12.11.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Zmiany w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym na 2018  [2017-11-23]

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 2014-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dniu 21 listopada 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2139). Rozporządzenie można znaleźć pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002139

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2139/1

 Do głównych zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją, które będą miały zastosowanie od 2018 r., należą:

 1. rozszerzenie obszaru wdrażania Pakietu 2. Ochrona gleb i wód na obszar całego kraju w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
 2. dopuszczenie możliwości realizacji takich samych zobowiązań (tj. w ramach takiego samego wariantu lub pakietu, jeśli nie jest on podzielony na warianty) w zakresie wariantów Pakietu 2., Pakietu 3. oraz wariantów Pakietów 4. i 5.;
 3. przekształcenie wybranych warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na analogiczne wymogi:
  • · uprawianie roślin wymienionych na liście, nieuprawianie tytoniu, nieugorowanie gruntów
             – Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone,
  • · stosowanie mieszanek roślin – Wariant 2.1. Międzyplony,
  • · posiadanie dokumentacji przyrodniczej – Pakiet 4. i 5.;
 4. Dostosowanie listy roślin w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do listy upraw w rozumieniu art.44 rozporządzenia nr 1307/2013 stosowanych w dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia (dostosowanie nazw wybranych „upraw”, usunięcie szczawiu z listy, uznawanie za odrębne uprawy mieszanek różniących się składem gatunkowym) oraz dodanie do listy roślin objętych wsparciem w ramach Pakietu 1. konopi włóknistych i mieszanki strączkowej;
 5. Doprecyzowanie wybranych wymogów Pakietu 1. rolnictwo zrównoważone:
  • - na gruntach ornych dodanych w kolejnych latach realizacji zobowiązania, poza wymogiem stosowania 4 upraw w danym roku, będzie obowiązywało również zachowanie elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody, posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej (w wybranym zakresie);
  • ·umożliwienie uzupełnienia chemicznej analizy gleby, w przypadku jej niewykonania w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w drugim roku jego realizacji.
  • doprecyzowanie terminu sporządzenia chemicznej analizy gleby – w zakresie pH, P, K, Mg (tj. składników niezbędnych do opracowania planu nawożenia będącego załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej) - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  • obniżenie poziomu sankcji za niewykonanie na gruntach ornych chemicznej analizy gleby w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji zobowiązania do 6%.
 6. ograniczenie maksymalnej powierzchni wsparcia w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - maksymalna powierzchnia wsparcia tj. 5 ha będzie odnosiła się do gatunków wymienionych w załączniku nr 4 (a nie, jak dotychczas, odmian tych gatunków) lub odmian regionalnych i amatorskich.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.