18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

OSN

    Wprowadzona w Unii Europejskiej Dyrektywa 91/676/EWG tzw. Dyrektywa Azotanowa dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego nakłada na każdy kraj członkowski obowiązek wyznaczenia tzw. obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami (OSN). Dyrektor RZGW w Warszawie określa i weryfikuje co 4 lata wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszary szczególnie narażone (OSN), z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć oraz ustanawia programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych (podstawa prawna: art. 43 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne).
W 2012 roku poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej wyznaczyły na lata 2012-2016 nowe OSN, które objęły 4,56 % ogólnej powierzchni kraju, tj. 7,53 % powierzchni użytków rolnych.


Dla województwa warmińsko-mazurskiego obszary te wyznaczono rozporządzeniem:
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 10 września 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu  ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2012 r.
Na lata 2013-2016 wyznaczono na terenie naszego województwa 12 619,69 ha użytków rolnych (w stosunku do 464 ha w latach 2008-2012) jako obszary OSN DOBA i GUBER.
Grunty te położone są na terenie 4 gmin, są to:

  • Bisztynek - obręb Swędrówka,
  • Giżycko - obręb Kamionki,
  • Kętrzyn – obręby: Banaszki, Biedaszki, Gałwuny, Gnatowo, Jeżewo, Kolonia Gnatowi, Marszewo,
  • Korsze - obręby: Dubliny, Dudziki, Kowalewo, Łankiejmy, Płutniki, Równina Dolna, Saduny i Warnikajmy.

   Kolejnym rozporządzeniem Dyrektora RZGW z dnia 4 lutego 2013 r. ogłoszono program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych DOBA i GUBER. Program określa obowiązki osób i instytucji związane z realizacją tego programu.
    Opracowane zalecenia dla rolników obowiązujące na OSN-ach znajdziesz   tutaj .
   Gospodarstwa rolne położone na OSN zobligowane są do prowadzenia produkcji zgodnie z określonymi w programie wymogami:

  • prowadzenie dokumentacji zabiegów agrotechnicznych oraz informacji o plonach i zbiorach,
  • przestrzeganie określonych terminów stosowania nawozów,
  • przestrzeganie określonych maksymalnych limitów całkowitej ilości azotu (N),
  • sporządzenie planu nawozowego dla gospodarstw posiadających powyżej 100 ha na obszarach OSN,
  • posiadanie zbiorników na przechowywanie gnojówki i gnojowicy dostosowanej do przechowywania co najmniej półrocznej produkcji tych nawozów (udokumentowane zagospodarowanie nadmiaru produkowanych nawozów),
  • przechowywanie obornika w sposób bezpieczny dla wód i gleby.

Zasady nawożenia na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego  (OSN )

    Więcej informacji na temat Dyrektywy Azotanowej oraz Obszarów Szczególnie Narażonych znajdziesz na stronie  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W  Europie (mapka) w wyniku rewizji  w 2012 r. OSN-y zajmują w przybliżeniu 1,95 mln km2 i stanowią blisko 46,7% powierzchni gruntów w UE.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.