17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Ogłoszenie o konkursie 2/2018 dla partnerów KSOW  [2018-01-05]

Na podstawie:
1)    art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.)

oraz
 
2)    § 18 ust. 2 i 3 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

1.    Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1.    Termin składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 22 stycznia do dnia 6  lutego 2018 r.
1.2.    Miejsce składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać do:
1)    Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie
 – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działań 3, 4, 6
oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
2)    16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw
 – w przypadku operacji realizowanych w zakresie dotyczącym województwa w zakresie działań 3, 4, 6
oraz 9–13 wskazanych w pkt 2.2 ogłoszenia;
3)    Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
 – w przypadku operacji realizowanych na poziomie krajowym w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia;
4)    16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – w przypadku operacji realizowanych
w województwie w zakresie działania 5 wskazanego w pkt 2.2 ogłoszenia.

Szczegółowe nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji,
 oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3.    Forma składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej,
 tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i załączników, które złożono w wersji papierowej,
zapisaną na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

1.4.    Sposób składania wniosków o wybór operacji.
Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście albo za pomocą przesyłki rejestrowanej
 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
Przesyłką rejestrowaną w rozumieniu tej ustawy jest przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia
i doręczana za pokwitowaniem odbioru, opatrzona oznaczeniem adresata i adresem.
 W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną nadaną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

2.    Obszar i zakres objęty konkursem.

2.1.    Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do urzędów marszałkowskich i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego składane są wnioski
o wybór operacji obejmujących obszar wyłącznie jednego województwa.
Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie i do jego oddziału w Warszawie składane
są wnioski o wybór operacji obejmujących obszar co najmniej czterech województw.

2.2.    Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego
z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020,
stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
a)    działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
b)    działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla
Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy
międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
c)    działanie 5 „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”;
d)    działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju
obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
e)    działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
f)    działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji
osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
g)    działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących
 włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych,
mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
h)    działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających
wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
i)    działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.

3.    Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.
Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w dniu 31 października 2018 r.
4.    Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2018 r. został podzielony pomiędzy
jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania planu działania,
w zakresie których należy składać te wnioski. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.
W przypadku gdy limit środków określony na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki
niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone w ramach innych działań,
z tym że środki te nie mogą być przenoszone z ww. w pkt. 2.2 działań 3–9 do działań 10–13. 

Załączniki do ogłoszenia o konkursie.
1.    Załącznik nr 1 – nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji,
godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, oraz numery telefonów do osób w tych
jednostkach, udzielających informacji w sprawie konkursu.
2.    Załącznik nr 2 – limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu,
podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz na działania
planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski.
3.    Załącznik nr 3 – regulamin konkursu wskazujący warunki, kryteria i tryb wyboru operacji
partnerów KSOW wraz z załącznikiem.

3a. załącznik do regulaminu konkursu.


4.    Załącznik nr 4 – formularz wniosku o wybór operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.

4a. załącznik 1 do wniosku, 4b załącznik 2, 4c załacznik 3, 4d załącznik 4, 4e instrukcja


5.    Załącznik nr 5 – formularz umowy na realizację operacji wraz z załącznikami.

5a załącznik 1 do umowy, 5b załącznik 2 do umowy, 5c załącznik 3 do umowy


6.    Załącznik nr 6 – formularz wniosku o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW
na realizację operacji wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełnienia.

6a zał. 4 do wniosku, 6b zał. 5 do wniosku, 6c instrukcja,


7.    Załącznik nr 7 – Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020.
8.    Załącznik nr 8 – Plan działania Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać u następujących osób:

1. Arkadiusz Tabaka, 89 535 76 84 w. 51

2. Urszula Anculewicz 89 535 76 84 w. 60

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.