tego produktu.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne wsparcie wynosi 12 mln zł na jednego beneficjenta (jedną grupę operacyjną), z czego maks. 2 mln zł może być przeznaczone na koszty ogólne i koszty bieżące.

Pomoc przyznaje się w wysokości do:

 • 100% kosztów ogólnych i bieżących,
 • 90% kosztów badań,
 • 50% pozostałych kosztów.

 

Więcej informacji na stronie ARiMR

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.