18.11.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

GRYPA PTAKÓW - ODSZKODOWANIA I REKOMPENSATY

GRYPA PTAKÓW


1.    Odszkodowania i rekompensaty

Gospodarstwa, w których potwierdzono grypę ptaków i w których niezbędna jest likwidacja stada, mogą ubiegać się o odszkodowania i zwrot faktycznie poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem nakazów zawartych w decyzji powiatowego lekarza weterynarii zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.


Natomiast dla dla producentów prowadzących w 2016 r. gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położonych na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (obszar zapowietrzony i obszar zagrożony) i ponoszącym z tego tytułu straty, przewiduje się przyznanie pomocy finansowej w formie rekompensat, niezależnych od wypłat odszkodowań związanych z likwidacją stad.


Program pomocowy uruchomiony został na podstawie ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166) Link

 

WAŻNE

W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji RiMR w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2017 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.


Formularz wniosku o pomoc dostępny TUTAJ 
Agencja wypłaca rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

2.    Informacje o możliwych rodzajach wsparcia finansowego dla sektora drobiarskiego dotkniętego grypą ptaków

Odszkodowania
 Zgodnie z art. 49 i art. 57 c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470, z 2016 r. poz. 1605) odszkodowanie ze środków budżetu państwa przysługuje za:

- kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania (w tym grypy ptaków); (na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy).
- za zniszczone z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania (w tym grypy ptaków) produkty pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaja wylęgowe, pasze oraz sprzęt, które nie mogą być poddane odkażaniu) - (na podstawie art. 49 ust. 5 ww. ustawy).


Wysokość odszkodowania:
- Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia oraz produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu, którą określa się na podstawie średniej z 3 kwot oszacowania przyjętych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz 2 rzeczoznawców wyznaczonych przez tego lekarza z prowadzonej przez niego listy rzeczoznawców (na podstawie art. 46 ust. 2, 3, 6 ww. ustawy).
- Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powołuje i odwołuje rzeczoznawców i informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.
- W przypadku zwierzęcia poddanego ubojowi, którego mięso jest zdatne do spożycia przez ludzi, odszkodowanie pomniejsza się o kwoty uzyskane ze sprzedaży mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.

  • Decyzja w sprawie odszkodowania wydana przez powiatowego lekarza weterynarii jest ostateczna. Posiadacz zwierzęcia niezadowolony z tej decyzji może, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu rejonowego (art. 49 ust. 8 ww. ustawy).
  • Wypłacone odszkodowania, nie podlegają zajęciu na pokrycie należności publicznych, jeżeli zostaną wykorzystane na odtworzenie wcześniej posiadanego stanu zwierząt (art. 49 ust. 10 ww. ustawy). Pozostała pomoc finansowa: nagrody, zwroty kosztów, zapomogi: Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać nagrodę ze środków budżetu państwa (art. 49 ust. 9 ww. ustawy).

- Podmiotowi, który poniósł koszty związane z zabiciem lub ubojem zwierząt, transportowaniem zwierząt lub zwłok zwierzęcych albo unieszkodliwieniem zwłok zwierzęcych, wykonując nakazy Powiatowego lekarza Weterynarii, o których mowa w ust. 1 i 5, przysługuje ze środków budżetu państwa zwrot faktycznie poniesionych wydatków (art. 49 ust. 11 ww. ustawy).
- zgodnie z art. 50 ww. ustawy posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia, podejrzenia grypy ptaków, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło, zanim organ Inspekcji Weterynaryjnej otrzymał informację o zgłoszeniu, jeżeli stwierdził, że zwierzę padło z powodu zachorowania na grypę ptaków. Wysokość zapomogi stanowi 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia określonej zgodnie z art. 49. Do ustalania zapomogi, w tym do szacowania zwierząt, stosuje się odpowiednio przepisy art. 49.
Istotnym przepisem w ustawie jest art. 49 ust. 7 ww. ustawy, który wymienia sytuacje, w których odszkodowanie nie przysługuje.


Rekompensaty finansowe niezależne od wypłaty odszkodowań
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166) został uruchomiony program pomocowy dla producentów rolnych znajdujących się na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
Tekst rozporządzenie dostępny pod adresem:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/166/1


Nowe przepisy przewidują przyznanie pomocy finansowej niezależnej od wypłat odszkodowań dla sektora drobiu, w związku z ponoszonymi stratami gospodarczymi w prowadzonej działalności.

Ważna informacja:
W celu uzyskania rekompensaty należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji RiMR w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego 2017 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję RiMR na jej stronie internetowej.

 


W § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia określona jest wysokość pomocy finansowej z rozróżnieniem gatunków drobiu:
- 25 zł – za indyka,
- 15 zł – za kaczkę,
- 15 zł – za gęś,
- 5 zł – za kurę.
Drób powinien być utrzymywany w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.