18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dochody z gospodarstw rolnych zrealizowane w latach 2007-2009

Opracowała mgr inż. Renata Gazda
Dochody z gospodarstw rolnych zrealizowane w latach 2007-2009 według danych Polskiego FADN

(…) Gospodarstwa dostarczające dane rachunkowe dla Polskiego FADN stanowią statystycznie reprezentatywną próbę dla ok. 750 tys. gospodarstw rolnych, mających podstawowy (ok.90%) udział w tworzeniu wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej polskiego rolnictwa. Progiem minimalnym wyznaczającym tę próbę jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego odpowiadająca 2 europejskim jednostkom wielkości (ESU). Ilustrując to jednostkami naturalnymi można uznać, ze wielkość progową spełnia gospodarstwo rolne posiadające w uprawie monokulturowej ok. dziewięć ha pszenicy albo utrzymujące wyłącznie ok. cztery krowy mleczne. (…)
Podstawowymi parametrami wykorzystanymi do oceny dochodu rolników jest wartość dodana netto i dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na jednostkę przeliczeniową pracy ogółem lub własnej, tzw. osobę pełnozatrudnioną (osoba ta pracuje w gospodarstwie rolnym co najmniej 2200 godzin w roku). Wartość dodana netto jest nadwyżką ekonomiczną odzwierciedlającą zrealizowaną opłatę za wszystkie czynniki produkcji tj. pracę, ziemię, kapitał, zaangażowane w działalność operacyjną gospodarstwa rolnego w określonym roku obrachunkowym. Natomiast dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest nadwyżką ekonomiczną pozostającą posiadaczowi gospodarstwa rolnego na opłacenie własnych czynników produkcji.
Wykonane obliczenia ukazały wyraźne zmniejszenie wartości dodanej i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2008 roku w stosunku do 2007 roku i niewielką poprawę w 2009 roku. Ta korzystna dla rolników zmiana tendencji kształtowania się dochodów w 2009 roku jest wyłącznie rezultatem zwiększenia wartości dopłat do działalności  operacyjnej gospodarstwa rolnego powodowanego podwyższeniem kursu wymiany Euro o 30,8% (wynikającego z relacji kursu średniego z maja 2009 i z września 2008r.- odpowiednio 4,4588 PLN i 3,4083 PLN).
Podstawowy wpływ na pogorszenie dochodów w latach 2008-2009 w stosunku do roku 2007 miało zwiększenie o 11,2% wartości zużycia pośredniego (obejmującego koszty materiałów i usług, bez kosztów wynagrodzeń, czynszu, odsetek i amortyzacji), wobec 2% wzrostu wartości produkcji. W rezultacie szybciej rosnących cen materiałów do produkcji niż produktów rolnych, wartość nadwyżki wartości produkcji nad zużyciem pośrednim zmniejszyła się w tym okresie o 16,8%.
W tych niekorzystnych dla produkcji rolnej relacjach rynkowych uwidacznia się wzrost udziału dopłat pozyskiwanych kanałami pozarynkowymi w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych. (…) Zwiększenie udziału dopłat w tworzeniu dochodów w 2008 nastąpiło pomimo zmniejszenia bezwzględnej wartości dopłat, wywołanego obniżeniem o 10% kursu wymiany Euro (w 2008 r. kurs ten wyniósł 3,3967 PLN wobec 3,7730 w 2007r.) i wygaśnięciem niektórych tytułów płatności. (…)

Tab. Podstawowe parametry dotyczące średniego gospodarstwa rolnego z pola obserwacji
Polskiego FADN w latach 2007-2009

             /* wartość dodana netto na osobę pełnozatrudnioną
            /** dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na nieopłaconą osobę pełnozatrudnioną.

Przy okazji należy zwrócić uwagę na opublikowane dane FADN za 2006r. które wskazują, że w 12 krajach członkowskich UE kwota uzyskanych dopłat była wyższa od wartości zrealizowanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego. To oznacza, że w tych krajach dopłaty kierowane kanałami pozarynkowymi posłużyły uzupełnieniu przychodów do poziomu poniesionych kosztów (likwidacji strat) jak i tworzenia dochodów z pozostałych nadwyżek dopłat. (…)
Powiększający się udział dopłat w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w analizowanym okresie potwierdza ich wielkie znaczenie w tworzeniu ekonomicznych warunków funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych. Stan ten wskazuje, że strategicznym wyzwaniem rolników europejskich jest posiadanie zdolności absorpcji dopłat oferowanych przez Wspólną Politykę Rolną.
Polska nie jest krajem wyjątkowym pod względem zmniejszenia dochodów rolników w 2008r. Według danych opublikowanych przez Eurostat w całej Europie dochody uległy zmniejszeniu i to głównie z powodu zwiększenia wartości zużycia pośredniego. Wartość dodana netto liczona w wartościach realnych w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną obniżyła się w całej Unii Europejskiej średnio o 3,5%. Zjawisko spadku wartości dodanej liczonej w wartościach realnych odnotowało 19 krajów członkowskich UE, w tym dwaj sąsiedzi: z Zachodu – Niemcy i ze Wschodu – Litwa.(…) Tylko dwaj sąsiedzi z Południa –Słowacja i Republika Czech – w 2008 roku odnotowali wzrost wartości dodanej.

                                                  Źródło: Dr inż. Lech Goraj, IERiGŻ
                                                                                        Opracowanie pt. Dochody z gospodarstw rolnych zrealizowane
                                                                         w latach 2007-2009 według danych Polskiego FADN
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.