17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Rolniku nie czekaj – złóż wniosek o szacowanie szkód!  [2018-07-13]

IUNG – PIB w czwartym okresie raportowania, tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018r. stwierdził pogłębienie suszy rolniczej w poszczególnych gminach województwa i dalszy spadek Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW).

W związku z zaistniałą sytuacją na posiedzeniu Komisji Wojewódzkiej ds. koordynacji komisji terenowych szacujących szkody (26.06.2018r.) zdecydowano, że poza gatunkami roślin zagrożonych suszą w poszczególnych gminach (wg raportów KBW), szkody mogą być szacowane również w użytkach zielonych (wyłącznie II pokos) oraz trawach i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych na gruntach ornych we wszystkich gminach województwa warmińsko – mazurskiego.

Ponadto, w przypadku, gdy rolnik ma problemy z wyliczeniem średniorocznych stanów zwierząt za lata 2015-2017, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku do gminy bez tych danych, lecz z obowiązkiem uzupełnienia ich na etapie sporządzania protokołu przez komisję już po dokonaniu szacowania.

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych suszą jest wniosek rolnika do gminy wraz z załączonym wydrukiem/kopią e-wniosku o płatności bezpośrednie (jeżeli rolnik składał do ARiMR jedynie oświadczenie – kopia wniosku za 2017r.).

W przypadku gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w protokole należy zawrzeć informacje o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód – np. związanych z dodatkowym zakupem pasz (o ile wynika on z ujemnego bilansu paszowego powstałego w wyniku wystąpienia suszy).

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

•  kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych,
• udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu
w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
• zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy,
• udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Decyzje o innych formach pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy będą podejmowane po zakończeniu prac komisji.

UWAGA!
Każdy rolnik, który poniósł straty w wyniku wystąpienia suszy powinien jak najszybciej złożyć wniosek o szacowanie szkód, tak by komisje zostały uruchomione w każdej gminie, a szacowania przebiegły jak najsprawniej!

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.