15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Ogłoszenie o sprzedaży maszyn introligatorskich  [2018-11-28]

OGŁOSZENIE
Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
 ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie drukarni Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

 

Lp.

Wyszczególnienie
Producent / typ

Nr inwentarzowy

Opis i ocena stanu technicznego

Cena wywoławcza netto PLN

1.

Bigówka

Grafmasz BP4

8/80/808/005

·         Bigówka z napędem elektromechanicznym jest przeznaczona do bigowania (przegniatania) okładek miękkich z papieru.

·         Bigówka jest zamontowana w pomieszczeniu produkcyjnym, podłączona do sieci elektrycznej.

·         Bigówka jest kompletna i sprawna, aktualnie nieużytkowana.

·         Poszczególne zespoły: rama i obudowa, zespół napędowy docisku wkładki przegniatającej, stół roboczy, wkładka bigująca, dolny nóż, włącznik, pedał roboczy, instalacja elektryczna zasilająca i sterująca oraz inne zespoły wykazują normatywne zużycie eksploatacyjne.

·         Stan techniczny bigówki jest średni.

·         Bigówka zakwalifikowana do obsługi serwisowej.

450,-

2.

Gilotyna do papieru

Adast

Maxima MH 80-5

5/54/548/001

·         Gilotyna jednonożowa z napędem elektromechanicznym jest przeznaczona do cięcia stosu papieru.

·         Gilotyna jest zamontowana w pomieszczeniu produkcyjnym, podłączona do instalacji elektrycznej.

·         Gilotyna jest kompletna lecz niesprawna, aktualnie nieużytkowana. Wadliwie działa szafa sterownicza i zespół napędu noża tnącego.

·         Poszczególne zespoły: korpus i obudowa, docisk belki, zespół napędowy noża tnącego, stół roboczy, belka dociskowa, nóż tnący, odczyt peryskopowy, szafa sterownicza, panel sterujący, pedał roboczy, instalacja elektryczna zasilająca i sterująca oraz inne zespoły wykazują ponadnormatywne zużycie eksploatacyjne.

·         Stan techniczny gilotyny jest zły.

·         Gilotyna zakwalifikowana do naprawy bieżącej.

750,-

3.

Zbieraczka

Plockmatic 310

5/54/548/004

·         Zbieraczka wieżowa 10-półkowa z napędem elektromechanicznym jest przeznaczona do automatycznego zbierania wydruków na papierze w celu kompletowania broszur.

·         Zbieraczka jest zamontowana w pomieszczeniu produkcyjnym, podłączona do instalacji elektrycznej.

·         Zbieraczka jest kompletna i sprawna, aktualnie nieużytkowana.

·         Poszczególne zespoły: rama i obudowa, wózek, taca odbioru, półki, separatory z regulacją docisku, zespół napędowy z regulacją prędkości, system podawania, systemy kontroli, licznik, panel sterujący, instalacja elektryczna zasilająca i sterująca oraz inne zespoły wykazują normatywne zużycie eksploatacyjne.

·         Stan techniczny zbieraczki jest średni.

·         Zbieraczka zakwalifikowana do obsługi serwisowej.

1 150,-

4.

Zszywacz

Plockmatic 61

5/54/548/004

·         Zszywacz z funkcją falcowania z napędem elektromechanicznym jest przeznaczony do automatycznego zszywania broszur drukowanych na papierze za pomocą zszywek.

·         Zszywacz jest zamontowany w pomieszczeniu produkcyjnym, podłączony do instalacji elektrycznej.

·         Zszywacz jest kompletny lecz niesprawny, aktualnie nieużytkowany. Wadliwie działa zespół szyjąco-falcujący.

·         Poszczególne zespoły: rama i obudowa, wózek, osłony, zespół napędowy z regulacją prędkości, stół i zespół podawczy, tacka, przenośnik taśmowy, panel sterujący, zespół szyjąco-falcujący, instalacja zasilająca i sterująca oraz inne zespoły wykazują ponadnormatywne zużycie eksploatacyjne.

·         Stan techniczny zszywacza jest zły.

·         Zszywacz zakwalifikowany do naprawy bieżącej.

850,-

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego w kasie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godziny 12:00,
 • złożenie oferty pisemnej w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg wyposażenie drukarni WMODR – nie otwierać”.

 

 1. Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

·         datę sporządzenia oferty,

·         nr inwentarzowy i nazwę środka trwałego będącego przedmiotem oferty,

·         dokument potwierdzający wniesienie wadium,

·         oferowaną cenę netto (cyfrowo i słownie) oddzielnie dla każdego środka trwałego będącego przedmiotem oferty i warunki jej zapłaty;

·         termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc),

 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • podpis oferenta,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb przetargu danych osobowych oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,

·         aktualny odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji podmiotów gospodarczych, w przypadku gdy oferentem jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność na zasadzie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

·         pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę podpisane przez osoby uprawnione (jeżeli dotyczy),

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Gabinet Dyrektora Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 dnia 13.12.2018 r. o godzinie 12:10.

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Najwyższa cena za poszczególny składnik majątku ruchomego, jednak nie niższa niż cena wywoławcza.

 

 1. Wadium:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.
 • Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Odrzucenie ofert:

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

·         zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

·         nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 2, lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 1. Oferowane do sprzedaży składniki majątku ruchomego można oglądać w dni robocze od dnia 29 listopada 2018 r. do dnia 12 grudnia 2018 r. w siedzibie WMODR
  w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w godzinach od 7-15.

 

 1. Osoba do kontaktu: Mirosław Fesnak tel. 605 098 542, Adam Szawdzianiec 695 990 248. Do wglądu: dokumentacja dotycząca ustalenia wartości rynkowej używanych maszyn poligraficznych przez rzeczoznawcę Okręgowego Ośrodka Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o.

 

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.