17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Broker Innowacji - warsztaty

BROKER INNOWACJI - WARSZTATY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA
TECHNIK BROKERSKICH W PRACY DORADCZEJ

Zrealizowana w ramach SIR operacja pt. Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego służyła przede wszystkim podniesieniu kwalifikacji jej uczestników w zakresie stosowania technik brokerskich w pracy doradczej w celu umiejętnego identyfikowania i wdrażania innowacji jak również ułatwiania transferu wiedzy i przedstawiania dobrych przykładów innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz sposobów współdziałania w celu stworzenia grup operacyjnych.

Rolnictwo województwa warmińsko-mazurskiego charakteryzuje się szybkim rozwojem i wysoką wydajnością gospodarstw. Jednakże w dalszym ciągu występuje duża kosztochłonność produkcji rolnej związana z brakiem stosowania innowacyjnych rozwiązań zarówno w kwestii produkcji jak również jej organizacji i zarządzania nią. W związku z tym istnieje potrzeba wdrażania wyników badań i nowych technologii szczególnie w gospodarstwach mających duże perspektywy rozwoju, chcących konkurować, w jeszcze większym wymiarze, z innymi na rynkach krajowych i zagranicznych.

Sukcesywne podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej w zakresie tworzenia sieci kontaktów i transferu dobrych praktyk oraz wyników badań naukowych poprzez umiejętne wykorzystywanie technik brokerskich w pracy doradczej w pozytywny sposób wpłynie na zwiększenie tempa unowocześniania rolnictwa poprzez wdrażanie wyników badań naukowych oraz efektywnej promocji zastosowania innowacyjnych rozwiązań w praktyce.

Realizowana operacja podzielona została na III etapy, z których każdy realizował postawiony powyżej cel.

 

ETAP I

1.1. Spotkanie informacyjno – szkoleniowe miało na celu przekazanie wiedzy jej uczestnikom na temat zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji jak również ułatwienie transferu wiedzy i przedstawienie dobrych przykładów innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ponad to omówione zostały rola i zasady działania grup operacyjnych i tworzenia partnerstw na potrzeby realizacji Działania „Współpraca”.

1.2. Warsztaty służyły zdobyciu przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie nowych metod zwiększających efektywność w kontaktach z rolnikami, efektywnego pozyskiwania informacji oraz identyfikacji i popularyzacji innowacyjnych myśli technologicznych czy innych rozwiązań naukowych podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem i tworzeniem sieci kontaktów pomiędzy tymi podmiotami w celu utworzenia grup operacyjnych na potrzeby realizacji działania „Współpraca”.

Przystępując do opracowywania koncepcji i scenariusza warsztatów wspólnie z trenerem za nie odpowiedzialnym, została przygotowana lista istotnych kompetencji, którymi powinna wykazywać się osoba chcąca być skutecznym brokerem innowacji. Jako Brokera Innowacji wskazano przy tym osobę, która:

 

  •  będzie w stanie sformułować grupę zadaniową, która powinna być w stanie opracować i wdrożyć pilotażowo innowacje na styku trzech działalności tj. nauki, praktyki i biznesu,

  • będzie w stanie zbudować zespół zapraszając do niego odpowiednie osoby, wspierać wypracowywanie w ramach niego koncepcji (innowacji) oraz ułatwiać wdrożenie ich w życie w taki sposób by wdrożenie miało największe szanse stania się trwałą zmianą gotową do implementacji także poza samym zespołem zadaniowym.

  • będzie facylitatorem (osobą dostarczającą ramy i procedury działania, oddziałowującą na trwałość grupy i relacje w niej oraz poza nią, budującą otoczenie i środowisko do działania grupy), a nie jej liderem (osobą, której pomysł na innowację będzie realizowany, osobą wyznaczającą cele działań grupy, rozliczającą grupę i „dowodzącą” nią według własnej wizji)

  • będzie pełnił rolę wspierającą i strukturalizującą działania grupy zadaniowej biorąc na siebie odpowiedzialność za takie organizowanie pracy grupy i budowania relacji grupy ze środowiskiem ją otaczającym by zwiększyć szansę na wypracowanie i trwałe wdrożenie innowacji powstałej na poziomie grupy zadaniowej, a realizującej istotne zagadnienie zarówno dla rolników, wspierających ich środowisk naukowych oraz otaczających ich przedsiębiorców.

 

Program warsztatów został przygotowany w taki sposób by odzwierciedlać zadania, przed którymi stawać może w przyszłości Broker Innowacji. Zadania wyznaczone uczestnikom zawierały elementy konkurencyjności odzwierciedlające warunki rynkowe. Całość warsztatu przeprowadzono w konwencji nietypowych wyzwań i wyścigów samochodowych znanych z takich programów telewizyjnych jak Top Gear czy Monster Garage. Taka formuła warsztatów była dość niekonwencjonalna i można ją uznać za innowacyjną w porównaniu do powszechnie znanych i stosowanych dotychczas sposobów podnoszenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności przez doradców. W trakcie dynamicznie rozwijającego się szkolenia uczestnicy, podzieleni na 6 zespołów, musieli m.in.

 

  • zbudować modele 3D samochodów a przy tym sprostać nieoczekiwanym wytycznym rynkowym, które należało wdrożyć;

  • zbudować „bolid” z otrzymanych materiałów, które z założenia zostały podzielone wysoce niesprawiedliwie pomiędzy zespołami w celu właściwej oceny wartości posiadanych zasobów oraz sprowokowania interakcji z pozostałymi grupami i/lub innym otoczeniem żeby niezbędne zasoby pozyskać;

  • zbudować tor z przeszkodami, na którym odbył się wyścig „bolidów”.

 

W trakcie realizacji poszczególnych zadań zespoły były wynagradzane w postaci denarów. „Zarobione” indywidualnie i w zespołach pieniądze stanowiły część ogromnych puzzli, po ułożeniu których ukazało hasło, służące do omówienia dwóch warsztatowych dni w kontekście przyszłej pracy brokera innowacji.

Hasło: Concordia res parvae crescunt Discordia vel maximae dilabuntur

Co znaczy: Zgodą małe rzeczy rosną, niezgodą choćby największe się rozpadają.

 

ETAP II

W ramach etapu II zorganizowano 10 terenowych spotkań informacyjno – szkoleniowych, w których poza koordynatorem SIR i brokerem udział wzięli doradcy rolniczy oraz potencjalni członkowie grup operacyjnych z terenu województwa. Spotkania mały na celu wymianę wiedzy wśród Partnerów SIR w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa oraz zidentyfikowanie kluczowych obszarów wymagających wsparcia w sektorze rolno-spożywczym a następnie wypracowanie kierunków działania pod kątem utworzenia grupy operacyjnej na rzecz innowacji, która będzie mogła zostać beneficjentem Działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020.

Równorzędnie do spotkań prowadzona była, wśród trzech grup odbiorców, ankieta określająca:

a) potrzeby i oczekiwania rolników w zakresie transferu technologii i wdrażania innowacji
w celu organizacji grup operacyjnych jak również możliwość absorpcji innowacji wśród gospodarstw rolnych,

b) potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii i wdrażania innowacji w celu organizacji grup operacyjnych jak również możliwość absorpcji innowacji wśród przedsiębiorców,

c) ofertę, przedstawicieli świata nauki i instytucji wspierających, wyników badań
i innowacyjnych myśli technologicznych możliwych do wdrożenia w sektorze rolno-spożywczym.

Łącznie ankietyzacją objęto 150 podmiotów.

 

ETAP III

Ostatnim etapem, kończącym operację było spotkanie podsumowujące. Podczas spotkania omówiono wyniki ankietyzacji oraz przedstawione zostały, przez leaderów każdego z 10 zespołów, wypracowane w trakcie spotkań terenowych propozycje obszarów tematycznych, w ramach których zasadne i możliwe jest utworzenie grupy operacyjnej w ramach Działania „Współpraca”.

Z przedstawionych prezentacji wyłonione zostały 3 główne obszary tematyczne w ramach których zdefiniowano rozwiązania usprawniające pracę w sektorze rolno-spożywczym tj.:

1) produkcja roślinna, w tym m.in.:

         programy wspomagania decyzji w produkcji roślinnej,

         monitoring upraw,

         niskoemisyjne i konserwujące uprawy roli,

         rolnictwo precyzyjne (mapowy system nawożenia i ochrony roślin),

     wprowadzanie rozwiązań technologicznych i agrotechnicznych związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi w gospodarstwie,

         wykorzystanie dorobku naukowego w biologicznej ochronie hodowli odmian odpornych na patogeny,

         dobór odmian oraz dostosowanie zabiegów agrotechnicznych do zmieniających się warunków klimatycznych.

 

2) produkcja zwierzęca, w tym m.in.:

         instalacje do przechowywania obornika, która zastąpi płyty obornikowe,

         zmniejszenie kosztów utrzymania zwierząt poprzez zastosowanie instalacji OZE,

      przeciwdziałanie zmianom klimatu i działania służące ochronie środowiska przy dużych hodowlach zwierząt - mikro i małe biogazownie,

         internetowe aukcje zwierząt,

         dostosowanie budynków inwentarskich pod bydło opasowe,

        systemy monitorujące stężenie amoniaku i innych substancji/gazów szkodliwych w budynkach inwentarskich, w tym wprowadzenie/poprawa wentylacji,

         zmniejszenie leków, dodatków mineralnych, stosowanie dodatków naturalnych,

      wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w zarządzaniu stadem (aplikacja), doborze dawki żywieniowej dla poszczególnych sztuk (optymalizacja zużycia pasz),

         mechanizacja zadawania paszy,

         zastosowanie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt,

         system oceny zdrowotności, w tym wczesne wykrywanie mastitis,

         wprowadzenie środków alternatywnych dla słomy.

 

3) marketing, w tym m.in.:

 

  • budowanie marki produktu regionalnego skutkujące zwiększeniem konkurencyjności i rozpoznawalności produktu z regionu Warmii i Mazur na rynku krajowym  i zagranicznym – kampanie promocyjne, wzornictwo przemysło
  • audyty wewnętrzne w gospodarstwach - ocena możliwości gospodarstwa, potencjału, błędów, zalecenia i schemat wdrożenia,
  • przystępny portal internetowy skupiający wszystkie najważniejsze informacje dla rolników z woj. warmińsko - mazurskiego: dopłaty, pogoda z podziałem na powiaty/gminy, przejrzyste informacje z podziałem na regiony, w jednym punkcie zebrane informacje z różnych stron: ARR, ARIMR, ANR, PIORIN, pogoda, IUNG, itp., skupy, sprzedaż, ŚOR, nawozy itp.

Uczestnikom serdecznie dziękuje za czynny udział w operacji i merytoryczny wkład w dyskusje podcas szpokań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam po więcej informacji na stronę internetową http://wmodr.pl. Jednocześnie zachęcam do rejestrowania się jako Partner SIR na stronie http://cdr.gov.pl/sir.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.