18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Ogólne tendencje w kształtowaniu się cen produktów rolnych w 2012 r.

Na tle przewidywanych czynników popytowo-podażowych wpływających na poziom cen, mając wstępne, przybliżone dane z GUS, Agencji Rynku Rolnego oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na podstawie materiałów z Biura Analiz i Programowania ARR przedstawię ogólna sytuację rynkową

·         zbóż
·         wieprzowiny
·         bydła
·         drobiu
·         mleka
 
1. RYNEK ZBÓŻ
Po dobrych światowych zbiorach w 2011 r. ceny zbóż uległy obniżeniu. Jednak większy niż w poprzednim sezonie popyt na ziarno na świecie, skutkujący zmniejszeniem zapasów (zwłaszcza zbóż paszowych), przyczynił się do wzrostu cen zbóż, również na rynku unijnym. Sytuacja ta wywierała presję na wzrost cen w kraju. Krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2012/2013 były mniejsze niż przed rokiem. Szacuje się, że ich poziom wyniósł blisko 3,9 mln ton, wobec 4,5 mln ton w poprzednim sezonie.
Według wstępnego szacunku GUS w Polsce powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2012 r. jest nieco większa (o 2,7%) od ubiegłorocznej i wynosi blisko 7,6 mln ha. Zboża ozime zajmują obszar o powierzchni około 3,5 mln ha, tj. o 21% mniejszy niż w roku 2011. Z uwagi na duże straty zbóż ozimych spowodowane mrozami, wiele upraw zostało zaorane i obsiane zbożami jarymi.
Krajowe zapotrzebowanie na zboże w sezonie 2012/2013 może być o 2% mniejsze niż w poprzednim sezonie i wynieść 26,8 mln ton. W efekcie dalszego zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej, przy przewidywanym wzroście produkcji drobiu, spasanie zbóż obniży się prawdopodobnie o 2%. Zakłada się jednocześnie niewielki spadek (o 5%) zużycia przemysłowego, w tym głównie na biopaliwa. Obniżeniu może ulec także wykorzystanie ziarna do siewu. Zużycie zbóż na cele konsumpcyjne nie powinno ulec istotnemu obniżeniu.
W roku gospodarczym 2012/2013 przewidywane dalsze zwiększenie globalnego zużycia zbóż przede wszystkim za sprawą krajów rozwijających się ora zwiększającego się rynku biopaliw, będzie powodowało, że ceny zbóż na świecie nadal będą relatywnie wysokie. Dotyczyć to będzie zwłaszcza pszenicy. Pomimo przewidywanego ograniczenia światowego handlu pszenicą oraz zmniejszenia jej zużycia, zapasy tego ziarna mogą ukształtować się na poziomie najniższym od czterech lat, również u jej głównych eksporterów. Będzie to czynnik podtrzymujący cenę pszenicy. Ocenia się, że przy niższym poziomie zbiorów, ceny zbóż, pomimo spodziewanego nieco mniejszego zapotrzebowania krajowego, również będą wysokie.
 
2. RYNEK WIEPRZOWINY
Mniejsza niż rok wcześniej krajowa podaż trzody chlewnej oraz utrzymujący się popyt na wieprzowinę na rynku światowym spowodowały wzrost cen skupu żywca wieprzowego w Polsce. Zgodnie z danymi GUS w maju 2012 r. za żywiec ten uzyskiwano średnio 5,36 zł/kg.
Niekorzystne dla producentów trzody chlewnej relacje cen skupu żywca wieprzowego do cen pasz spowodowały głęboki spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Według danych GUS w końcu marca 2012 r. krajowe stado trzody chlewnej liczyło 11,5 mln sztuk, tj. o 12,4% mniej niż rok wcześniej. Zmalała liczebność wszystkich grup wiekowo-użytkowych.
Najbardziej jednak zmniejszyło się pogłowie warchlaków i prosiąt. Zmiany w liczebności poszczególnych grup wiekowo użytkowych oraz utrzymujące się niekorzystne relacje cen skupu żywca do cen pasz najprawdopodobniej spowodują dalsze zmniejszenie stada trzody chlewnej w Polsce. Zmniejszenie krajowego pogłowia trzody chlewnej w dalszym ciągu może być łagodzone przywozem prosiąt  i warchlaków.
Obecny i prognozowany stan oraz struktura pogłowia trzody chlewnej wskazują na znaczne zmniejszenie krajowej produkcji żywca wieprzowego. IERiGŻ-PIB prognozuje, że produkcja wieprzowiny w Polsce w 2012 r. może wynieść około 10% mniej niż w roku poprzednim. Malejący w br. skup żywca wieprzowego potwierdza powyższe przewidywania. Zgodnie z danymi GUS w okresie styczeń-maj 2012 r. skup żywca wieprzowego wyniósł 454 tys. ton, tj. o 25% mniej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. Zmiana trendu spadkowego w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce może nastąpić, gdy poprawi się opłacalność produkcji wieprzowiny. Polepszenie opłacalności byłoby możliwe w przypadku spadku cen zbóż. Jednak biorąc pod uwagę cykl produkcyjny, nawet jeśli po tegorocznych zbiorach opłacalność produkcji trzody chlewnej poprawi się.
Mniejsza krajowa podaż wieprzowiny oraz rosnące ceny mięsa z importu przyczyniły się do wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego w Polsce. W okresie styczeń-maj 2012 r. były one o 12% wyższe niż rok wcześniej.
 
3. RYNEK WOŁOWINY I CIELĘCINY
Na skutek malejącej produkcji żywca wołowego, przy jednocześnie ograniczonym popycie, krajowe ceny bydła kształtują się na wysokim poziomie. Zgodnie z danymi GUS w maju 2012 r. bydło ogółem skupowano średnio po 6,31 zł/kg, a bydło młode po 6,51 zł/kg.
Według danych GUS pogłowie bydła ogółem w Polsce w grudniu 2011 r. wyniosło 5,5 mln sztuk, tj. o 1,1% mniej niż rok wcześniej. Spadek liczebności wystąpił przede wszystkim w pogłowiu krów, natomiast liczebność bydła pozostałego charakteryzowała się nieznacznym wzrostem. Według szacunków IERiGŻ-PIB w końcu czerwca 2012 r. pogłowie bydła ogółem w Polsce mogło być o 1% większe niż w połowie 2011 r. i wynieść 5,8 mln sztuk. Pogłowie bydła w końcu grudnia br. również może być nieco większe niż przed rokiem.
W okresie styczeń-kwiecień 2012 r. wywóz wołowiny i cielęciny z UE do krajów trzecich był o 28% mniejszy niż w tym samym okresie 2011 r. Najbardziej znaczący spadek odnotowano w przypadku wywozu do Turcji która podwyższyła cła na przywóz asortymentu wołowego pochodzącego z UE z 30% do 75% oraz w przypadku wywozu do Rosji (o 41%). Kraje te pozostały jednak największymi odbiorcami wołowiny z UE. Spadek produkcji unijnej wołowiny w 2012 r. spowoduje, że ceny bydła w UE utrzymają się na wysokim poziomie a wysokie ceny unijne oraz malejąca produkcja żywca wołowego w Polsce, mimo mniejszego eksportu, będą stymulowały wzrost krajowych cen wołowiny do końca 2012 r.
 
4. RYNEK DROBIU
W 2012 r. wzrost cen żywca drobiowego jest ograniczany większą niż rok wcześniej produkcją. Jednak wysoki poziom cen wieprzowiny i wołowiny stymuluje wzrost popytu na drób, co powoduje, że jego ceny utrzymują się na stosunkowowysokim poziomie.
W Polsce od lat w produkcji żywca drobiowego utrzymuje się tendencja wzrostowa. Według danych GUS w 2011 r. w Polsce wyprodukowano 2.038 tys. ton żywca drobiowego tj. o 4% więcej niż w roku poprzednim.
W 2012 r. przewidywany jest dalszy wzrost produkcji drobiu do 2157 tys. ton. Wzrost produkcji jest stymulowany rosnącym popytem na kurczęta, które pomimo wzrostu cen nadal są najtańszym gatunkiem mięsa.
W minionych latach notowano znaczący wzrost eksportu asortymentu drobiowego, co związane było z konkurencyjnymi jego cenami i w konsekwencji dużym popytem eksportowym na drób z Polski.
W 2012 r. polski drób nadal odznacza się wysoką konkurencyjnością na rynku unijnym, a jego ceny zbytu należą do najniższych w UE. W czerwcu 2012 r. na rynku krajowym cena zbytu tuszek kurcząt patroszonych z szyjami wyrażona w walucie unijnej wynosiła 147,79 EUR/100 kg. Była ona o 22% niższa od przeciętnej ceny w UE.
Szacuje się, że w pierwszej połowie 2012 r. wyeksportowano 280 tys. ton produktów drobiowych w ekwiwalencie mięsa, tj. o 13% więcej niż przed rokiem. W całym 2012r. eksport może wynieść około 570 tys. ton, tj. o 10% więcej niż w 2011 r. Biorąc pod uwagę malejącą krajową produkcję i wysokie ceny wieprzowiny, przewiduje się zwiększony popyt wewnętrzny na mięso drobiowe, w tym zwłaszcza kurcząt. Popyt na drób stymulowany będzie dodatkowo wysokim zapotrzebowaniem na rynkach zagranicznych, szczególnie ze strony krajów UE. Tak więc pomimo przewidywanego wzrostu produkcji żywca drobiowego, ceny kurcząt brojlerów w drugiej połowie 2012 r. mogą być znacząco wyższe niż przed rokiem.    
 
 5. RYNEK MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
Wzrost światowej produkcji mleka i przetworów mleczarskich spowodował, że w pierwszych miesiącach 2012 r. utrzymywała się spadkowa tendencja cen tych produktów.
Na rynkach wewnętrznych głównych unijnych producentów ceny masła od połowy maja br. wykazują tendencję do wzrostu. Rosnąca podaż surowca i spadek cen produktów mleczarskich powoduje, że zakłady przetwórcze obniżają ceny skupu mleka surowego. W Polsce w maju 2012 r. za mleko dostarczone do skupu producenci uzyskiwali średnio 116,54 zł/hl, tj. o 2% mniej niż rok wcześniej.
Według prognoz FAO światowa produkcja mleka nadal rośnie. Przewiduje się, że w 2012 r. będzie ona o 2,7% wyższa niż w 2011 r.
Niższe niż przed rokiem ceny skupu mleka, przy wzroście kosztów produkcji tego surowca, będą skutkowały pogorszeniem opłacalności produkcji mleka. Może to skłaniać mniej efektywne gospodarstwa do ograniczania pogłowia lub rezygnacji z chowu bydła mlecznego. Przewiduje się, że dynamika redukcji pogłowia krów mlecznych w 2012 r. będzie zbliżona do ubiegłorocznej.
Spadek pogłowia zostanie prawdopodobnie zrekompensowany dalszym wzrostem wydajności mlecznej, która w 2012 r. prawdopodobnie przeciętnie osiągnie poziom około 5.150 kg/szt., tj. o 3% wyższy niż w 2011 r.
Utrzymujący się popyt eksportowy na unijne odtłuszczone mleko w proszku wpływa stymulująco na jego produkcję w UE, w tym w Polsce. Przewiduje się, że przy stabilizacji cen oraz rosnących dostawach surowca, krajowa produkcja tego artykułu w 2012 r. może być nieco większa niż w roku poprzednim. Masło produkowane w Polsce w głównej mierze zaspokaja popyt wewnętrzny, a tylko niewielka jego część jest eksportowana.
W 2011 r. w kraju utrzymał się, obserwowany od 2006 r., wzrost konsumpcji mleka i jego przetworów. Według szacunków IERiGŻ-PIB bilansowe spożycie mleka w Polsce w 2011 r (łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory, bez mleka przerobionego na masło) wyniosło 193 litry na mieszkańca i było o 1% większe niż rok wcześniej. W 2012 r. na skutek wzrostu produkcji surowca oraz mniejszego wzrostu cen detalicznych produktów mleczarskich w porównaniu do cen pozostałych produktów, będących źródłem białka zwierzęcego (m.in. mięsa i jego przetworów, ryb, jaj), bilansowe spożycie mleka prawdopodobnie będzie nieco wyższe (o 0,5%) niż w roku poprzednim. IERiGŻ-PIB prognozuje, że w 2012 r. wyniesie ono 194 litry na osobę.
                                                                                                          Renata Gazda            
Przygotowano na podstawie materiałów z Agencji Rynku Rolnego, IERiGŻ-PIB oraz GUS
 
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.