24.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Broker Innowacji - warsztaty

BROKER INNOWACJI - WARSZTATY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA
TECHNIK BROKERSKICH W PRACY DORADCZEJ

Zrealizowana w ramach SIR operacja pt. Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego służyła przede wszystkim podniesieniu kwalifikacji jej uczestników w zakresie stosowania technik brokerskich w pracy doradczej w celu umiejętnego identyfikowania i wdrażania innowacji jak również ułatwiania transferu wiedzy i przedstawiania dobrych przykładów innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz sposobów współdziałania w celu stworzenia grup operacyjnych.

Rolnictwo województwa warmińsko-mazurskiego charakteryzuje się szybkim rozwojem i wysoką wydajnością gospodarstw. Jednakże w dalszym ciągu występuje duża kosztochłonność produkcji rolnej związana z brakiem stosowania innowacyjnych rozwiązań zarówno w kwestii produkcji jak również jej organizacji i zarządzania nią. W związku z tym istnieje potrzeba wdrażania wyników badań i nowych technologii szczególnie w gospodarstwach mających duże perspektywy rozwoju, chcących konkurować, w jeszcze większym wymiarze, z innymi na rynkach krajowych i zagranicznych.

Sukcesywne podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej w zakresie tworzenia sieci kontaktów i transferu dobrych praktyk oraz wyników badań naukowych poprzez umiejętne wykorzystywanie technik brokerskich w pracy doradczej w pozytywny sposób wpłynie na zwiększenie tempa unowocześniania rolnictwa poprzez wdrażanie wyników badań naukowych oraz efektywnej promocji zastosowania innowacyjnych rozwiązań w praktyce.

Realizowana operacja podzielona została na III etapy, z których każdy realizował postawiony powyżej cel.

 

ETAP I

1.1. Spotkanie informacyjno – szkoleniowe miało na celu przekazanie wiedzy jej uczestnikom na temat zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji jak również ułatwienie transferu wiedzy i przedstawienie dobrych przykładów innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponad to omówione zostały rola i zasady działania grup operacyjnych i tworzenia partnerstw na potrzeby realizacji Działania „Współpraca”.

1.2. Warsztaty służyły zdobyciu przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie nowych metod zwiększających efektywność w kontaktach z rolnikami, efektywnego pozyskiwania informacji oraz identyfikacji i popularyzacji innowacyjnych myśli technologicznych czy innych rozwiązań naukowych podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem i tworzeniem sieci kontaktów pomiędzy tymi podmiotami w celu utworzenia grup operacyjnych na potrzeby realizacji działania „Współpraca”.

Przystępując do opracowywania koncepcji i scenariusza warsztatów wspólnie z trenerem za nie odpowiedzialnym, została przygotowana lista istotnych kompetencji, którymi powinna wykazywać się osoba chcąca być skutecznym brokerem innowacji. Jako Brokera Innowacji wskazano przy tym osobę, która:

 

  •  będzie w stanie sformułować grupę zadaniową, która powinna być w stanie opracować i wdrożyć pilotażowo innowacje na styku trzech działalności tj. nauki, praktyki i biznesu,

  • będzie w stanie zbudować zespół zapraszając do niego odpowiednie osoby, wspierać wypracowywanie w ramach niego koncepcji (innowacji) oraz ułatwiać wdrożenie ich w życie w taki sposób by wdrożenie miało największe szanse stania się trwałą zmianą gotową do implementacji także poza samym zespołem zadaniowym.

  • będzie facylitatorem (osobą dostarczającą ramy i procedury działania, oddziałowującą na trwałość grupy i relacje w niej oraz poza nią, budującą otoczenie i środowisko do działania grupy), a nie jej liderem (osobą, której pomysł na innowację będzie realizowany, osobą wyznaczającą cele działań grupy, rozliczającą grupę i „dowodzącą” nią według własnej wizji)

  • będzie pełnił rolę wspierającą i strukturalizującą działania grupy zadaniowej biorąc na siebie odpowiedzialność za takie organizowanie pracy grupy i budowania relacji grupy ze środowiskiem ją otaczającym by zwiększyć szansę na wypracowanie i trwałe wdrożenie innowacji powstałej na poziomie grupy zadaniowej, a realizującej istotne zagadnienie zarówno dla rolników, wspierających ich środowisk naukowych oraz otaczających ich przedsiębiorców.

 

Program warsztatów został przygotowany w taki sposób by odzwierciedlać zadania, przed którymi stawać może w przyszłości Broker Innowacji. Zadania wyznaczone uczestnikom zawierały elementy konkurencyjności odzwierciedlające warunki rynkowe. Całość warsztatu przeprowadzono w konwencji nietypowych wyzwań i wyścigów samochodowych znanych z takich programów telewizyjnych jak Top Gear czy Monster Garage. Taka formuła warsztatów była dość niekonwencjonalna i można ją uznać za innowacyjną w porównaniu do powszechnie znanych i stosowanych dotychczas sposobów podnoszenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności przez doradców. W trakcie dynamicznie rozwijającego się szkolenia uczestnicy, podzieleni na 6 zespołów, musieli m.in.

 

  • zbudować modele 3D samochodów a przy tym sprostać nieoczekiwanym wytycznym rynkowym, które należało wdrożyć;

  • zbudować „bolid” z otrzymanych materiałów, które z założenia zostały podzielone wysoce niesprawiedliwie pomiędzy zespołami w celu właściwej oceny wartości posiadanych zasobów oraz sprowokowania interakcji z pozostałymi grupami i/lub innym otoczeniem żeby niezbędne zasoby pozyskać;

  • zbudować tor z przeszkodami, na którym odbył się wyścig „bolidów”.

 

W trakcie realizacji poszczególnych zadań zespoły były wynagradzane w postaci denarów. „Zarobione” indywidualnie i w zespołach pieniądze stanowiły część ogromnych puzzli, po ułożeniu których ukazało hasło, służące do omówienia dwóch warsztatowych dni w kontekście przyszłej pracy brokera innowacji.

Hasło: Concordia res parvae crescunt Discordia vel maximae dilabuntur

Co znaczy: Zgodą małe rzeczy rosną, niezgodą choćby największe się rozpadają.

 

ETAP II

W ramach etapu II zorganizowano 10 terenowych spotkań informacyjno – szkoleniowych, w których poza koordynatorem SIR i brokerem udział wzięli doradcy rolniczy oraz potencjalni członkowie grup operacyjnych z terenu województwa. Spotkania mały na celu wymianę wiedzy wśród Partnerów SIR w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa oraz zidentyfikowanie kluczowych obszarów wymagających wsparcia w sektorze rolno-spożywczym a następnie wypracowanie kierunków działania pod kątem utworzenia grupy operacyjnej na rzecz innowacji, która będzie mogła zostać beneficjentem Działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

Równorzędnie do spotkań prowadzona była, wśród trzech grup odbiorców, ankieta określająca:

a) potrzeby i oczekiwania rolników w zakresie transferu technologii i wdrażania innowacji
w celu organizacji grup operacyjnych jak również możliwość absorpcji innowacji wśród gospodarstw rolnych,

b) potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii i wdrażania innowacji w celu organizacji grup operacyjnych jak również możliwość absorpcji innowacji wśród przedsiębiorców,

c) ofertę, przedstawicieli świata nauki i instytucji wspierających, wyników badań
i innowacyjnych myśli technologicznych możliwych do wdrożenia w sektorze rolno-spożywczym.

Łącznie ankietyzacją objęto 150 podmiotów.

 

ETAP III

Ostatnim etapem, kończącym operację było spotkanie podsumowujące. Podczas spotkania omówiono wyniki ankietyzacji oraz przedstawione zostały, przez leaderów każdego z 10 zespołów, wypracowane w trakcie spotkań terenowych propozycje obszarów tematycznych, w ramach których zasadne i możliwe jest utworzenie grupy operacyjnej w ramach Działania „Współpraca”.

Z przedstawionych prezentacji wyłonione zostały 3 główne obszary tematyczne w ramach których zdefiniowano rozwiązania usprawniające pracę w sektorze rolno-spożywczym tj.:

1) produkcja roślinna, w tym m.in.:

         programy wspomagania decyzji w produkcji roślinnej,

         monitoring upraw,

         niskoemisyjne i konserwujące uprawy roli,

         rolnictwo precyzyjne (mapowy system nawożenia i ochrony roślin),

     wprowadzanie rozwiązań technologicznych i agrotechnicznych związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w gospodarstwie,

         wykorzystanie dorobku naukowego w biologicznej ochronie hodowli odmian odpornych na patogeny,

         dobór odmian oraz dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do zmieniających się warunków klimatycznych.

 

2) produkcja zwierzęca, w tym m.in.:

         instalacje do przechowywania obornika, która zastąpi płyty obornikowe,

         zmniejszenie kosztów utrzymania zwierząt poprzez zastosowanie instalacji OZE,

      przeciwdziałanie zmianom klimatu i działania służące ochronie środowiska przy dużych hodowlach zwierząt - mikro i małe biogazownie,

         internetowe aukcje zwierząt,

         dostosowanie budynków inwentarskich pod bydło opasowe,

        systemy monitorujące stężenie amoniaku i innych substancji/gazów szkodliwych w budynkach inwentarskich, w tym wprowadzenie/poprawa wentylacji,

         zmniejszenie leków, dodatków mineralnych, stosowanie dodatków naturalnych,

      wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w zarządzaniu stadem (aplikacja), doborze dawki żywieniowej dla poszczególnych sztuk (optymalizacja zużycia pasz),

         mechanizacja zadawania paszy,

         zastosowanie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt,

         system oceny zdrowotności, w tym wczesne wykrywanie mastitis,

         wprowadzenie środków alternatywnych dla słomy.

 

3) marketing, w tym m.in.:

 

  • budowanie marki produktu regionalnego skutkujące zwiększeniem konkurencyjności i rozpoznawalności produktu z regionu Warmii i Mazur na rynku krajowym  i zagranicznym – kampanie promocyjne, wzornictwo przemysło
  • audyty wewnętrzne w gospodarstwach - ocena możliwości gospodarstwa, potencjału, błędów, zalecenia i schemat wdrożenia,
  • przystępny portal internetowy skupiający wszystkie najważniejsze informacje dla rolników z woj. warmińsko - mazurskiego: dopłaty, pogoda z podziałem na powiaty/gminy, przejrzyste informacje z podziałem na regiony, w jednym punkcie zebrane informacje z różnych stron: ARR, ARIMR, ANR, PIORIN, pogoda, IUNG, itp., skupy, sprzedaż, ŚOR, nawozy itp.

Uczestnikom serdecznie dziękuje za czynny udział w operacji i merytoryczny wkład w dyskusje podcas szpokań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam po więcej informacji na stronę internetową http://wmodr.pl. Jednocześnie zachęcam do rejestrowania się jako Partner SIR na stronie http://cdr.gov.pl/sir.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.