22.02.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Płatności bezpośrednie

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VATOgólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku

Uwaga !!! W dniu 12 maja 2017 r. MRiRW podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 31 maja 2017 r. !!! 

   Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. Wnioski można składać przez internet, pocztą oraz w biurach powiatowych Agencji.
Do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe w ubiegłym roku zostały wysłane wstępnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym Agencji bądź pobrać taki formularz ze strony internetowej www.arimr.gov.pl.

ARiMR zachęca do składania wniosków z pomocą aplikacjj e-Wniosek. Od 2017 r. zostały uproszczone zasady logowania oraz nadawania kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR. Zgodnie z nowymi zasadami, wnioskowanie o nadanie kodu dostępu będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie internetowej ARiMR.

Ponadto ARiMR podjęła działania mające na celu usprawnienie aplikacji e-Wniosek, tak by aplikacja była bardziej przejrzysta, przyjazna, intuicyjna i zachęcała rolników do składania wniosków przez Internet.

Należy podkreślić, iż co do zasady aplikacja e-Wniosek, już na etapie wypełniania wniosku, identyfikuje wszystkie błędy i wskazuje użytkownikowi ich rozwiązanie. Wprowadzone przez rolnika dane w praktyce od razu przechodzą pełną kontrolę administracyjną co minimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności. Eliminowane są te błędy, które pojawiają się podczas wypełniania wniosków papierowych. Taka funkcjonalność systemu ogranicza również generowanie przez ARiMR, wezwań do rolnika podczas przeprowadzanej kontroli kompletności i znacznie przyspiesza kontrole administracyjną złożonego wniosku. W konsekwencji ARiMR może szybciej naliczać płatności, wydawać decyzje oraz dokonywać przelewów środków pieniężnych na konta rolników.

  W 2017r. rolnicy mogą wnioskować o przyznanie następujących rodzajów płatności:

1.      jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej (redystrybucyjnej),

2.      płatności dla młodych rolników,

3.      płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,

·         płatności związane do zwierząt: krów, bydła, owiec i kóz,

·         płatności związane do powierzchni upraw: buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, chmielu, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, pomidorów, lnu i konopii włóknistych,

4.      płatności niezwiązanej do tytoniu,

5.      płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW),

6.      płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),

7.      płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

8.      płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),

9.      pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę,

10.  przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020),

11.  pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).

 

  W zasadach przyznawania płatności bezpośrednich zaszło kilka zmian. Najważniejsze z nich odnoszą się do wsparcia związanego z produkcją. Wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich i buraków cukrowych.

  W przypadku płatności do bydła i krów zmniejszono maksymalną liczbę zwierząt, do których może zostać przyznana płatność, z dotychczasowych 30 szt. do 20 szt., ale zachowano dotychczasową kopertę finansową. Dzięki temu, w wyniku wprowadzanych zmian stawka płatności zarówno w przypadku bydła jak i krów będzie wyższa niż w poprzednich latach.

  W przypadku płatności do owiec ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków (w poprzednich latach od dnia 20 października do dnia 20 listopada).

  Kolejną nowością jest uproszczenie procedury ubiegania się o wsparcie związane z produkcją w sektorze owiec i w sektorze kóz. Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi rolnikom ubieganie się o wsparcie do owiec i kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża. Dotychczas wiązało się to z koniecznością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było czasochłonne i stwarzało ryzyko popełnienia błędu. W tej chwili rolnicy nie muszą dołączać do wniosku tego oświadczenia. Wszystkie zwierzęta spełniające kryterium płci i wieku będą przez Agencję traktowane jako potencjalnie kwalifikujące się do płatności.

  W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych.

  Płatność do roślin strączkowych na ziarno przysługuje do powierzchni upraw następujących roślin: bobik, groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja zwyczajna. Płatność ma charakter degresywny – wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha.

  Płatność do upraw paszowych przysługuje do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych: esparceta siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka kosmata, wyka siewna. Uprawa która zostanie zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością przysługuje maksymalnie do 75 ha.

  Od tego roku w sektorze owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało tylko do upraw truskawek.

  Od 2017 r. wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do powierzchni wszystkich buraków cukrowych uprawianych w gospodarstwie, a nie tylko buraków kwotowych.

  Poza zmianami w zasadach przyznawania niektórych płatności realizowanych w ramach wsparcia związanego z produkcją, uchylony zostanie wykaz obszarów, które są wykorzystywane głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej. Wykaz ten obejmował lotniska, boiska sportowe i pola golfowe, co oznaczało, że grunty rolne, na których były położone te obiekty, były wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w jakim stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej. Brak wykazu obszarów automatycznie wyłączonych ze wsparcia oznacza, że w przypadku gruntów, na których – poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie spełniony, grunty zostaną objęte wsparciem.


   Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - zasady jej przyznawania nie zmieniły się w stosunku do obowiązujących wcześniej, czyli płatność ta przysługuje tym rolnikom, którzy prowadza działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją. Przy czym warunkiem jej otrzymania będzie to, że w danym roku należna im łączna kwota płatności wyniesie co najmniej 200 euro.

 


Płatności z tytułu zazieleniania - takie wsparcie otrzymają rolnicy którzy w swoich gospodarstwach stosują dywersyfikację upraw, utrzymują trwałe użytki zielone (TUZ) oraz zachowują obszary proekologiczne (EFA).
Otrzymanie płatności na zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania w przypadku rolników:
•    prowadzących działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych,
•    przystąpili w 2015 r. do systemu dla małych gospodarstw,
•    prowadzą gospodarstwo ekologiczne.
Pozostali rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska lub tzw. praktyk równoważnych.
- Obowiązek dywersyfikacji upraw. Rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni od 10 ha do 30 ha muszą na tych gruntach prowadzić co najmniej 2 uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów. Natomiast w gospodarstwach o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych należy prowadzić minimum 3 uprawy. W tym przypadku uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni. Jeżeli rolnik wdraża w swoim gospodarstwie "pakiet rolnictwo zrównoważone" w ramach działania rolno - śrdodowiskowo - klimatycznego PROW 2014- 2020 może nie realizować praktyki dywersyfikacji upraw.
- Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) będzie obowiązkowe niezależnie od wielkości gruntów rolnych. I tak, jeżeli rolnik posiada cenne przyrodniczo trwałe użytki zielone na obszarach Natura 2000, a informację o tym otrzyma wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok, nie może tam wprowadzić innych upraw lub wykonywać prac agrotechnicznych, które je zniszczą. Trwałe użytki zielone znajdujące się poza obszarami Natura 2000 nie mogą być również, co do zasady, przekształcane w inne użytkowanie.
- Do utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) zobowiązani są rolnicy posiadający gospodarstwa, w których powierzchnia gruntów ornych wynosi powyżej 15 ha. Gospodarstwa takie muszą przeznaczyć co najmniej 5% swoich gruntów ornych na obszary proekologiczne. Do obszarów proekologicznych zaliczamy: grunty ugorowane, elementy krajobrazu, strefy buforowe, pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i okrywa zielona oraz uprawy wiążące azot.


   Rolnicy, uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej (JPO),otrzymają dodatkową płatność (tzw. płatność redystrybucyjną) do każdego uprawianego przez nich hektara ziemi mieszczącego się w przedziale od 3,01 do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo).


   Płatność dla młodych rolników. To dodatkowe wsparcie będzie przysługiwało maksymalnie przez pięć lat, tym gospodarzom którzy nie mają więcej niż 40 lat. Okres przysługiwania tej płatności będzie pomniejszony o różnicę pomiędzy datą rozpoczęcia działalności rolniczej, a datą złożenie pierwszego wniosku o płatność dla młodych rolników. Płatność ta będzie przyznawana maksymalnie do 50 hektarów.


   Płatności związane z produkcją będą przysługiwały rolnikom, którzy hodują młode bydło, krowy, owce, kozy, którzy prowadzą uprawę chmielu, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych czy truskawek. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju prowadzonej produkcji.

  Płatnością niezwiązaną do tytoniu (przejściowym wsparciem krajowym) mają być objęci rolnicy, którzy w 2013 roku otrzymali z ARiMR płatność niezwiązaną z produkcją w sektorze tytoniu.


   Rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach w 2015 roku mieli możliwość skorzystania z tzw. Systemu dla małych gospodarstw. Rolnicy którzy wybrali ten system są zwolnieni z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross Compliance), z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie oraz wypełniania tzw. praktyk zazielenienia. Nie będą też objęci publikowaniem ich nazwisk w wykazach beneficjentów dopłat. Do systemu płatności dla małych gospodarstw są włączeni automatycznie rolnicy, w przypadku, gdy łączna kwota wsparcia bezpośredniego obliczona dla całego gospodarstwa, nie przekroczyła 1250 euro. Ważne jest to, że do takiego uproszczonego systemu rolnicy mogli przystąpić tylko w 2015 roku. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku 2017 jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu we wniosku o przyznanie płatności lub złożenie w Biurze Powiatowym ARiMR stosownego oświadczenia w terminie do dnia 2 października roku.


   Wraz z wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy złożyć uzupełnione załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie ubiega się rolnik w danym roku.
Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym należy złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja – ale nie później niż do dnia 9 czerwca, za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności obszarowych można składać do 31 maja. Zmiany do wniosku mogą być złożone także od 1 do 9 czerwca, spowoduje to jednak zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

   We wniosku o przyznanie płatności rolnik zobowiązany jest zadeklarować wszystkie grunty rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja 2016r, niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów.

   Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik może wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne do 100 m2, rowy do 2 m szerokości, ogródki przydomowe a także obiekty położone w obrębie działki rolnej, takie jak żywopłoty, pasy zadrzewień, ściany tarasów, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych oraz mury, które tradycyjnie stanowią element dobrej kultury rolnej, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m i które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej.

 

   Stawki płatności za rok 2015, 2016 oraz proponowane przez MRiRW w 2017 wynoszą:

 

Rodzaj płatności

2015

2016 2017

1.

  Jednolita Płatność Obszarowa

453,70 zł/ha

462,05 zł/ha
461,55 zł/ha

2.

  Płatność za zazielenienie

304,31 zł/ha

310,10 zł/ha 309,77 zł/ha

3.

  Płatność dla młodych rolników

258,97 zł/ha

231,97 zł/ha 214,82 zł/ha

4.

  Płatność dodatkowa

 171,73 zł/ha

172,79 zł/ha 177,02 zł/ha
5.   Płatność do bydła 261,37 zł/szt 256,20 zł/szt. 291,03 zł/szt.
6.   Płatność do krów 314,28 zł/szt 322,62 zł/szt. 371,46 zł/szt.
7.   Płatność do owiec 116,56 zł/szt 111,95 zł/szt. 101,05 zł/szt.
8.   Płatność do kóz 77,80 zł/szt. 68,25 zł/szt. 60,08 zł/szt.
9.   Płatność do roślin strączkowych na
  ziarno (do 75 ha)
422,00 zł/ha 430,49 zł/ha 606,52 zł/ha
10.   Płatność do roślin strączkowych na
  ziarno (powyżej 75 ha)
422,00 zł/ha 430,49 zł/ha 303,26 zł/ha
11.   Płatność do roślin pastewnych 422,00 zł/ha 430,49 zł/ha 386,46 zł/ha
12.   Płatność do uprawy chmielu 2 335,53 zł/ha 2 317,00 zł/ha 2 198,06 zł/ha

13.

  Płatność do powierzchni uprawy
  ziemniaków skrobiowych
1 408,40 zł/ha 1 287,75 zł/ha 1 163,02 zł/ha

14.

  Płatność do powierzchni uprawy
  buraków cukrowych
2 151,01 zł/ha 1 952,25 zł/ha 1 563,46 zł/ha

15.

  Płatność do powierzchni pomidorów 4 340,57 zł/ha 3 074,09 zł/ha 1 654,30 zł/ha

16.

  Płatność do owoców miękkich /
  truskawek
919,05 zł/ha 904,78 zł/ha 1 118,75 zł/ha

17.

  Płatność do powierzchni uprawy lnu 414,09 zł/ha 289,94 zł/ha 374,86 zł/ha

18.

  Płatnośc do powierzchni uprawy konopi
  włóknistych
572,49 zł/ha 547,59 zł/ha 303,06 zł/ha
19.   Tytoń - grupa Virginia  4,76 zł/kg
4,12 zł/kg 3,82 zł/kg
20.   Tytoń - grupa pozostałe  3,32 zł/kg
2,89 zł/kg 2,68 zł/kg

    Przewidywane stawki płatności na 2017 r. wyrażone w euro będą podane do wiadomości do dnia 31 sierpnia. Ostateczna wysokość stawek będzie podana zgodnie z kursem euro obowiązującym w dniu 30 września 2017 wynoszącym 4,3042 zł/ϵ.

    Więcej informacji można uzyskać na www.arimr.gov.pl .

     Na podstawie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.