18.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Plan doboru gospodarstw rolnych Polskiego FADN

Plan doboru gospodarstw rolnych Polskiego FADN
w regionie Pomorze i Mazury

Decyzją Komisji Europejskiej we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wprowadzono Wspólnotową Typologię Gospodarstw Rolnych. Wykorzystywana ona jest zarówno do opisu sektora gospodarstw rolnych, ustalania próby do badań reprezentacyjnych, jak i do ustalania wag dla odnoszenia wyników badań do całego sektora.
W stosowanej typologii wielkość ekonomiczna definiowana jest na podstawie wartości Standardowej Produkcji (SO) gospodarstwa rolnego. Natomiast typ rolniczy gospodarstwa, określony jest na podstawie udziału Standardowej Produkcji z poszczególnych działalności rolniczych (np. pszenica, trzoda chlewna) w tworzeniu Standardowej Produkcji gospodarstwa rolnego.
         Klasyfikacja polega na grupowaniu gospodarstw w klasy wielkości ekonomicznej i typy rolnicze na większym lub mniejszym poziomie agregacji. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest określana na podstawie bezwzględnej wartości SO gospodarstwa.
Minimalny próg określający gospodarstwo jako towarowe (oznacza to włączenie gospodarstwa do badań) wyrażony jest w euro. Wielkość ta jest ustalana dla każdego kraju członkowskiego oddzielnie i zmienia się w czasie w zależności od istniejącej struktury agrarnej i siły ekonomicznej gospodarstw rolnych.
Próg minimalny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych zaliczanych do pola obserwacji FADN ustalany jest w taki sposób, aby w polu obserwacji znalazły się gospodarstwa rolne wytwarzające około 90% Standardowej Produkcji w określonym kraju członkowskim UE. W przypadku Polski próg wyznaczono na 4 000 euro, co zapewniło pokrycie w 93,03% SO. Próg ten przekroczył 730 879 gospodarstw.
Gospodarstwa rolne będące w polu obserwacji dysponują 85,07% powierzchni użytków rolnych, a także utrzymują 96,90% jednostek przeliczeniowych zwierząt. W gospodarstwach znajdujących się w polu obserwacji pracuje około 66,46% osób pełnozatrudnionych, wyrażanych w jednostkach rocznych pracy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w polu obserwacji znalazło się tylko 48,51% gospodarstw.
Rozkład liczby gospodarstw i Standardowej Produkcji w poszczególnych regionach dostarcza interesujących obserwacji. W regionie Pomorze i Mazury, do którego zalicza się woj. warmińsko-mazurskie, w polu obserwacji znalazło się powyżej 50% gospodarstw wytwarzających ok. 80% Standardowej Produkcji. Region ten charakteryzuje się bardzo dużymi gospodarstwami o średnim poziomie intensywności produkcji i najwyższą obsadą krów mlecznych oraz zajmuje II miejsce pod względem obsady trzody chlewnej w gospodarstwie. Udział próby z tego regionu w próbie ogólnopolskiej wynosi około 18%.
            FADN ma charakter badań reprezentatywnych, co oznacza m. in., że badania prowadzone są na losowo dobranej próbie gospodarstw rolnych. Po konsultacji z Komisją Europejską rozmiar próby Polskiego FADN określono na 12 100 gospodarstw. Oznacza to, że liczebność próby stanowi ok. 1,6% liczebności pola obserwacji.
            W regionie Pomorze i Mazury liczebność próby wynosi ponad 15% (1 910 gospodarstw) próby w całej Polsce.
Tab. 1 Liczebność i struktura próby gospodarstw rolnych w regionie Pomorze i Mazury

 
4 ≤ € < 8
8 ≤ € < 25
25 ≤ € < 50
50 ≤ € < 100
100 ≤ € < 500
€ ≥ 500
Razem
PTF
ES_3
ES_4
ES_6
ES_7
ES_8
ES_10
 
15
19
117
64
74
43
16
333
16
24
107
44
42
27
 
244
21
 
5
7
11
7
3
33
22
 
10
5
7
4
 
26
23
 
8
6
10
10
9
43
3
 
12
6
11
10
 
39
4
12
179
182
149
25
 
547
51
 
18
22
29
21
3
93
52
 
 
 
8
46
32
86
53
 
11
6
 
 
 
17
6
3
6
7
8
5
 
29
7
5
38
56
28
5
 
132
8
9
67
84
56
25
47
288
R-m
72
578
489
433
228
110
1 910

            Zbieranie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby Polskiego FADN odbywa się za pośrednictwem 16 biur rachunkowych. Są to wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Nadzór nad badaniem sprawuje IERiGŻ-PIB.

Dobór gospodarstw do współpracy w ramach Polskiego FADN polega na wyszukiwaniu przez pracowników biur rachunkowych odpowiednich gospodarstw rolnych. Pracownicy biur zostali wyposażeni w kwestionariusze ankiet, które pozwalają określić wielkość ekonomiczną i typ rolniczy, a następnie stwierdzić czy sklasyfikowane gospodarstwo mieści się w planie wyboru.

Sporządziła Małgorzata Gąska
na podstawie opracowania Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.