23.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Analiza dochodu rodziny na podstawie danych FADN

Analiza dochodu rodziny rolniczej na podstawie zebranych danych  z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość Polski FADN w 2007 roku.


      Na podstawie danych rachunkowych zebranych z gospodarstw rolnych,  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -  Zakład Rachunkowości Rolnej dokonał analizy, wykorzystując zarówno dane rachunkowe zbierane w ramach systemu Polski FADN jak i dane o dochodach spoza gospodarstwa . Dane o dochodach spoza gospodarstwa pochodzą z badań ankietowych, które przeprowadzano w tych samych gospodarstwach, w których prowadzona jest rachunkowość dla potrzeb Polskiego FADN. Badania te są dobrowolne. Doradca dostarcza rolnikowi „Ankietę dotyczącą dochodów spoza gospodarstwa rolnego  rodziny rolnika” z jednoczesną zgodą na udostępnianie tych danych dla celów naukowo-badawczych IERiGŻ.

       Celem analizy było:
       •   zbadanie struktury dochodów rodzin rolniczych w poszczególnych typach rolniczych, klasach wielkości ekonomicznej
            oraz klasach obszarowych,
       •   zbadanie struktury ilościowej gospodarstw według kwot dochodu rodziny rolniczej,
       •   zbadanie dochodów rodzin rolniczych, które osiągnęły dodatni dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego
            i jednocześnie dodatni dochód spoza gospodarstwa.

       Do analizy wykorzystano dane rachunkowe z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną w 2007r. w ramach systemu Polski FADN.  Dane pochodziły z 12 038  indywidualnych gospodarstw rolnych. W ramach tego badania  część uczestników odmówiło wypełnienia ankiety (1 274 rolników), część z nich zdeklarowała dochód (3 246 rolników) oraz część zdeklarowała zerowy dochód (7 417) rolników. Rozpatrując zestawienie ankiet branych pod uwagę w badaniu zauważono, ze 89% gospodarstw wyraziło zgodę na wypełnienie ankiety dotyczącej dochodów, natomiast około 11% tego nie uczyniło. Procentowa struktura gospodarstw ze względu na wielkości zadeklarowanego dochodu wskazuje, ze blisko 70% zwróconych ankiet deklarowano dochód równy zero, a w pozostałych 30% zadeklarowany dochód był powyżej zera.
       Analizę struktury dochodów rodzin rolniczych w poszczególnych gospodarstwach wykonano dla typów rolniczych, klas wielkości ekonomicznej i wielkości obszaru.
Z  dokonanej analizy wynika, ze najbardziej liczną grupą gospodarstw były gospodarstwa mieszane z produkcją roślinną i zwierzęcą (ok. 37%). Następnie gospodarstwa specjalizujące się w uprawach polowych (ok. 23%), gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami treściwymi (14%) oraz gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych w systemie wypasowym (ponad 12%).
Dominujący udział (80%) w strukturze zbioru gospodarstw miały gospodarstwa małe, średnio-małe i średnio-duże czyli takie od 4 do 40 ESU. Udział dużych i bardzo małych gospodarstw ukształtował się na poziomie 8-10%, natomiast najmniejszy udział (2%) miały bardzo duże gospodarstwa (100 i więcej ESU).
Średnia wartość dochodu rodziny rolniczej w badanej grupie gospodarstw wyniosła 74 094 zł. W skład tej kwoty wchodził dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego stanowiący 94% oraz dochód spoza gospodarstwa wynoszący 6%. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, ze większość badanej zbiorowości uzyskała dochody mniejsze od średniej, przy czym dominowały gospodarstwa z dochodem od 5-42 tys.zł. 
Analizując dochód spoza gospodarstwa sformułowano wniosek -  średnia wartość dochodu spoza gospodarstwa wyniosła 4 409 zł, przy czym warstwą najbardziej dominującą były gospodarstwa z zerowym dochodem.
Przyjmując wysokość średniego rocznego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej jako 21 570 zł, ustalono, że dochód spoza gospodarstwa rolnego był większy lub równy średniemu dochodowi w około 20% badanych gospodarstwach. Największą grupę stanowiły gospodarstwa zawarte w przedziale 5 393zł do 21 570 zł  - 57%.
Pod względem dochodu rodziny rolniczej najlepszą sytuację odnotowały gospodarstwa specjalizujące się w uprawach trwałych oraz w uprawach polowych,  a najgorszą gospodarstwa z mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą. Największy dochód obserwowano w gospodarstwach z uprawami trwałymi, uprawami polowymi oraz w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt w systemie wypasowym. W tych gospodarstwach dochód osiągnął wartość powyżej 61 tys., przy dochodzie spoza gospodarstwa zawierającego się w przedziale od 10 631 zł (w gospodarstwach specjalizujących się w chowie krów mlecznych) do 18 996 zł (w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych).
Ponadto na podstawie zebranych ankiet należy stwierdzić, że bardzo małe oraz małe gospodarstwa uzyskują dochód rodziny rolniczej w znacznej mierze dzięki dochodowi spoza działalności rolniczej (stosunkowo 53%-41%). W przypadku gospodarstw bardzo dużych udział dochodów spoza gospodarstwa w dochodzie rodziny stanowi jedynie 4% .
Reasumując  otrzymano wniosek, że w dochodzie rodziny rolniczej udział dochodu spoza gospodarstwa rolnego zmniejsza się wraz ze wzrostem klasy ekonomicznej gospodarstwa.Opracowała mgr inż.Renata Gazda
 na podstawie danych   IERiGŻ-PIB w Warszawie, Zakładu Rachunkowości Rolnej.
Źródło: „Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2007roku”
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.