22.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP  [2017-06-29]

 

 

     W dniu 22 czerwca br., w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, odbyła się kolejna już edycja Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie - finał wojewódzki. W Olimpiadzie wzięli udział zwycięzcy eliminacji powiatowych, które były realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w okresie od 13 marca 2017 do 09 czerwca 2017 roku. Uczestnikami Olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół/uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 
Niezmiennie, celami Olimpiady wynikającymi z jej Regulaminu było:

 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników;
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku;
 • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji;
 • wyzwalanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej
 • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego.

Olimpiada przeprowadzana jest dwuetapowo, tj.:
I etap: eliminacje powiatowe od 13 marca do 09 czerwca 2017 r. Zrealizowany przez 19 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 57 osób z najwyższą liczbą punktów, wyłonionych w toku pierwszego etapu. Ostatecznie do finału olimpiady przystąpiło 45 osób.
II etap: finał wojewódzki – 22 czerwca 2017 r.


22 czerwca 2017 roku, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbył się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia jest Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw. Współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli przedstawiciele różnych podmiotów współorganizujących Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, a mianowicie:
Marianna Grażyna Kuczyńska - przewodnicząca Komisji; Główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Oddział w Olecku;
Dariusz Kucio – członek Komisji; Specjalista ds. prewencji wypadkowej Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Olsztynie;
Andrzej Mitros – członek Komisji; Starszy inspektor pracy, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;
Arkadiusz Tabaka – członek Komisji; Główny specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, Koordynator SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie;
Rafał Sobolewski – członek Komisji, Kierownik Działu Ekonomiki w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie;
Józef Żyliński – członek Komisji; Główny specjalista ds. mechanizacji i budownictwa w Dziale Technologii Produkcji Rolniczej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Oddział w Olecku.

W etapie wojewódzkim udział wzięło 45 osób. Finał składał się z dwóch części:

 • pisemnej, w formie testu obejmującego 40 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru;
 • ustnej, składającej się z 4 zadań:
  • zadanie ekonomiczne z zakresu ekonomiki rolnictwa,
  • obsługi codziennej ciągnika – zadanie praktyczne,
  • rozpoznaniu roślin uprawnych (zielonych) oraz nasion,
  • rozpoznaniu przedmiotów stosowanych w rolnictwie.

Tematyka zagadnień obejmowała zakres z produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem rolnym, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy oraz obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt oraz wykonywania prac polowych oraz rozpoznawania roślin zielonych i nasion.

Piszący zmierzyli się z pytaniami ściśle technologicznymi. Wyniki nie pozostawiały złudzeń, aby wyłonić kandydatów do części ustnej. Ostatecznie, na podstawie wyników etapu pisemnego Komisja Oceniająca wybrała 7 uczestników, którzy mogli zaprezentować swoją wiedzę i zdobyte umiejętności w części ustnej.

Część ustna polegała na wylosowaniu zestawu zawierającego 4 zadania. Pierwszym było zadanie ekonomiczne, polegające na ustaleniu wartości początkowej środka trwałego oraz amortyzacji metodą liniową na przykładzie gospodarstwa rolnego. Każdy z uczestników miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi w formie pisemnej - rachunkowej. Drugim zadaniem było omówienie i pokazanie czynności związanych z obsługą codzienną ciągnika rolniczego - zadanie praktyczne. Kolejne zadanie składało się z dwóch elementów: pierwszym było rozpoznanie rośliny zielonej zbóż, roślin oleistych czy motylkowych oraz drugi element: rozpoznanie nasion zbóż, roślin oleistych, motylkowych drobno i grubonasiennych. Ostatnim zadaniem części ustnej było rozpoznanie przedmiotów używanych w rolnictwie dawniej i po dziś dzień.

Za udzielenie poprawnej odpowiedzi Komisja Oceniająca przyznawała punkty. Poziom odpowiedzi uczestników był bardzo wyrównany. Finaliści wykazali się doskonałą znajomością terminologii rolniczej, a także innych zagadnień związanych  z rolnictwem. Najwięcej trudności sprawiło rozpoznawanie przedmiotów rolniczych. Wśród 7 przedmiotów do odgadnięcia znalazł się hufnal, hacel czy skrobak do miodu. Żaden z uczestników czy też osób obecnych na sali nie odgadł przedmiotu nr 1, czyli pułapki feromonowej do odłowu chrząszczy np. rolnicy zbożówki czy rolnicy czopówki.

I tak, po kilkugodzinnych zmaganiach, zwycięzcą Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w finale wojewódzkim na Warmii i Mazurach został pan Mateusz Witek, który na swoim koncie zgromadził łącznie aż 46 punktów (34 pkt za test).
II miejsce Klaudia Machnij z łączną liczbą punktów 46 (31 pkt za test)
III miejsce Natalia Rumian z łączną liczbą punktów 45 (31 pkt za test)
IV miejsce Miłosz Rogulski z łączną liczbą punktów 43
V miejsce Grzegorz Kalinowski z łączną liczbą punktów 41
VI miejsce Kamil Golubski z łączną liczbą punktów 38 (+ 3 pkt - dogrywka)
VII miejsce Damian Murawiec z łączną liczbą punktów 38 (+ 2 pkt - dogrywka)

Laureatom serdecznie gratulujemy, zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach olimpiad i konkursów organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Sponsorami nagród w tegorocznym finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie byli:
1.    Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
2.    Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza,
3.    Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
4.    Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie,
5.    Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego,
6.    Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
7.    Lasy Państwowe,
8.    Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.,
9.    Firma Team-Rol Sp. z o.o.,
10.  Sowul & Sowul,
11.  EKODARPOL, oraz pozostali przedsiębiorcy.

Instytucjom, organizacjom, firmom prywatnym, a także jednostkom samorządu terytorialnego serdecznie dziękujemy za wniesioną pomoc i zaangażowanie w proces przygotowania Olimpiady oraz cenne nagrody.

FOTORELACJA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.