19.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

 PROW 2014-2020Inne programy  |  Wpólna polityka rolna  I    Rozwój obszarów wiejskich  


Pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

mgr inż. Maria Suszko - Kierownik Działu, Główny specjalista - pokój nr 29
tel. 89 535 76 84, wew. 35; tel. kom. 695 990 229
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, w tym wsparcie dla młodych rolników, Wspólna Polityka Rolna, doradztwo rolnicze

mgr Arkadiusz Tabaka - Główny specjalista - pokój nr 28
tel. 89 535 76 84, wew. 51; tel. kom. 665 830 954
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, w tym działania inwestycyjne, grupy i organizacje producentów rolnych, działania na rzecz innowacji (EPI)

mgr inż. Aneta Długokęcka -  Stażysta specjalista - pokój nr 29
tel. 89 535 76 84, wew. 35; tel. kom.

mgr inż. Natalia Machałek - Stażysta specjalista - pokój 28
tel. 89 535 76 84 wew. 51

Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

mgr Jerzy Rutkowski - Główny specjalista
tel. 87 520 30 31, tel. kom. 665 892 160
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, int
egrowana ochrona roślin

Jadwiga Weisbrod - Starszy referent
tel. 87 520 30 31, tel. kom. 665 891 872
PROW 2007-2013; PROW 2014-2020, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  


Pracownicy Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki: 

mgr inż. Marta Bieciuk - Kierownik Sekcji, Główny specjalista - pokój nr 31
tel.
89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. 665 890 142

mgr inż. Joanna Kazberuk - Specjalista - pokój nr 31
tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. 665 892 846

mgr inż. Renata Kierska - Stażysta specjalista - pokój nr 31
tel. 89 526 44 39, wew. 49

mgr inż. Danuta Kwasiborska - Specjalista
tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. ...

mgr inż. Sylwia Kulik - Główny specjalista
tel. 89 526 44 39, wew. 49; tel. kom. ...


Pracownicy Sekcji w Oddziale w Olecku:

Maria Kapuścińska - Specjalista
tel. 87 520 30 31, tel. kom. 665 892 311


Do zadań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy:

 1. Opracowywanie rocznych i okresowych planów oraz sprawozdań dotyczących zadań realizowanych przez dział. 
 2. Koordynacja działań w zakresie udzielania pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu wniosków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy (działania PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, płatności bezpośrednie, inne fundusze strukturalne).
 3. Przygotowywanie kadr do wykorzystania pomocy finansowej ze środków krajowych i UE na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
 4. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla doradców i rolników dotyczących możliwości i warunków korzystania ze środków pomocowych UE.
 5. Opracowywanie i realizacja programów doradczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 6. Informacyjne, edukacyjne i doradcze wspieranie zmian strukturalnych w rolnictwie i jego otoczeniu.
 7. Pomoc doradcom i rolnikom w zakresie interpretacji reformy Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych.
 8. Wspieranie organizacyjne inicjatyw rolników w tworzeniu różnych form współdziałania (grupy producenckie, spółdzielnie itp.);
 9. Inicjowanie, współudział i organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i kursów szkoleniowych dotyczących problematyki gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich i doradztwa rolniczego w Polsce i krajach UE.
 10. Publikowanie zagadnień związanych z  funkcjonowaniem rolnictwa na jednolitym rynku UE, funduszami strukturalnymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.
 11. Współdziałanie, wymiana informacji i doświadczeń z innymi ośrodkami doradztwa rolniczego w kraju.
 12. Współpraca z  instytucjami otoczenia rolnictwa, organizacjami pozarządowymi, instytucjami doradztwa rolniczego i instytucjami i organizacjami wspomagającymi rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich oraz mediami w obszarze zadań realizowanych przez dział.

 Do zadań Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa i Agroturystyki należy:
 • organizowanie szkoleń i spotkań o zróżnicowanej tematyce związanej z prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych,
 • udzielanie konsultacji w zakresie przygotowania i wyposażenia obiektów agroturystycznych, estetyki domu i otoczenia, obowiązujących przepisów sanitarnych i prawnych oraz zagadnień ekonomicznych,
 • opracowywanie planów przedsięwzięć gospodarczych,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy UE, w szczególności na: różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów,
 • upowszechnianie ekologicznych metod produkcji żywności oraz wykorzystywanie produktów z gospodarstwa w żywieniu turystów,
 • popularyzowanie zasad ochrony środowiska oraz zachowań proekologicznych informujących o i promujących agroturystykę,
 • organizowanie różnych form współzawodnictwa, mających na celu poprawę jakości usług i promocję produktów lokalnych, m.in.: konkursy "Zielone Lato", "Ogród przyjazny rodzinie i turystom",
 • współpraca z samorządami, urzędami gmin i jednostkami obsługi rolnictwa.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.