18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Leader

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER.
Poniżej cele działania LEADER

Cel szczegółowy: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Operacje przewidziane do wsparcia:

1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

2) rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

3)dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

4) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

5)rozwój produktów lokalnych;

6)rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

7)zachowanie dziedzictwa lokalnego;

8)rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

a)turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

b)technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Nabory na działania konkursowe prowadzone są w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnych (Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania w ramach PROW) przez Lokalne Grupy Działania (rodzaj partnerstwa terytorialnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin czlonkowskich) na terenie danego województwa.

Poniżej wykaz LGD działających na terenie województwa warmińsko - mazurskiego wraz z odnośnikami  naborów przez nie prowadzonych:

1)      Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
http://www.3.mazurylgd9.pl/ogloszenie-o-naborze-prow-2014-2020/

2)      Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski  LGD w Elblągu
http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/1926-nabory-wniosk%C3%B3w-2016-w-19-2-prow-2014-2020.html

3)      Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
http://lgdbmk.pl/index.php/prow-2014-2020/

4)      Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii
http://lgddlawarmii.pl/konkursy/ ???

5)     Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
http://www.leader.frrl.org.pl/konkursy/

6)      Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska
http://lgdziemialubawska.pl/prow/

7)      Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/lsr

8)      Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
http://www.lgdwysoczyzna.pl/downloads/161/lgd_partnerstwo_harmonogram_naborow.pdf

9)      Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”
http://www.poludniowawarmia.pl/page/2_2017_r

10)  Lokalna Grupa Działania „Barcja”
http://barcja.send.pl/?id=17

11)  Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”
http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=95

12)  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”
http://www.liderwego.pl/?prow-2014-2020-dokumenty-dla-wnioskodawcow,337

13)  Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi”
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=191995

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.