17.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Gospodarstwa opiekuńcze

Kto może założyć i prowadzić gospodarstwo opiekuńcze?

W procesie powstawania i funkcjonowania takiej placówki mogą brać udział rolnicy bądź osoby będące domownikami w gospodarstwach rolnych. Obecne uwarunkowania prawne ograniczają możliwości łączenia działalności rolniczej ze świadczeniem usług opiekuńczych. Powinno być zatem prowadzone w formie działalności gospodarczej bądź podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna).

Kto może korzystać z usług gospodarstwa opiekuńczego?

Usługi mogą być świadczone dla różnych grup wymagających wsparcia:

  • seniorzy
  • niepełnosprawni fizycznie i intelektualnie
  • bezrobotni
  • osoby chorujące psychicznie
  • osoby wymagające reintegracji społecznej
  • osoby walczące z uzależnieniem
  • tzw. „trudna młodzież”

Należy pamiętać, że wybór grupy docelowej w największej mierze zależy od osób, które takie gospodarstwo będą prowadzić. Na obecnym etapie rozwoju gospodarstw opiekuńczych zachęca się do tworzenia gospodarstw świadczących usługi osobom starszym (powyżej 65 roku życia nieaktywnych zawodowo bądź niesamodzielnych).

Przesłanki rozwoju usług opiekuńczych na obszarach wiejskich

Przyczyny rozwoju rolnictwa opiekuńczego możemy dopatrywać się u dwóch źródeł. W pierwszej kolejności jest ono związane z poszukiwaniem nowych źródeł dochodu dla gospodarstw rolnych. Rozwijający się proces globalizacji oraz dezagraryzacji zmusza rolników i domowników do podejmowania dodatkowej pracy, niezwiązanej z działalnością rolniczą. Z ekonomicznego punktu widzenia rozwój gałęzi rolnictwa społecznego pozwoliłby nie tylko na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu, ale także spowodowałby rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a w efekcie zmniejszenie bezrobocia. Drugą przyczyną jest zmieniający się popyt na usługi opiekuńcze. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że do końca 2050 roku odsetek osób starszych (65+) na obszarach wiejskich wyniesie 30%, a na obszarach miejskich aż 35%. Wnioskując, popyt na usługi opiekuńcze będzie w najbliższych latach wzrastać.

Formy organizacyjne

Rekomenduje się, aby gospodarstwa opiuekuńcze przyjmowały formy organizacyjne charakterystyczne dla jednostek pomocy społecznej. W związku z tym wyróżniamy:

  • dzienny dom pobytu - ośrodek wsparcia, w którym świadczy się pomoc osobom samotnym, powyżej 60 roku życia, które z przyczyn losowych wymagają pomocy z zakresu usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub posiłku. DDP mogłyby funkcjonować zarówno jako podmiot ekonomii społecznej oraz jako działalność gospodarcza.
  • rodzinny dom pomocy - forma usług opiekuńczych oraz bytowych świadczonych przez osobę w jej miejscy zamieszkania całodobowo dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób wymagających wsparcia. RDP wymagają współpracy z samorządem gminnym, bowiem podopieczni kierowani są w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej. W zależności od sytuacji finansowej podopiecznego samorząd finansuje w części lub w całości jej pobyt. Pensjonariusze, którzy nie otrzymują wsparcia finansowego zobowiązani się do samodzielnego opłacania pobytu.
  • placówka całodobowej opieku prowadzone w ramach działalności gospodarczej - opieka w tego typu placówce polega na świadczeniu usług z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności fizycznej oraz intelektualnej a także indywidualne potrzeby i możliwości danej osoby. Zakres usług obejmuje usługi bytowe (zaewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem). Placówki całodobowe nie wymagają ścisłej współpracy z samorządem.

Możliwości wsparcia finansowego

W pierwszej kolejności osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej świadczącej usługi opiekuńcze mogą starać się o wspracie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" - typ operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

W drugiej kolejności osoby zainteresowane jedną z form ekonomii społecznej mogą starać się o pozyskanie środków z programów rządowych, których celem jest wspieranie aktywności seniorów, oraz w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.