18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Programy rolnośrodowiskowe

    Ogólne zasady Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013

Rok 2015 jest kolejnym  rokiem, w którym rolnicy mogą się ubiegać o płatności w ramach  programów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007-2013.
Wnioski o płatność mogą być składane w br. w terminie od 15 marca do 15 maja.

Głównym celem programu jest zachęcenie rolników do ochrony środowiska i przyrody w swoim gospodarstwie rolnym. Cele realizowane są poprzez: promocję systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie starych ras zwierząt hodowlanych, podniesienie świadomości ekologicznej wśród społeczności wiejskiej. Przystąpienie do programów rolno środowiskowych jest dobrowolne.

Płatność rolnośrodowiskowa jest udzielana rolnikowi, jeżeli:

·     Został mu nadany numer ewidencyjny zgodnie z przepisami o ewidencji producentów rolnych.

·     Łączna powierzchnia posiadanych przez niego działek rolnych, na których jest prowadzona działalność rolnicza, wynosi co najmniej 1 ha.

·     Przestrzega on podstawowych wymagań na poziomie całego gospodarstwa rolnego.

·     Realizuje pięcioletnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, w ramach wybranych pakietów, zgodnie z opracowanym planem działalności rolnośrodowiskowej. Plan musi być opracowany przy udziale doradcy, który posiada odpowiednie uprawnienia oraz jest zarejestrowany w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

·     Spełnia warunki przyznania płatności w ramach wybranych pakietów rolnośrodowiskowych.

Rolnicy przystępujący do programów rolnośrodowiskowych w roku 2012 mogą realizować zobowiązanie w ramach co najmniej jednego  z 9 pakietów obejmujących 49 wariantów. Pakiety wraz ze stawkami płatności wymieniono w tabeli 1.

Przystępując do programu rolnik zobowiązuje się do zachowania powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo istniejących w gospodarstwie w chwili rozpoczęcia zobowiązania oraz do prowadzenia zapisów dotyczących realizowanych zadań. W gospodarstwie może być realizowany więcej niż jeden pakiet, przy czym zasady łączenia pakietów są ściśle określone (np. pakietu 2 nie można realizować równocześnie z pakietem 1 lub pakietem 8).

Podjęte przez rolnika pięcioletnie zobowiązanie nie może ulec zmianie w okresie jego realizacji, choć istnieją od tej zasady pewne wyjątki (zapisane w rozporządzeniu) np. polegające na jednorazowym zwiększeniu powierzchni realizacji pakietu 4,5 i 6 lub dodaniu pakietu 4,5,6 lub 7.

Wybrane zagadnienia dotyczące realizacji pakietów:

Pakiet 1 – rolnictwo zrównoważone.
Główne wymogi, jakie musi spełniać gospodarstwo rolne, którego użytkownik chciałby otrzymywać płatności to:

·        Przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, przy zachowaniu co najmniej 3 gatunków roślin, każdy z innej grupy, z wyłączeniem roślin wieloletnich. Opracowanie co roku planu nawozowego opartego na bilansie azotu oraz aktualnej chemicznej analizie gleby z określeniem zawartości P, K, Mg oraz potrzeb wapnowania oraz realizacja tego planu.

·         Maksymalna dawka azotu ze wszystkich źródeł (nawozy naturalne, komposty, nawozy mineralne) na gruntach ornych wynosi 150 kg/ha/rok

·    Dawka azotu pochodzącego ze wszystkich źródeł na trwałych użytkach zielonych nie powinna przekraczać 120 kg/ha/rok

·         Przestrzeganie opracowanego planu nawozowego

·         Koszenie lub wypas trwałych użytków zielonych w terminie i zgodnie z zaleceniem zapisanym przez doradcę w planie rolnośrodowiskowym. 

 

Pakiet 2. – rolnictwo ekologoczne.

Podstawowe wymogi, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o płatności w ramach programów rolnośrodowiskowych korzystając z pakietu „Rolnictwo ekologiczne”:

·    Prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym oraz przepisami rozporządzenia Rady nr 834/2007 oraz przepisami UE wydanymi w trybie tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uprawy roślin, zgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolna, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby.

·        Przeznaczenie plonu na produkcję pasz, do bezpośredniego spożycia przez ludzi, do przetwórstwa, przekazanie do innych gospodarstw lub inne wykorzystanie (w tym kompostowanie).

·         W przypadku realizacji wariantów związanych z trwałymi użytkami zielonymi koszenie lub wypas w terminie określonym przez doradcę w planie rolnośrodowiskowym, oraz usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy nie później niż w terminie 2 tygodnie po wykonanym pokosie.

·   Dla wariantów: Uprawy sadownicze i jagodowe z certyfikatem zgodności oraz w okresie przestawiania, a także Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe z certyfikatem zgodności oraz w okresie przestawiania dodatkowymi wymogami są:

-        Wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych Przeznaczenie uzyskanego planu na bezpośrednie spożycie, do przetwórstwa lub na paszę.

-  Utrzymywanie wymaganej rozporządzeniem minimalnej obsady drzew i krzewów na plantacjach.

-    Sady i plantacje jagodowe muszą być założone z materiału szkółkarskiego spełniającego wymagania dotyczące wysokości i grubości elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego określone w przepisach dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego.

 

Pakiet 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone.
Od roku 2011 płatność do tego pakietu jest przyznawane dla gospodarstw, których działki położone są na obszarach Natura 2000. Działka objęta tym pakietem może być użytkowana kośnie lub pastwiskowo. Przy czym, w przypadku użytkowania kośnego można wykonać maksymalnie 2 pokosy w ciągu roku w terminie pomiędzy 1 czerwca a 30 września, pozostawiając 5-10% powierzchni nieskoszonej. Ograniczeniu podlega również nawożenie azotem (maks. 60kg N/ha). Na działkach tych nie wolno wykonywać intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych, przeorywania, podsiewu a także budowy nowych urządzeń melioracji szczegółowych.

 

Pakiet 4 - Ochrona zagrożonych siedlisk lęgowych ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000  i
Pakiet 5 – Ochrona zagrożonych siedlisk lęgowych ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.

Płatność może być przyznana, jeżeli rolnik posiada dokumentację przyrodniczą stanowiącą szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków. Dokumentacja powinna być wykonana przez eksperta uprawnionego do sporządzania dokumentacji w tym zakresie,  na drukach udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Lista ekspertów mających uprawnienia do sporządzania dokumentacji przyrodniczej na potrzeby programu rolnośrodowiskowego jest publikowana na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
www.cdr.gov.pl. Ekspertyza powinna kwalifikować siedlisko do danego wariantu oraz określać szczegółowe zadania, które należy wykonywać w trakcie realizacji programu.

Pakiet 6 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Celem tego pakietu jest ochrona zasobów genetycznych roślin oraz rozszerzenie dostępności materiału siewnego lokalnych odmian roślin uprawnych. Ochrona objęto również stare tradycyjne sady. Dopłatami objęte są rośliny odmian miejscowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Odmian  lub gatunki roślin określone w rozporządzeniu rolno środowiskowym (pszenica płaskurka, pszenica samopsza, proso, owies szorstki, krzyca, lnicznik siewny, komonica błotna, nostrzyk biały, sałata łodygowa, lędźwian siewny, soczewica jadalna, pasternak).

W przypadku sadów wymogiem jest posiadanie sadu, w którym znajduje się minimum 12 drzew mających nie mniej niż 15 lat, 4 gatunków lub odmian, przy czym korony drzew muszą się zaczynać na wysokości nie mniejszej niż 120 cm, a obwód pni na wysokości 1 m nie jest mniejszy niż 47 cm, a liczba drzew w przeliczeniu na 1 ha jest nie mniejsza niż 90 szt.

Pakiet 7 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Pakiet ma na celu ochronę szczególnie cennych ras zwierząt gospodarskich, w przypadku których niska liczebność zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia. Płatnościami objęte są 4 gatunki zwierząt określonych ras:

Bydło -  polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czarno-białe, polskie czerwono-białe.

Konie - koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sztumskie i sokólskie.

Owce - wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos barwny, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański i merynos polski w starym typie.

Świnie - puławska złotnicka biała, złotnicka pstra

Pakiet 8 – Ochrona gleb i wód

Celem tego pakietu jest ochrona gleb i wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Działanie polegają na utrzymywaniu pokrywy roślinnej w okresie zimowym pomiędzy dwoma plonami głównymi. Zimową pokrywę roślinna stanowią w tym przypadku wsiewki poplonowe, międzyplony ścierniskowe lub międzyplony ozime.

Pakiet 9. – Strefy buforowe

Działanie polega na utrzymywaniu 2 lub 5 metrowych stref buforowych (pasów roślinności) wzdłuż cieków wodnych, mających na celu ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego lub 2 lub 5 metrowych miedz śródpolnych – w celu ochrony bioróżnorodności.

Tabela 1. Płatności rolnośrodowiskowe

Pakiet/wariant

Stawka podstawowa

1. Rolnictwo zrównoważone

360 zł/ha

2. Rolnictwo ekologiczne

 

- war 1 i 2 – uprawy rolnicze

790 – 840 zł/ha

- war 3 i 4 – trwałe użytki zielone

260 – 330 zł/ha

- war 5 i 6 – uprawy warzywne

1300 – 1550 zł/ha

- war 7 i 8 – uprawy zielarskie

1050 – 1150 zł/ha

- war 9 i 10 – uprawy sadownicze

1540 – 1800 zł/ha

- war 11 i 12 – pozostałe uprawy sadownicze

160 – 800 zł/ha

3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

500 zł/ha

4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000

550 – 1200 zł/ha

5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

550 – 1390 zł/ha

6. Ochrona zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

 

- war 1 i 2 – produkcja towarowa i nasienna lokalnych odmian roślin uprawnych

570 – 800 zha

- war 3 – produkcja nasienna na zlecenie banku genów

4700 zł/ha

- war. 6.4 – sady tradycyjne

2100 zł/ha

7. Ochrona zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 

- war 1 - bydło

1140 zł/szt

- war 2 - konie

1500 zł/szt

- war 3 - owce

320 zł/szt

- war 4 - świnie

570 zł/szt

8. Ochrona gleb i wód

 

- war 1 – wsiewki poplonowe

330 – 458 zł/ha

- war 2 – międzyplon ozimy

420 – 750 zł/ha

- war 3 - międzyplon ścierniskowy

400- 690 zł/ha

9. Strefy buforowe

40 – 100 zł/100 mb

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie posiada wyspecjalizowaną kadrę doradców zarówno w Centrum jak i w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i zaprasza wszystkich zainteresowanych  rolników do współpracy.

Opracowanie
Maria Jankowska

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.