17.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Rewitalizacja obiektu zabytkowego

 Galeria

"REWITALIZACJA OBIEKTU  ZABYTKOWEGO PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 91 W OLSZTYNIE WRAZ Z PRZYLEGŁĄ INFRASTRUKTURĄ"

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa z dnia 28.10.2011 r. nr UDA-RPWM.04.02-28-010/10-00 do Projektu nt. „Rewitalizacja obiektu zabytkowego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie wraz z przyległą infrastrukturą” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do konkursu nr 02/10/4.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2. Rewitalizacja miast.

 Projekt obejmuje rewitalizacje obiektu zabytkowego przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie wraz z przyległą infrastrukturą, a także zakup powierzchni na cele szkoleniowo – wystawowe. Projekt przewiduje następujące działania:
- Roboty budowlane we wnętrzu budynku
- Instalacje wewnętrzne
- Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze (oświetlenie, ogrodzenie terenu, nawierzchnia z kostki betonowej i płyt drogowych, trawniki, klomby, rabaty, nasadzenia)
- Wyposażenie pomieszczeń w meble biurowe, konferencyjne i ekspozycyjne, z dostawą i montażem
- Wyposażenie w sprzęt komputerowy, audiowizualny, kopiujący, telefoniczny, RTV, oprogramowanie

Całkowita wartość projektu wynosi - 2 576 093,27 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne - 2 223 001,15 zł
Dofinansowanie za środków europejskich - przyznano w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 556 100,78 zł, stanowiącej nie więcej niż 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu przyniesie następujące efekty:
- poprawa warunków lokalowych i infrastrukturalnych przestrzennych do prowadzenia i rozwoju działalności W-MODR,
- zwiększenie funkcjonalności obiektu dla wszechstronnego doradztwa i informacji rolników i innych mieszkańców obszarów
wiejskich, a także poziomu jakości i ilości oraz kompleksowości świadczonych usług,
- wzrost zadowolenia odbiorców usług,
- polepszenie warunków BHP osób korzystających z infrastruktury W-MODR, warunków pracy, warunków trzymania higieny
- polepszenie wzajemnej komunikacji,
- podniesienie estetyki obiektu,
- przywrócenie zabytkowego charakteru wnętrza budynku głównego,
- wprowadzenie prawidłowych rozwiązań logistycznych,
- wyrównanie szans mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego w dostępie do wiedzy rolniczej,
- stworzenie kompleksowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości rolniczej,
- podniesienie standardów życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych,
- pogłębienie integracji społeczności regionalnej, poprzez stworzenie warunków do wspólnego spędzania wolnego czasu,
Promocja regionu i miasta Olsztyn dzięki organizacji regionalnych targów i wystaw.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.