15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych  [2019-02-08]

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, uchwalone przepisy prawne mają umożliwić natychmiastową spłatę - częściowo zrestrukturyzowanego już wcześniej zadłużenia. Restrukturyzacją, w myśl przepisów, objęte być mogą zadłużenia pieniężne (kapitał, odsetki i inne zobowiązania związane z zadłużeniem), które powstały tylko i wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne. Restrukturyzacją nie będą objęte podmioty prowadzące gospodarstwo rolne, które znajdują się w likwidacji lub w upadłości lub wobec, których toczy się postępowanie likwidacyjne.
Ustawodawca przewidział 4 alternatywne formy restrukturyzacji:

  • udzielenie przez ARiMR dopłat do oprocentowania bankowego kredytu restrukturyzacyjnego
  • udzielenie przez ARiMR pożyczki na spłatę zadłużenia
  • udzielenie przez KOWR pomocy w formie gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego
  • przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo.

Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (o których mowa w punktach 1-3) zobowiązany jest do sporządzenia planu restrukturyzacji, zgodnie z przyjętym formularzem. Plan restrukturyzacji zawiera w szczególności opis aktualnej sytuacji gospodarstwa oraz opis przewidywanej sytuacji po uzyskaniu wsparcia, analizę finansowo-ekonomiczną podmiotu, opis podejmowanych działań na rzecz prowadzonego gospodarstwa oraz harmonogram wdrożenia działań. Właściwy terytorialnie dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, w terminie 30 dni, akceptuje bądź odrzuca przedłożony plan restrukturyzacji. Dyrektor akceptuje plan, gdy pozytywnie ocenia możliwość zadłużonego co do spłaty zobowiązań finansowych. W przypadku odrzucenia planu dyrektor ośrodka jest zobowiązany poinformować o tym fakcie na piśmie zainteresowaną osobę wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków ubiegania się o pomoc w restrukturyzowaniu zadłużonych gospodarstw rolnych znajdują się w wyżej przytoczonej ustawie.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.