23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

ONW

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

Wniosek o przyznanie płatności ONW jest składany razem z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, na jednym formularzu opracowywanym i udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW rozpoczął się 15 marca i będzie trwał do 15 czerwca 2016 r.

Dla płatności ONW w ramach PROW 2014-2020, nie jest nałożony na rolnika obowiązek dotyczący kontynuowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze.

Wsparcie w ramach działania ONW, przyznawane będzie wg następujących stawek:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) - 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):

          o    ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
          o    ONW typ nizinny II - 264 zł/ha

 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha

    Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa i przyznawane będą do powierzchni wynoszącej nie więcej niż 75 ha.

    Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

    Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • od 1 do 25 ha - 100% płatności
 • od 25,01 do 50 ha - 50% płatności
 • od 50,01 do 75 ha - 25% płatności
 • powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana

WAŻNE!

    Do beneficjentów realizujących 5-cio letnie zobowiązanie[1], podjęte w ramach PROW 2007-2013, mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. te jakie obowiązywały w chwili podjęcia zobowiązania.

W przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie, płatność ONW przysługuje do powierzchni do 300 ha, ale tylko dla tych rolników, którzy realizowali przedmiotowe zobowiązanie w 2014 roku.

    Do czasu wyznaczenia zasięgów ONW typ nizinny według nowych zasad (najpóźniej do końca 2017 r.), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, będą wspierane obszary (gminy lub obręby ewidencyjne), które kwalifikowały się do pomocy w ramach ONW w okresie programowania 2007-2013, zarówno typu nizinnego, górskiego jak i specyficznego.

    Wykaz obszarów ONW, które spełniają kryteria kwalifikacji do ONW w ramach PROW 2007-2013, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 40, poz. 329, z późn. zm.).


        Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 16 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw z 2015, poz. 363. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/364

[1] Zobowiązanie rolnika do prowadzenia przez 5 lat działalności rolniczej na obszarach ONW, do których otrzymał pierwsze płatności ONW.

ONW typ górski

    W przypadku Polski za obszary górskie uznaje się obszary charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami możliwości użytkowania gruntów i znacznym wzrostem kosztów produkcji w związku z występowaniem mniej korzystnych niż w nizinnej części Polski warunków klimatycznych, krótszego okresu wegetacyjnego oraz zbyt stromych zboczy do użycia sprzętu mechanicznego lub wymagających użycia bardzo drogiego sprzętu specjalistycznego. Do obszarów górskich zalicza się gminy i obręby ewidencyjne, w których ponad połowa użytków rolnych jest położona powyżej wysokości 500 m n.p.m.
Do ONW typ górski, w okresie 2014-2020, zalicza się obszary, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2007-2013 i kwalifikowały się do wsparcia zgodnie z art. 36 lit. a ppkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Lista tych obszarów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

ONW typ nizinny

    Do ONW typ nizinny zalicza się obecnie obszary, które w okresie programowania 2007-2013 kwalifikowały się na podstawie art. 36 lit. a ppkt ii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W ramach ONW typ nizinny wyróżniono strefę I oraz strefę II. Lista tych obszarów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

ONW typ specyficzny

    Obszary typu specyficznego obejmują gminy i obręby ewidencyjne rejonów podgórskich, które zostały wyznaczone na potrzeby ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40); w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m n.p.m. Ponadto, na tych obszarach występują złożone problemy wynikające z rozdrobnionej struktury agrarnej i niekorzystnej rzeźby terenu, a jednocześnie posiadają one duże znaczenie dla rozwoju turystyki, zachowania krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego. Gminy zaliczone do tych obszarów powinny spełnić co najmniej dwa z zamieszczonych poniżej kryteriów:

 • średnia powierzchnia gospodarstw wynosi poniżej 7,5 ha;
 • gleby zagrożone są erozją wodną;
 • udział gospodarstw rolnych, które zaprzestały produkcji rolnej wynosi powyżej 25% wszystkich gospodarstw;
 • udział trwałych użytków zielonych wynosi powyżej 40% w strukturze użytkowania gruntów.

Do ONW typ specyficzny w okresie 2014-2020 zalicza się obszary, które zostały wyznaczone na potrzeby okresu programowania 2007–2013 i kwalifikowały się do wsparcia zgodnie z art. 36 lit. a ppkt ii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Lista tych obszarów znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.