18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Analiza dochodu rodziny na podstawie danych FADN

Analiza dochodu rodziny rolniczej na podstawie zebranych danych  z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość Polski FADN w 2007 roku.


      Na podstawie danych rachunkowych zebranych z gospodarstw rolnych,  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -  Zakład Rachunkowości Rolnej dokonał analizy, wykorzystując zarówno dane rachunkowe zbierane w ramach systemu Polski FADN jak i dane o dochodach spoza gospodarstwa . Dane o dochodach spoza gospodarstwa pochodzą z badań ankietowych, które przeprowadzano w tych samych gospodarstwach, w których prowadzona jest rachunkowość dla potrzeb Polskiego FADN. Badania te są dobrowolne. Doradca dostarcza rolnikowi „Ankietę dotyczącą dochodów spoza gospodarstwa rolnego  rodziny rolnika” z jednoczesną zgodą na udostępnianie tych danych dla celów naukowo-badawczych IERiGŻ.

       Celem analizy było:
       •   zbadanie struktury dochodów rodzin rolniczych w poszczególnych typach rolniczych, klasach wielkości ekonomicznej
            oraz klasach obszarowych,
       •   zbadanie struktury ilościowej gospodarstw według kwot dochodu rodziny rolniczej,
       •   zbadanie dochodów rodzin rolniczych, które osiągnęły dodatni dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
            i jednocześnie dodatni dochód spoza gospodarstwa.

       Do analizy wykorzystano dane rachunkowe z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną w 2007r. w ramach systemu Polski FADN.  Dane pochodziły z 12 038  indywidualnych gospodarstw rolnych. W ramach tego badania  część uczestników odmówiło wypełnienia ankiety (1 274 rolników), część z nich zdeklarowała dochód (3 246 rolników) oraz część zdeklarowała zerowy dochód (7 417) rolników. Rozpatrując zestawienie ankiet branych pod uwagę w badaniu zauważono, ze 89% gospodarstw wyraziło zgodę na wypełnienie ankiety dotyczącej dochodów, natomiast około 11% tego nie uczyniło. Procentowa struktura gospodarstw ze względu na wielkości zadeklarowanego dochodu wskazuje, ze blisko 70% zwróconych ankiet deklarowano dochód równy zero, a w pozostałych 30% zadeklarowany dochód był powyżej zera.
       Analizę struktury dochodów rodzin rolniczych w poszczególnych gospodarstwach wykonano dla typów rolniczych, klas wielkości ekonomicznej i wielkości obszaru.
Z  dokonanej analizy wynika, ze najbardziej liczną grupą gospodarstw były gospodarstwa mieszane z produkcją roślinną i zwierzęcą (ok. 37%). Następnie gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych (ok. 23%), gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi (14%) oraz gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (ponad 12%).
Dominujący udział (80%) w strukturze zbioru gospodarstw miały gospodarstwa małe, średnio-małe i średnio-duże czyli takie od 4 do 40 ESU. Udział dużych i bardzo małych gospodarstw ukształtował się na poziomie 8-10%, natomiast najmniejszy udział (2%) miały bardzo duże gospodarstwa (100 i więcej ESU).
Średnia wartość dochodu rodziny rolniczej w badanej grupie gospodarstw wyniosła 74 094 zł. W skład tej kwoty wchodził dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego stanowiący 94% oraz dochód spoza gospodarstwa wynoszący 6%. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, ze większość badanej zbiorowości uzyskała dochody mniejsze od średniej, przy czym dominowały gospodarstwa z dochodem od 5-42 tys.zł. 
Analizując dochód spoza gospodarstwa sformułowano wniosek -  średnia wartość dochodu spoza gospodarstwa wyniosła 4 409 zł, przy czym warstwą najbardziej dominującą były gospodarstwa z zerowym dochodem.
Przyjmując wysokość średniego rocznego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej jako 21 570 zł, ustalono, że dochód spoza gospodarstwa rolnego był większy lub równy średniemu dochodowi w około 20% badanych gospodarstwach. Największą grupę stanowiły gospodarstwa zawarte w przedziale 5 393zł do 21 570 zł  - 57%.
Pod względem dochodu rodziny rolniczej najlepszą sytuację odnotowały gospodarstwa specjalizujące się w uprawach trwałych oraz w uprawach polowych,  a najgorszą gospodarstwa z mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą. Największy dochód obserwowano w gospodarstwach z uprawami trwałymi, uprawami polowymi oraz w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt w systemie wypasowym. W tych gospodarstwach dochód osiągnął wartość powyżej 61 tys., przy dochodzie spoza gospodarstwa zawierającego się w przedziale od 10 631 zł (w gospodarstwach specjalizujących się w chowie krów mlecznych) do 18 996 zł (w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych).
Ponadto na podstawie zebranych ankiet należy stwierdzić, że bardzo małe oraz małe gospodarstwa uzyskują dochód rodziny rolniczej w znacznej mierze dzięki dochodowi spoza działalności rolniczej (stosunkowo 53%-41%). W przypadku gospodarstw bardzo dużych udział dochodów spoza gospodarstwa w dochodzie rodziny stanowi jedynie 4% .
Reasumując  otrzymano wniosek, że w dochodzie rodziny rolniczej udział dochodu spoza gospodarstwa rolnego zmniejsza się wraz ze wzrostem klasy ekonomicznej gospodarstwa.Opracowała mgr inż.Renata Gazda
 na podstawie danych   IERiGŻ-PIB w Warszawie, Zakładu Rachunkowości Rolnej.
Źródło: „Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2007roku”
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.