18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

System zbierania danych "Agrokoszty"

System Zbierania Danych o Produktach Rolniczych „AGROKOSZTY”

     W ramach prowadzonego Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych „Polski FADN” zbierane są dane dla  Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych „AGROKOSZTY”, w których gromadzone są szczegółowe dane o poziomie produkcji, poniesionych nakładach i kosztach bezpośrednich dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dane te pozwalają na obliczenie pierwszej kategorii dochodowej, tj. nadwyżki bezpośredniej.
     Zakres gromadzonych danych jest bardzo szczegółowy i odpowiada określonej działalności. Rodzajowa struktura wartości produkcji oraz kosztów bezpośrednich została precyzyjnie zdefiniowana i zgodna jest
z założeniami Unii Europejskiej. Metodologia rachunku nadwyżki bezpośredniej również odpowiada wymogom UE.

Nadwyżka bezpośrednia - jest to roczna wartość produkcji uzyskana z 1 hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia, pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji.

Sposób obliczania nadwyżki bezpośredniej dla rolniczych działalności produkcyjnych
                       I             Wartość produkcji
                       II      –     Koszty bezpośrednie
                       III     =     Nadwyżka bezpośrednia bez dopłat
                       IV     +     Dopłaty
                       V      =     Nadwyżka bezpośrednia


W ramach nadwyżki bezpośredniej dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej oraz produkcji zwierzęcej - badanych w systemie AGROKOSZTY - wartość produkcji jest sumą wartości produktów głównych oraz produktów ubocznych znajdujących się w obrocie rynkowym.
W ramach produkcji roślinnej wartość produkcji podawana jest w przeliczeniu na 1 hektar uprawy, obejmuje ona:

      •  wartość produktu głównego, np. ziarna, korzeni (po odjęciu strat powstałych po zbiorze, np. podczas czyszczenia,
          sortowania i przechowywania w magazynie),
      •  wartość produktu ubocznego, np. słomy (tylko w przypadku gdy był on przedmiotem wymiany rynkowej).

     Wartość produkcji w przypadku działalności produkcji zwierzęcej obliczana jest według średniorocznych cen sprzedaży poszczególnych produktów. Od tej wartości odejmowane są straty, czyli upadki zwierząt powstałe w procesie produkcyjnym. Przy wyliczaniu wartości produkcji dla działalności produkcji zwierzęcej nie uwzględnia się wartości obornika i gnojowicy, które są wytwarzane we własnym gospodarstwie.
Koszty bezpośrednie poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej odzwierciedlają koszty ponoszone w całym cyklu produkcji. Składniki kosztów bezpośrednich pochodzące z zewnątrz gospodarstwa określone są według cen zakupu, natomiast składniki kosztów wytwarzane w gospodarstwie (np. materiał siewny, pasze własne z produktów towarowych) - wg cen sprzedaży loco gospodarstwo. Wyjątkiem - w przypadku produkcji zwierzęcej - są pasze własne z produktów nietowarowych (np. kiszonka z kukurydzy), które wyceniane są wg kosztów bezpośrednich poniesionych na ich wytworzenie. Ponadto poszczególne składniki kosztów pomniejszane są o przyznane dotacje.
     Wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności zaprezentowano jako średnie dla całej badanej zbiorowości gospodarstw prowadzących daną działalność. Dla wykazania różnic w poziomie nakładów oraz uzyskanych efektach produkcyjno-ekonomicznych, gospodarstwa pogrupowano według skali ich produkcji. Obrano
3 przedziały skali, tzn. małą, średnia i dużą.
     W 2007 roku rachunki kosztów i dochodów przeprowadzono dla następujących produkcji: jęczmienia jarego, truskawek na GO, traw nasiennych, ziemniaków skrobiowych, krów mamek, macior i matek owczych. W sumie zebrano dane z 29 gospodarstw indywidualnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Opracowała mgr inż. Małgorzata Gąska
na podstawie danych IERiGŻ PIB Warszawa Zakład Rachunkowości Rolnej
Źródło: „Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2007 roku”

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.