15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Turystyka wiejska

Zagrody edukacjne | Agroturystyka | Gospodarstwa opiekuńcze

TURYSTYKA WIEJSKA - mianem tym określa się wszystkie formy turystyki i usług turystycznych związanych ze środowiskiem wiejskim, zarówno z jego naturalnymi walorami przyrodniczymi, osadniczymi, jak i społeczno-kulturowymi. Główną atrakcją jest tu "wiejskość" (przyroda, zabudowa, krajobraz, kultura). Oznacza to również, rozwój na obszarach wiejskich, poza gospodarstwami rolnymi, szeroko rozumianych usług turystycznych i rekreacyjnych w dowolnych formach (baseny, korty tenisowe, ścieżki zdrowia itp.) przez dowolne podmioty gospdarcze.

Działalność turystyczna, prowadzona na obszarach wiejskich, podejmowana przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne jako działalność dodatkowa, definiowana jest jako agroturystyka. AGROTURYSTYKA to wypoczynek u gospodarza, zorganizowany przez rodzinę wiejską we własnym gospodarstwie rolnym. Produkcja rolna i hodowla zwierząt stanowią tu jedną z istotniejszych atrakcji. Turysta korzysta z usługi hotelarskiej (noclegu), żywienia, uczestniczy czynnie lub biernie w życiu gospodarstwa. Gospodarz jest usługodawcą, a turysta gościem. Ideą agroturystyki jest pobyt gościa w gospodarstwie rolnym.

 

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.

ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród wymienionych: edukacji w zakresie produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa płodów rolnych, świadomości ekologicznej
i konsumenckiej lub dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Więcej informacji na www.zagrodaedukacyjna.pl

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wypracował główne założenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych. Jest ona efektem realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” współfinansowanego przez KSOW w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Najważniejszą cechą charakterystyczną takich gospodarstw jest wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym. Związane jest to z faktem, że przebywanie na wsi oraz wykonywanie zdjęć charakterystycznych dla pracy rolnika może pomagać ludziom starszym lub chorym w utrzymywaniu sprawności lub poprawie stanu zdrowia

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.