15.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Płatności bezpośrednie

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VATOgólne zasady przyznawania płatności oraz terminy składania wniosku i zmian do wniosku o przyznanie płatności w 2018 roku

 
   Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. Wnioski można składać przez internet, za pomocą aplikacji eWniosekPlus.
Do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie i rolnośrodowiskowe w ubiegłym roku zostały wysłane wstępnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami graficznymi.

Rolnicy którzy posiadają login i kod dostępu do działającej w latach 2015 – 2017 aplikacji eWniosek będą mogli zalogować się do aplikacji eWniosekPlus. Natomiast rolnicy którzy pierwszy raz będą logowali się do aplikacji muszą podać:

 

 •  numer identyfikacyjny,
 •  kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR,
 • 8 ostatnich cyfr numeru bankowego na który wpływają płatności

Należy podkreślić, iż co do zasady aplikacja e-WniosekPlus, już na etapie wypełniania wniosku, identyfikuje wszystkie błędy i wskazuje użytkownikowi ich rozwiązanie. Wprowadzone przez rolnika dane w praktyce od razu przechodzą pełną kontrolę administracyjną co minimalizuje ryzyko sankcji i zmniejszeń płatności. Eliminowane są te błędy, które pojawiają się podczas wypełniania wniosków papierowych. Taka funkcjonalność systemu ogranicza również generowanie przez ARiMR, wezwań do rolnika podczas przeprowadzanej kontroli kompletności i znacznie przyspiesza kontrole administracyjną złożonego wniosku. W konsekwencji ARiMR może szybciej naliczać płatności, wydawać decyzje oraz dokonywać przelewów środków pieniężnych na konta rolników.

Kolejną istotną zmianą, która zostanie wprowadzona od 2018r. jest możliwości składania zamiast wniosku o dopłaty bezpośrednie oświadczenia. W oświadczeniu. rolnik ma potwierdzić, że w bieżącym roku w porównaniu do roku poprzedniego w jego gospodarstwie nie nastąpiły żadne zmiany, które miałyby wpływ na treść składanego wniosku. Oświadczenia będą mogli składać wyłącznie rolnicy, których gospodarstwo nie przekracza 10 ha gruntów ornych. W związku z tym, oświadczenie będą mogli złożyć rolnicy którzy w 2017r. wnioskowali wyłącznie o:

 

 • jednolitą płatność obszarową,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność dodatkową (redystrybucyjną),
 • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
 • płatność do owiec,
 • płatność do kóz,
 • płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • wypłatę pomocy na zalesienie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020)
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

  W 2018r. rolnicy mogą wnioskować o przyznanie następujących rodzajów płatności:

1.      jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej (redystrybucyjnej),

2.      płatności dla młodych rolników,

3.      płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją,

·         płatności związane do zwierząt: krów, bydła, owiec i kóz,

·         płatności związane do powierzchni upraw: buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, truskawek, chmielu, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, pomidorów, lnu i konopii włóknistych,

4.      płatności niezwiązanej do tytoniu,

5.      płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatności ONW),

6.      płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),

7.      płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

8.      płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),

9.      pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) – wniosek o wypłatę,

10.  przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020),

11.  pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną (PROW 2014-2020).

 

  Podobnie jak w roku poprzednim w miejsce płatności do roślin wysokobiałkowych są dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych.

  Płatność do roślin strączkowych na ziarno przysługuje do powierzchni upraw następujących roślin: bobik, groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja zwyczajna. Płatność ma charakter degresywny – wyższa stawka będzie stosowana do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha.

  Płatność do upraw paszowych przysługuje do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych: esparceta siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lędźwian, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk biały, seradela uprawna, wyka kosmata, wyka siewna. Uprawa która zostanie zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością przysługuje maksymalnie do 75 ha.


   Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - zasady jej przyznawania nie zmieniły się w stosunku do obowiązujących wcześniej, czyli płatność ta przysługuje tym rolnikom, którzy prowadza działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją. Przy czym warunkiem jej otrzymania będzie to, że w danym roku należna im łączna kwota płatności wyniesie co najmniej 200 euro.

 
Płatności z tytułu zazieleniania - takie wsparcie otrzymają rolnicy którzy w swoich gospodarstwach stosują dywersyfikację upraw, utrzymują trwałe użytki zielone (TUZ) oraz zachowują obszary proekologiczne (EFA).
Otrzymanie płatności na zazielenienie nie będzie wiązało się z koniecznością dokonania jakichkolwiek zmian w sposobie gospodarowania w przypadku rolników:
•    prowadzących działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych,
•    przystąpili w 2015 r. do systemu dla małych gospodarstw,
•    prowadzą gospodarstwo ekologiczne.
Pozostali rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska lub tzw. praktyk równoważnych.
- Obowiązek dywersyfikacji upraw. Rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni od 10 ha do 30 ha muszą na tych gruntach prowadzić co najmniej 2 uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów. Natomiast w gospodarstwach o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych należy prowadzić minimum 3 uprawy. W tym przypadku uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni. Jeżeli rolnik wdraża w swoim gospodarstwie "pakiet rolnictwo zrównoważone" w ramach działania rolno - śrdodowiskowo - klimatycznego PROW 2014- 2020 może nie realizować praktyki dywersyfikacji upraw.
- Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) będzie obowiązkowe niezależnie od wielkości gruntów rolnych. I tak, jeżeli rolnik posiada cenne przyrodniczo trwałe użytki zielone na obszarach Natura 2000, a informację o tym otrzyma wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok, nie może tam wprowadzić innych upraw lub wykonywać prac agrotechnicznych, które je zniszczą. Trwałe użytki zielone znajdujące się poza obszarami Natura 2000 nie mogą być również, co do zasady, przekształcane w inne użytkowanie.
- Do utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) zobowiązani są rolnicy posiadający gospodarstwa, w których powierzchnia gruntów ornych wynosi powyżej 15 ha. Gospodarstwa takie muszą przeznaczyć co najmniej 5% swoich gruntów ornych na obszary proekologiczne. Do obszarów proekologicznych zaliczamy: grunty ugorowane, elementy krajobrazu, strefy buforowe, pasy kwalifikujących się hektarów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i okrywa zielona oraz uprawy wiążące azot.

W 2018r. wprowadzono kilka zmian w zasadach przyznawania płatności.m.in.:

- w przypadku płatności dla młodych rolników okres 5 lat w którym rolnicy kwalifikują się do płatności nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników,

- wprowadzono zakaz stosowania środków ochronny roślin na produkcyjnych elementach EFA: gruntach ugorowanych, pasach gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu z produkcją, międzyplonach ścierniskowych i ozimych, wsiewkach trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną i uprawach wiążących azot,

 

- rolnicy posiadający w gospodarstwie ugór z okrywą roślinną należącą do traw, zobowiązani są do wykazywania takich obszarów we wniosku jako uprawę trawy na ugorze. Nieprzerwana deklaracja trawy na ugorze na tej samej powierzchni spowoduje, że grunt ten po 5 latach zostanie przekwalifikowany na trwały użytek zielony.


   Rolnicy, uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej (JPO),otrzymają dodatkową płatność (tzw. płatność redystrybucyjną) do każdego uprawianego przez nich hektara ziemi mieszczącego się w przedziale od 3,01 do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo).


   Płatność dla młodych rolników. To dodatkowe wsparcie będzie przysługiwało maksymalnie przez pięć lat, tym gospodarzom którzy nie mają więcej niż 40 lat. Płatność ta będzie przyznawana maksymalnie do 50 hektarów.


   Płatności związane z produkcją będą przysługiwały rolnikom, którzy hodują młode bydło, krowy, owce, kozy, którzy prowadzą uprawę chmielu, roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych czy truskawek. Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju prowadzonej produkcji.

  Płatnością niezwiązaną do tytoniu (przejściowym wsparciem krajowym) mają być objęci rolnicy, którzy w 2013 roku otrzymali z ARiMR płatność niezwiązaną z produkcją w sektorze tytoniu.


   Rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach w 2015 roku mieli możliwość skorzystania z tzw. Systemu dla małych gospodarstw. Rolnicy którzy wybrali ten system są zwolnieni z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross Compliance), z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie oraz wypełniania tzw. praktyk zazielenienia. Nie będą też objęci publikowaniem ich nazwisk w wykazach beneficjentów dopłat. Do systemu płatności dla małych gospodarstw są włączeni automatycznie rolnicy, w przypadku, gdy łączna kwota wsparcia bezpośredniego obliczona dla całego gospodarstwa, nie przekroczyła 1250 euro. Ważne jest to, że do takiego uproszczonego systemu rolnicy mogli przystąpić tylko w 2015 roku. Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku 2017 jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu we wniosku o przyznanie płatności lub złożenie w Biurze Powiatowym ARiMR stosownego oświadczenia w terminie do dnia 2 października roku.
  
Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie od 15 marca do 15 maja. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja – ale nie później niż do dnia 11 czerwca, za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności obszarowych można składać do 1 czerwca. Zmiany do wniosku mogą być złożone także od 2 do 11 czerwca, spowoduje to jednak zmniejszenie kwoty płatności, odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

   We wniosku o przyznanie płatności rolnik zobowiązany jest zadeklarować wszystkie grunty rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja 2018r, niezależnie od tego, czy ubiega się o przyznanie płatności do tych gruntów.

   Do powierzchni działki rolnej kwalifikującej się do płatności JPO rolnik może wliczyć przylegające do siebie powierzchnie mniejsze niż 0,1 ha, np., drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne do 100 m2, rowy do 2 m szerokości, ogródki przydomowe a także obiekty położone w obrębie działki rolnej, takie jak żywopłoty, pasy zadrzewień, ściany tarasów, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych oraz mury, które tradycyjnie stanowią element dobrej kultury rolnej, jeżeli ich całkowita szerokość nie przekracza 2 m i które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej.

 

   Stawki płatności za rok 2015, 2016 oraz 2018:

 

Rodzaj płatności

2016

2017 2018

1.

  Jednolita Płatność Obszarowa

462,05 zł/ha

461,55 zł/ha
459,19 zł/ha

2.

  Płatność za zazielenienie

310,31 zł/ha

309,77 zł/ha 308,18 zł/ha

3.

  Płatność dla młodych rolników

231,97 zł/ha

214,82 zł/ha 175,62 zł/ha

4.

  Płatność dodatkowa

 172,79 zł/ha

177,02 zł/ha 178,01 zł/ha
5.   Płatność do bydła 256,20 zł/szt 291,03 zł/szt. 293,03 zł/szt.
6.   Płatność do krów 322,62 zł/szt 371,46 zł/szt. 373,70 zł/szt.
7.   Płatność do owiec 111,95 zł/szt 101,05 zł/szt. 101,39 zł/szt.
8.   Płatność do kóz 68,25 zł/szt. 60,08 zł/szt. 54,78 zł/szt.
9.   Płatność do roślin strączkowych na
  ziarno (do 75 ha)
430,49 zł/ha 606,52 zł/ha 721,04 zł/ha
10.   Płatność do roślin strączkowych na
  ziarno (powyżej 75 ha)
430,49 zł/ha 303,26 zł/ha 360,52 zł/ha
11.   Płatność do roślin pastewnych 430,49 zł/ha 486,46 zł/ha 438,71 zł/ha
12.   Płatność do uprawy chmielu 2 317,00 zł/ha 2 198,06 zł/ha 2 129,87 zł/ha

13.

  Płatność do powierzchni uprawy
  ziemniaków skrobiowych
1 287,75 zł/ha 1163,02  zł/ha 1 065,89 zł/ha

14.

  Płatność do powierzchni uprawy
  buraków cukrowych
1952,25 zł/ha 1 563,46 zł/ha 1 495,63 zł/ha

15.

  Płatność do powierzchni pomidorów 3074,09 zł/ha 1654,30 zł/ha 3320,78 zł/ha

16.

  Płatność do owoców miękkich /
  truskawek
904,78 zł/ha 1118,75 zł/ha 1054,35 zł/ha

17.

  Płatność do powierzchni uprawy lnu 289,94 zł/ha 374,86 zł/ha 486,12 zł/ha

18.

  Płatnośc do powierzchni uprawy konopi
  włóknistych
547,59 zł/ha 303,06 zł/ha 235,26 zł/ha
19.   Tytoń - grupa Virginia  4,12 zł/kg
3,82 zł/kg 3,50 zł/kg
20.   Tytoń - grupa pozostałe  2,89 zł/kg
2,68 zł/kg 2,46 zł/kg

   Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 wynosi 4,2774 zł za 1 EUR.

    Więcej informacji można uzyskać na www.arimr.gov.pl .

     Na podstawie: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.