18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

ONW

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Wniosek o przyznanie płatności ONW jest składany razem z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, na jednym formularzu opracowywanym i udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW rozpoczął się 15 marca i będzie trwał do 15 czerwca 2016 r.

Dla płatności ONW w ramach PROW 2014-2020, nie jest nałożony na rolnika obowiązek dotyczący kontynuowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze.

Wsparcie w ramach działania ONW, przyznawane będzie wg następujących stawek:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) - 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):

          o    ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
          o    ONW typ nizinny II - 264 zł/ha

 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha

    Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa i przyznawane będą do powierzchni wynoszącej nie więcej niż 75 ha.

    Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

    Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha - 100% płatności
 • od 25,01 do 50 ha - 50% płatności
 • od 50,01 do 75 ha - 25% płatności
 • powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana

WAŻNE!

    Do beneficjentów realizujących 5-cio letnie zobowiązanie[1], podjęte w ramach PROW 2007-2013, mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. te jakie obowiązywały w chwili podjęcia zobowiązania.

W przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie, płatność ONW przysługuje do powierzchni do 300 ha, ale tylko dla tych rolników, którzy realizowali przedmiotowe zobowiązanie w 2014 roku.

    Do czasu wyznaczenia zasięgów ONW typ nizinny według nowych zasad (najpóźniej do końca 2017 r.), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, będą wspierane obszary (gminy lub obręby ewidencyjne), które kwalifikowały się do pomocy w ramach ONW w okresie programowania 2007-2013, zarówno typu nizinnego, górskiego jak i specyficznego.

    Wykaz obszarów ONW, które spełniają kryteria kwalifikacji do ONW w ramach PROW 2007-2013, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 40, poz. 329, z późn. zm.).


        Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 16 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw z 2015, poz. 363. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/364

[1] Zobowiązanie rolnika do prowadzenia przez 5 lat działalności rolniczej na obszarach ONW, do których otrzymał pierwsze płatności ONW.

ONW typ górski

    W przypadku Polski za obszary górskie uznaje się obszary charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami możliwości użytkowania gruntów i znacznym wzrostem kosztów produkcji w związku z występowaniem mniej korzystnych niż w nizinnej części Polski warunków klimatycznych, krótszego okresu wegetacyjnego oraz zbyt stromych zboczy do użycia sprzętu mechanicznego lub wymagających użycia bardzo drogiego sprzętu specjalistycznego. Do obszarów górskich zalicza się gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych jest położona powyżej wysokości 500 m n.p.m.
Do ONW typ górski, w okresie 2014-2020, zalicza się obszary, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2007-2013 i kwalifikowały się do wsparcia zgodnie z art. 36 lit. a ppkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Lista tych obszarów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

ONW typ nizinny

    Do ONW typ nizinny zalicza się obecnie obszary, które w okresie programowania 2007-2013 kwalifikowały się na podstawie art. 36 lit. a ppkt ii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W ramach ONW typ nizinny wyróżniono strefę I oraz strefę II. Lista tych obszarów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

ONW typ specyficzny

    Obszary typu specyficznego obejmują gminy i obręby ewidencyjne rejonów podgórskich, które zostały wyznaczone na potrzeby ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40); w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m. Ponadto, na tych obszarach występują złożone problemy wynikające z rozdrobnionej struktury agrarnej i niekorzystnej rzeźby terenu, a jednocześnie posiadają one duże znaczenie dla rozwoju turystyki, zachowania krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego. Gminy zaliczone do tych obszarów powinny spełnić co najmniej dwa z zamieszczonych poniżej kryteriów:

 • średnia powierzchnia gospodarstw wynosi poniżej 7,5 ha;
 • gleby zagrożone są erozją wodną;
 • udział gospodarstw rolnych, które zaprzestały produkcji rolnej wynosi powyżej 25% wszystkich gospodarstw;
 • udział trwałych użytków zielonych wynosi powyżej 40% w strukturze użytkowania gruntów.

Do ONW typ specyficzny w okresie 2014-2020 zalicza się obszary, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2007–2013 i kwalifikowały się do wsparcia zgodnie z art. 36 lit. a ppkt ii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Lista tych obszarów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.