15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 PROW 2014-2020Inne programy  |  Wpólna polityka rolna  I    Rozwój obszarów wiejskich  


Pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

mgr inż. Maria Suszko - Kierownik Działu, Główny specjalista - pokój nr 29
tel. 89 535 76 84, wew. 35; tel. kom. 695 990 229
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, w tym wsparcie dla młodych rolników, Wspólna Polityka Rolna, doradztwo rolnicze

mgr Arkadiusz Tabaka - Główny specjalista - pokój nr 28
tel. 89 535 76 84, wew. 51; tel. kom. 665 830 954
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, w tym działania inwestycyjne, grupy i organizacje producentów rolnych, działania na rzecz innowacji (EPI)

mgr inż. Aneta Długokęcka -  Stażysta specjalista - pokój nr 29
tel. 89 535 76 84, wew. 35; tel. kom.

mgr inż. Natalia Machałek - Stażysta specjalista - pokój 28
tel. 89 535 76 84 wew. 51

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr Jerzy Rutkowski - Główny specjalista
tel. 87 520 30 31, tel. kom. 665 892 160
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, int
egrowana ochrona roślin

Jadwiga Weisbrod - Starszy referent
tel. 87 520 30 31, tel. kom. 665 891 872
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  


Pracownicy Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki: 

mgr inż. Marta Bieciuk - Kierownik Sekcji, Główny specjalista - pokój nr 31
tel.
89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. 665 890 142

mgr inż. Renata Kierska - Specjalista - pokój nr 31
tel. 89 526 44 39, wew. 49;
tel. kom. 665 892 846

mgr inż. Joanna Bendyk -  Specjalista - pokój nr 31
tel. 89 526 44 39, wew. 49; 

mgr inż. Danuta Kwasiborska - Specjalista
tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. ...

mgr inż. Sylwia Kulik - Główny specjalista
tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. ...


Pracownicy Sekcji w Oddziale w Olecku:

Maria Kapuścińska - Specjalista
tel. 87 520 30 31, tel. kom. 665 892 311


Do zadań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy:

 1. Opracowywanie rocznych i okresowych planów oraz sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez dział. 
 2. Koordynacja działań w zakresie udzielania pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu wniosków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy (działania PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, płatności bezpośrednie, inne fundusze strukturalne).
 3. Przygotowywanie kadr do wykorzystania pomocy finansowej ze środków krajowych i UE na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
 4. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla doradców i rolników dotyczących możliwości i warunków korzystania ze środków pomocowych UE.
 5. Opracowywanie i realizacja programów doradczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 6. Informacyjne, edukacyjne i doradcze wspieranie zmian strukturalnych w rolnictwie i jego otoczeniu.
 7. Pomoc doradcom i rolnikom w zakresie interpretacji reformy Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych.
 8. Wspieranie organizacyjne inicjatyw rolników w tworzeniu różnych form współdziałania (grupy producenckie, spółdzielnie itp.);
 9. Inicjowanie, współudział i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i kursów szkoleniowych dotyczących problematyki gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich i doradztwa rolniczego w Polsce i krajach UE.
 10. Publikowanie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem rolnictwa na jednolitym rynku UE, funduszami strukturalnymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
 11. Współdziałanie, wymiana informacji i doświadczeń z innymi ośrodkami doradztwa rolniczego w kraju.
 12. Współpraca z  instytucjami otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, instytucjami doradztwa rolniczego i instytucjami i organizacjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich oraz mediami w obszarze zadań realizowanych przez dział.

 Do zadań Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa i Agroturystyki należy:
 • organizowanie szkoleń i spotkań o zróżnicowanej tematyce związanej z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych,
 • udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania i wyposażenia obiektów agroturystycznych, estetyki domu i otoczenia, obowiązujących przepisów sanitarnych i prawnych oraz zagadnień ekonomicznych,
 • opracowywanie planów przedsięwzięć gospodarczych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy UE, w szczególności na: różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów,
 • upowszechnianie ekologicznych metod produkcji żywności oraz wykorzystywanie produktów z gospodarstwa w żywieniu turystów,
 • popularyzowanie zasad ochrony środowiska oraz zachowań proekologicznych informujących o i promujących agroturystykę,
 • organizowanie różnych form współzawodnictwa, mających na celu poprawę jakości usług i promocję produktów lokalnych, m.in.: konkursy "Zielone Lato", "Ogród przyjazny rodzinie i turystom",
 • współpraca z samorządami, urzędami gmin i jednostkami obsługi rolnictwa.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.