23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

GRYPA PTAKÓW - ODSZKODOWANIA I REKOMPENSATY

GRYPA PTAKÓW


1.    Odszkodowania i rekompensaty

Gospodarstwa, w których potwierdzono grypę ptaków i w których niezbędna jest likwidacja stada, mogą ubiegać się o odszkodowania i zwrot faktycznie poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem nakazów zawartych w decyzji powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.


Natomiast dla dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (obszar zapowietrzony i obszar zagrożony) i ponoszącym z tego tytułu straty, przewiduje się przyznanie pomocy finansowej w formie rekompensat, niezależnych od wypłat odszkodowań związanych z likwidacją stad.


Program pomocowy uruchomiony został na podstawie ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166) Link

 

WAŻNE

W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji RiMR w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2017 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.


Formularz wniosku o pomoc dostępny TUTAJ 
Agencja wypłaca rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

2.    Informacje o możliwych rodzajach wsparcia finansowego dla sektora drobiarskiego dotkniętego grypą ptaków

Odszkodowania
 Zgodnie z art. 49 i art. 57 c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470, z 2016 r. poz. 1605) odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje za:

- kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania (w tym grypy ptaków); (na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy).
- za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania (w tym grypy ptaków) produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu) - (na podstawie art. 49 ust. 5 ww. ustawy).


Wysokość odszkodowania:
- Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, którą określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców (na podstawie art. 46 ust. 2, 3, 6 ww. ustawy).
- Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje i odwołuje rzeczoznawców i informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.
- W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.

  • Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego (art. 49 ust. 8 ww. ustawy).
  • Wypłacone odszkodowania, nie podlegają zajęciu na pokrycie należności publicznych, jeżeli zostaną wykorzystane na odtworzenie wcześniej posiadanego stanu zwierząt (art. 49 ust. 10 ww. ustawy). Pozostała pomoc finansowa: nagrody, zwroty kosztów, zapomogi: Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa (art. 49 ust. 9 ww. ustawy).

- Podmiotowi, który poniósł koszty związane z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, wykonując nakazy Powiatowego lekarza Weterynarii, o których mowa w ust. 1 i 5, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków (art. 49 ust. 11 ww. ustawy).
- zgodnie z art. 50 ww. ustawy posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia, podejrzenia grypy ptaków, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło, zanim organ Inspekcji Weterynaryjnej otrzymał informację o zgłoszeniu, jeżeli stwierdził, że zwierzę padło z powodu zachorowania na grypę ptaków. Wysokość zapomogi stanowi 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia określonej zgodnie z art. 49. Do ustalania zapomogi, w tym do szacowania zwierząt, stosuje się odpowiednio przepisy art. 49.
Istotnym przepisem w ustawie jest art. 49 ust. 7 ww. ustawy, który wymienia sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje.


Rekompensaty finansowe niezależne od wypłaty odszkodowań
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166) został uruchomiony program pomocowy dla producentów rolnych znajdujących się na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
Tekst rozporządzenie dostępny pod adresem:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/166/1


Nowe przepisy przewidują przyznanie pomocy finansowej niezależnej od wypłat odszkodowań dla sektora drobiu, w związku z ponoszonymi stratami gospodarczymi w prowadzonej działalności.

Ważna informacja:
W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji RiMR w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2017 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję RiMR na jej stronie internetowej.

 


W § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia określona jest wysokość pomocy finansowej z rozróżnieniem gatunków drobiu:
- 25 zł – za indyka,
- 15 zł – za kaczkę,
- 15 zł – za gęś,
- 5 zł – za kurę.
Drób powinien być utrzymywany w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.