13.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Priorytety WMODR na rok 2018  [2017-12-28]

Zadania WMODR z siedzibą w Olsztynie na rok 2018
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie od lat prowadzi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego w celu poprawy poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego  rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytetowymi zadaniami Ośrodka w roku 2018 będą:

  • upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF i ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji;
  • wsparcie wdrażania systemów płatności bezpośrednich w ramach WPR na lata 2015-2020;
  • wzmocnienie działań na rzecz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą;
  • wsparcie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • promowanie działań prośrodowiskowych, przeciwdziałających zmianom klimatycznym i ułatwiających dostosowanie do tych zmian;
  • działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczych funkcji wsi;
  • upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykoopornosci u ludzi i zwierząt;
  • udział w realizacji programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt, udział w przedsięwzięciach dotyczących rolnictwa ekologicznego, poprzez które promowane jest województwo, a także udział w identyfikacji produktów tradycyjnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

   Rolnictwo województwa warmińsko-mazurskiego stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki regionu. Strategiczne dokumenty programujące rozwój województwa wskazują na mocne strony obszarów wiejskich, którymi są m.in.: naturalne walory przyrodnicze, znaczne zasoby ziemi rolniczej, korzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych oraz względnie duży udział gospodarstw o odpowiednim poziomie mechanizacji. Dla rolnictwa, obok jego podstawowej funkcji, jaką jest dostarczanie surowców żywnościowych, globalnie określa się funkcje niemniej ważne – utrzymanie bioróżnorodności, właściwe zarządzanie zasobami wodnymi, produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz zachowanie żywotności obszarów wiejskich. Kreowaniu i realizacji modelu rolnictwa wielofunkcyjnego służą od lat instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej kompleksowo wspierające obszary wiejskie.

   Rolnictwo Warmii i Mazur, znacznie mniej intensywne niż rolnictwo innych regionów krajów Unii Europejskiej, posiada naturalnie uzasadnioną szansę prowadzenia jego rozwoju w sposób zrównoważony. Istotnymi elementami koncepcji zrównoważonego rozwoju w rolnictwie jest ekologiczna uprawa roślin oraz ekologiczny chów i hodowla zwierząt, stosowanie tzw. dobrej praktyki rolniczej mającej na celu eliminowanie niekorzystnych oddziaływań rolnictwa na środowisko, brak dążenia do latyfundyzacji wsi a wspieranie małych gospodarstw, by zachować walory przyrodnicze obszarów wiejskich oraz miejsca pracy i zarobkowania.

   Wyznaczone na rok 2018 priorytety posłużą kontynuacyjnemu osiąganiu celu nadrzędnego jakim jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

MMW

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.